Credos nyårsbrev

Vid årsskiftet sänder Credo sitt hjärtliga tack för stöd och hjälp under det gångna året från våra nordiska biskopars, liksom också från våra redaktörers, medarbetares och prenumeranters sida. Innerligt hoppas vi att Gud skall välsigna vårt arbete under det år som kommer. Vi hoppas snart kunna offentliggöra en ingående artikel om den tridentinska och den lutherska rättfärdiggörelseläran. Ävenledes är det vår livliga förhoppning att under årets lopp få se Gustaf Adolfsminnet behandlat från svensk, katolsk ståndpunkt.

Som ny medarbetare kunna vi denna gång välkomna prästen i världens nordligaste stad, sogneprest Jos. Theeuwes, Hammerfest.

Credo önskar alla sina välgörare och vänner
ett gott och välsignelserikt nytt år.