Credos nyhetsbrev

Credos jubileumsår har gått till ända med Guds beskydd och välsignelse. Allt djupare rötter har Credos skandinaviska program hunnit slå på olika håll. Mer och mer börjar man inse, att det är ett verkligt behov att ha ett någorlunda representativt organ för den katolska tanken i Norden. De som kände oro inför den konsekvent skandinaviska utformningen av vår tidning för två år sedan ha icke blivit sannspådda. Genom denna förändring ha vi vunnit mycket men ingenting förlorat. Åter har det visat sig, att man går på en trygg väg, då man följer det katolska episkopatets anvisning. Har icke vår helige Fader själv nyligen yttrat vid en audiens: Den som går med biskoparna han går också med påven?

De två nordiska år som Credo genomlevat ha också tydligen visat hur livskraftigt ett skandinaviskt företag är som utföres i broderlighetens och det arbetsglada samarbetets anda och med den fullständiga likställigheten som princip. Framtiden ligger i den Högstes hand, men vi ha goda skäl att hoppas, att vår nya Kalmarunion på den katolska pressens område skall bliva beståndande. Credos arbetsfält är stort. Det sträcker sig från Flensborgs Fjord till Nordkap och från Stavanger till Saima. Men så är Credo också en härold både för världskyrkan, för det land som icke känner några gränser, och en härold för den tro som genomsyrade hela Nordens folk under vår kyrkliga storhetstid.

Under år 1930 ha vi förlorat en av våra fasta medarbetare, den älskvärde gamle fader Ortved, de nordiska cistersienserklostrens flitige historiker. I hans ställe träder pater Jan Olav Ballin i Vejle, vars namn för tanken på gammal god katolsk intellektualism i nutidens Danmark. Sålunda får också det energiska, uppåtsträvande Jylland, som nu t. o. m. har eget universitet, en prästerlig medarbetare i Credo: Den svenska medarbetarestaben har erhållit en välkommen förstärkning i folkhögskolelärare Niklas Bergius. Vår isländske redaktör fortsätter sina intresseväckande artiklar om sitt hemlands kristnande. Vår elsassiske vän professor A. Brunner har för denna årgång utlovat en serie artiklar om den religionshistoriska vetenskapens nuvarande ställning.

Credos ekonomiska läge har i någon mån förbättrats. Vi äro nu till och med i stånd att restituera en del av det belopp som under mera bekymmersamma tider lyftats av Credos fond. Men vår tidnings ekonomiska framtid måste alltmer säkerställas. Vi tacka på det hjärtligaste alla dem som under det gångna året skänkt oss finansiellt stöd: I särskild tacksamhetsskuld stå vi till våra nordiska biskopar för deras frikostiga hjälp. Vi hoppas att Credos fond även under detta år skall tillväxa. Också små bidrag kunna betyda mycket, om de ära många.

På det varmaste önska vi, att det nya året, den helige Knud Lavards minnesår, måtte bliva lyckosamt och välsignelserikt för Credos alla redaktörer, medarbetare, välgörare och prenumeranter i de fem nordiska länderna.