Den helige fadern och hans förtjänster om mänskligheten

Av Theodor Scherer

En tredubbel krona pryder den helige faderns huvud, av trefaldigt slag äro även hans förtjänster om mänskligheten. I socialt hänseende är påven ordningens upprätthållare, frihetens beskyddare, frihetens vaktare, den förtryckta rättens beskyddare, i intellektuellt hänseende är påven bildningens och vetenskapens vårdare, de sköna konsternas beskyddare; i religiöst hänseende är påven kristendomens utbredare, upprätthållaren av trons, kultens och sedlighetens enhet och renhet, den kyrkliga välfärdens väktare.

Vilken slutsats skola vi draga härav? Helt säkert ingen annan, än att vi å ena sidan måste i mänsklighetens namn betyga Gud vår innerligaste tacksamhet för påvedömets grundläggande och upprätthållande, och å andra sidan, att vi alla städse och i synnerhet i oroliga och stormiga tider måste allt fastare sluta oss till denna Kyrkans orubbliga klippa.

Måtte även de vilka lösslitit sig från den katolska kristna familjen, och därföre icke längre kalla påven för sin fader, behjärta denna sanning. Många bland dem börja att erfara den tomhet, som uppvuxit i denna faderslöshet, och de mer upplysta, som ännu hava en opartisk uppfattning av historiens lärdomar, tveka ej att offentligt tillstå detta.

– – – – – – – – – – – – – –

Ja, helige fader, du är och förbliver vårt beskydd och vårt värn i alla livets öden, ty du har undfått det löftet: ”Du är Petrus, och på detta hällberg skall jag bygga min kyrka, och helvetets makt skall icke övermanna dig.” Detta Herrens löfte har gått i fullbordan på dig under 18 århundraden och det skall även fortfarande gå i fullbordan intill tidernas ände. Skulle än stormarna rasa så svårt mot Petri skepp, skall Gud i rättan tid bjuda de brusande vågorna att lägga sig; ty Gud, som redan en gång sänt en ängel från himmelen för att spränga apostlafursten Petri bojor och öppna fängelsets portar för honom, har sagt: ”Helvetets portar skola icke bliva dig övermäktiga.” Så lyda Herrens ord, och vi anförtro oss åt dig, därför att Herrens ord är med dig.