Den katholske Menighet i Danmark 1929

Av H. D. T. Kiærulff

Naar den katholske Festtaler i 2029 slaar op i dette Nummer af Credo for at se, hvad Samtiden mente om den Spire, som nedlagdes den Gang, og hvis 100-aarige Jubilæum, han skal fejre med sin Tale, tör jeg love ham en Skuffelse. Han finder med öjeblikkelig Forbavselse, at der intet som helst staar derom i Aarsoverblikket over 1929. Lidt senere forstaar Festtaleren, at de store Ting altid begynder saa stille og varsomt, at ingen aner, hvad for Kræfter, der ligger i dem. Han tilgiver derfor den samtidige Krönikeskriver, som stod sit Stof alt for nær til ikke ofte at overse det store og ofte at tro det ringe stort.

Efter Sognepresternes Opgörelse steg Katholikkernes Antal med 402 fra 23754 til 24156. Da Konvertitternes Tal var 136, og de döbtes Antal oversteg de dödes med 420, maa Gejstligheden have regnet med, at halvandet Hundrede Katholikker har forladt enten Landet eller deres Tro. Sammenligner man forskellige Tal med de tilsvarende fra Aaret forud, har man Stof til alvorlig Eftertanke. Medens Antallet af döde steg fra 178 til 188, faldt Antallet af döbte meget stærkt fra 717 til 608. Det vil sige, at Tilvæksten faldt fra 539 til de nævnte 420. Og Konversionerne? De faldt endnu stærkere, fra 209 til 136. Var det kun Tilfældighedernes Spil? Næppe, naar Tallenes Forskel er saa stor. Man nödes til at efterspore Aarsagerne til den aftagende Konversionshyppighed, en Opgave for det nye Aar, og man tvinges til at sætte alle Kræfter ind for at standse Ufrugtbarheden.

Blandt Aarets döde var Rönne Sognepræsten, P. van Thiel O. P. og P. Werhahn S. J., som döde i Udlandet. Direktör Anton Petersens Död efter et Ulykkestilfalde og Fabrikant Jos. Hoffmanns Bortgang var ogsaa et meget smærteligt Tab.

Den unge Præmonstratenser, P. Ballin, modtog Præstevielse og kom hjem for at optage et Arbejde i Vejle. En anden dansk Præst, Kamillianeren P. Brentegani, vendte hjem for at bli Sognepræst i Aalborg. Og endelig fik ogsaa Roskilde i den nyviede P. Mariboe en dansk Præst. Med Sorg tog man Afsked med P. Houben fra Ringsted og P. Wevers fra Roskilde.

Af Jubilæer maa nævnes de stilfulde Benediktus-Fester fra 2 til 12 Maj, hvor Dom Alois Mager var Gæst. Desuden 50-Aars Jubilæet for de unge Mænds Maria-Kongregation i Köbenhavn og Vejle Menigheds 25 Aars Jubilæum. Den danske Deltagelse i det svenske Ansgarius Jubilæum var ogsaa saa stor, at dette fortjener at nævnes i de danske Aarböger. Et lille Jubilæum var det, at Haraldsted Valfarten fandt Sted for tiende Gang med större Antal Pilegrimme end tidligere.

Aaret blev af Biskoppen ved en Hyrdeskrivelse indviet til Ungdomsarbejdet. Pinsedag afholdtes i Köbenhavn et vellykket Ungdomsstævne, hvori Provinsen ganske særligt tog ivrig Del. For Samtidens Blik synes dette Möde Aarets löfterigeste Begivenhed. En katholsk Bönnebog, som blev udgivet for Indtægterne fra Ungdomsbasaren i 1928, blev en Succes, ikke mindst ökonomisk.

Der var i Aarets Löb megen Tale om Kirkebyggeriet. En Del Penge indsamledes til Udvidelse af Kirken i Sundby. Rosenkranskirken paa Frederiksberg blev ombygget i interessant, streng Stil. En Begyndelse blev gjort til at skaffe Aakirkeby en Kirke, og ligeledes blev de förste Skridt foretaget tiI at bygge et Kapel paa Djursland. Endelig blev der forelagt Ungdommen Planer om en af Ungdommen alene bygget Kirke i Viborg.

Et Börnehjem blev oprettet i Kolding og der arbejdes for at skabe et Börne-Daghjem i Sakramentssognet i Köbenhavn.

I den offentlige Diskussion var der ret stille om Kirken.

Paa Bogmarkedet var en ny, illustreret Danteudgave og en Oversættelse af St. Benedikts Munkeregel af störst Interesse.

Men skönt Aaret ikke var fattigt paa Virksomhed, staar det med de ubönhörlige Tal fast, at Tiderne er meget strenge for den danske Mission. Opmærksomheden fæstner sig især ved, hvor alt for stort et Tab, der er til de moralnedbrydende Kræfter. For det er disse, der bærer Ansvaret for det Frafald, der ikke er for lille til at ses, og for den Nedgang i Födsler, der er for stort til at overses.

Om Guds Naades og Bönnens Vekselsang tier Statistiker og Aarböger. Men ethvert katholsk Tilbageblik, maaske i særlig Grad Blikket tilbage over 1929, maa slutte med Blikket fremad, som venter alt af Guds nedbedte Naade.