Det store Sankt Olavsjubileum

Av Sigrid Undset, Olav Offerdahl, Fredrik Paasche, Harry Fett

Det store Sankt Olavsjubileum. Hvad fremtredende nordmenn mener om dets betydning

900 årsdagen for Olav den helliges martyrdöd på Stiklestad står for dören, og hele Norge ruster sig til fest. Efter 400 års forlöp åpner den gjenreiste Nidaroskatedral sig i hele sin velde. Selv om tårnene og praktfasaden ennu ikke er restaurert, er iallfall interiöret nu i det vesentlige ferdig og gir et overveldende inntrykk av den offervilje, tro og kunstsans våre katolske forfedre eiet og en levende forståelse av helgenkongens strålende eftermele. Selv om vi katolske normenn er avskåret fra å feire den store minnefest under Nidarosdômens hvelvinger, hvor århundre efter århundre katolske kristne har knelet ved martyrkongens grav, er der dog ingen som med större föie enn vi feirer jubelhöitiden; ti vi feirer den på fedrene vis og behöver ikke, som statskirkens geistlige, komme i forlegenhet, når man spör oss hvad det er for et minne vi feirer. Både i vårt nyreist kapell på Stiklestad ag i våre vakre små helligdommer i jubileumsstaden blir det Olav den helliges kristentro som forkynnes og våre fedres gamle gudstjeneste som feires – i nærvær av pilgrimmer fra mange land.

For å stille det store jubileum i det rette lys har Credo foranstaltet en liten enquête blandt fremtredende nordmenn for å höre deres mening om Olavsjubileets betydning. Vi gjengir her de uttalelser man beredvillig har tilstillet oss, idet vi först gir ordet til Norges katolske biskop, Hs. Höiærverdighet biskop Olav Offerdahl.

*

Betydningen av St. Olavsjubileet ligger for oss norske katolikker vesentlig på det religiöse område. Vi undervurderer ikke Olav Haraldssons innsats for å skape nasjonal enhet hos det norske folk. Men vi kan ikke – som det synes protestantene vil gjöre – legge hovedvekten på denne side av helgenkongens virke, når vi feirer minnet om hans död på Stiklestad for 900 år siden. Hellig Olavs store kongstanke var uten tvil den å få Norge kristnet og optatt i rekken av de nasjoner, som dannet sine love og skikke efter kristelige grunnsetninger, i henhold til Kirkens lære og forordninger. Og den kirke, som skapte og ledet de kristne samfund på den tid, var ingen annen enn den katolske Kirke. Betydningen av det jubileum vi feirer i dagene omkring den 29. juli iår, må da fremfor alt bli den: at minnet om kong Olavs offerdöd for fullbyrdelsen av hans store tanke må bringe oss til å gjenoplive i oss den samme tanke, som ved tidenes ugunst i flere århundrer har fört en skjult tilværelse, og gi oss mot til å sette all vår evne inn på dens veirkeliggjörelse også i vår tid. Vi må ikke nöie oss med å være lykkelige, fordi vi enkeltvis tilhörer den hellige katolske kirke, men vår streben må gå ut på å yde vårt bidrag, enhver efter evne og anledning, til at Norge atter blir katolsk også som nasjon. Det kan skje, ganske vist under andre politiske former og sosiale forhold enn i Olav den Helliges tid, men byggende på samme grunnsyn: Kristus som folkenes förer, forkynt av Kirkens ved vielse og rettmessig sendelse utrustede menn.

Oslo, 20. juni 1930.

Olav Offerdahl
Biskop av Selja

*

Hvad Hellig Olav har betydd for Norge mens han levet og efter sin död er det vel ikke nödvendig si noget om til nordiske katoliker. St. Olav er kjendt i Sverige og Danmark, i Finland og på Island.

Betydningen av at hele Norge omtrent nu iår vil feire nihundredeårsdagen for hans död – og i den anledning leter vidt og bredt efter de grunde, de skal angi for festligholdelsen – tror jeg först og fremst ligger i dette:

Folket kan neppe undgå at bli tvunget til selvbesindelse – med eller mot sin vilje, til at tænke over, om det endda har viljen til at kjæmpe for sin eksistens som folk, om det endda vil bli ved at være et kristent folk – og i hvilken utstrækning det endda er et kristent folk.

Som en foreteelse av symptomatisk betydning kan det kanske være umaken værd at nevne, der er netop i disse dager her i Norge blit reist en aktion – fra lægehold og fra socialt interesserte hold ellers – for at få »abortus provocatus» gjort lovlig i endda meget större utstrækning end hittil. Der er i virkeligheten ikke andet at si til det, end at kristne mennesker, som tror, Gud interesserer sig personlig og intenst for hvert eneste menneske, der efter Hans vilje blir vakt fra ikke-eksistens til liv i al evighet – kan aldrig indrömme, at barnedrap er tillatelig. Om barnet blir dræpt i morsliv nogen uker efter undfangelsen, eller nogen uker efter födselen, eller en halv snes år efter födselen, er i denne forbindelse likegyldig. Et menneske må selv ha forbrudt sit liv, för andre mennesker kan ha ret til at henrette det, og det maa vite, hvorfor det skal offre sit liv, för nogen kan stille krav til det om, at det skal offre livet.

Derimot har praktisk talt alle hedenske kulturer tillkjendt sine vilkaarlige eller selvvalgte autoriteter retten til at avlive individer som ved sin blotte eksistens – altså ikke ved sin skyld – er unyttige, plagsomme eller farlige for et samfund. Det er helt naturlig, siden de ikke kjender, eller erkjender, nogen åpenbaring av den absolutte Autoritet – autorskapets autoritet, som vi erkjender i Kristus, »Auctor Vitae». Det er derfor bare ganske naturlig, at hedninger altid vil tilkjende forældre, eller slaveeiere, eller Staten, ret til at avlive barn som ingen har interesse av at opfostre. Og fölelsesmæssig er det selvfölgelig mindre frastötende at dræpe et foster på de förste utviklingsstadier, end at sætte ut et nyfödt spædbarn – som ialfald har enslags passiv forsvarsevne derved, at det kan slumpe til at apellere til visse nokså almindelige menneskelige fölelser for barn.

Aktionen for denne lovændring som jeg ovenfor har nævnt, er kommet frem iår, akkurat ni hundrede år efter at Sankt Olav faldt på Stiklestad og med sin död beseglet den förste del av et livsverk, som blandt andet gik ut på at gjöre ende på barne-utsættelserne – trygge også de barneliv, som ingen uten Gud bröd sig om.

Hvilken mottagelse dette forslag til lovændring vil få i det norske folk – det vil vise, i hvilken utstrækning nordmændene endda holder fast ved den religion, som St. Olav plantet i landet.

Lillehammer, 16. juni 1930.

Sigrid Undset

*

For Norges rike som politisk enhet var det av grundlæggende betydning, at Olav Haraldsson blev Norges evige konge. Det hadde længe set uvisst ut med landets skjæbne: men Olavs helgenophöielse sikret hans rike ret til at bestå, riket var blit »St. Olavs arv». Jubileet isommer vil antaglig styrke fölelsen av, at kongens liv og död blev avgjörende for al fremtid.

Jubileet skal feires i gammelt sagaland, mellem mindesmerker fra norsk midelalder. De gamle kirker, den gamle religiöse kunst, Draumkvædet og middelalderlig kirkesang, vil före det svundne nær og styrke vort folks fölelse av dets gjæld til det norske samfund som i århundrederne efter kong Olavs död – under helgenkongens værn, som man trodde – utviklet kristen kultur og skapte human lov.

Oslo, 19. juni 1930.
Fredrik Paasche
Professor

*

Ingen kan idag riktig måle Hellig Olavs makt i vårt folks 900 årige sjelshistorie. Den kan kanskje overvurderes i feststunder og i festtaler, men den må heller ikke undervurderes. Den makt han engang eiet i nordisk sinn viser den historiske utstilling i jubileumsbyen. Hele Norden stiller sig ærbödig op og taler til os fra nisjenes statuer. Det er nordisk middelalder som her taler gjennem den nordiske kunst som i hans skikkelse har skapt uttrykk for sine fölelser. Det er ydmykhet, angst, sorg, fortröstning, bönner som gjennem århundrer har steget op foran disse statuer som bærer vår helgenkonges trekk, som har sökt fred og hjelp hos vår »Rex perpetuus Norvegiae», Slik var personlighetens makt for middelalderens mennesker, likesom den var det for grekerne, fordi de var livets kunstnere. Helgener og heroer hjalp menneskene til å leve livet, ikke gjöre dem livet fremmed. Når Hellig Olav, en kriger og en skald, en elsker og en martyr, ved Stiklestad gikk inn i udödelighetens rike, så var hans kjærlighet til sitt verk, hans mot, hans offervilje til döden en utstråling av noget evig, hvorfra det enkelte menneske også kunde hemte sig hjelp.

Oslo, juni 1930.
Dr. Harry Fett
Riksantikvar

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)