Ett aktuellt brev

Av Johannes Jörgensen

p. t. Stockholm 22. 7. 21. Hotell Clara Larsson

Hr teol. lic. Carl Dymling, Red. af Nya Dagligt Allehanda.

Under et kortvarigt Ophold i Sverig har jeg haft Lejlighed til at læse Hr. Licentiatens 2 Artikler med Overskrift: ”Katholicismens säregenhet”. Det var ikke glade Fölelser, denne Læsning vakte hos mig – og som Katholik, nu paa 26de Aar (siden 1896), samt efter mangeaarigt Ophold i katholske Lande (Belgien, Frankrig, Italien) tillader jeg mig at sige Hr. Licentiaten, at disse to Artikler vidner enten om Uvidenhed (men hvorfor skrive om hvad man ikke kender?) eler om ond Vilje. I sidste Fald er de falske Vidnesbyrd mod Medkristne og mod den Kirke, hvis Missionærer i sin Tid bragte Evangeliet til Sverig, og uden hvilken der overhovedet intet Steds i Verden vilde være Kristendom til.

Denne sidste ”Særegenhed af Katholicismen” skulde jeg vilde bede Herr Licentiaten overtænke.

Deres ärbödige
Johannes Jörgensen