F. F. Maurer: Det hellige Messeoffer

Av S. Nordmark

Recension av F. F. Maurers Det hellige Messeoffer. Katholsk Förlag. København 1921.

Den redan genom sin utmärkta bok ”Veje till Moderkirken” (Konvertiters Livsbilleder.) kände katolska prästen i Køge i Danmark har i ovannämnda bok givit de danska katolikerna en utmärkt kortfattad förklaring av det heliga mässoffrets väsen, liturgi och historia. Det är en sådan bok som även vi här hemma i Sverige skulle behöva för att bliva mer förtrogna med vår hel. Kyrkas sköna ceremonier och bruk och även i utomstående kretsar kunna lättare sprida kännedom om desamma. På cirka 125 sidor har det lyckats pastor Maurer på ett förståeligt sätt förklara det viktigaste av det heliga mässoffrets rika liturgi med särskild hänsyn tagen även till deras historiska utveckling. I det första kapitlet giver författaren en utmärkt vacker dogmatisk förklaring av det hel. offrets väsen och betydelse. Den synnerligen intressanta boken är skriven på en för oss svenskar mycket lätt begriplig danska och betingar endast ett pris av 3 (danska) kronor varför den äger de bästa förutsättningar att finna åtgång även i Sverige ej blott bland katoliker utan även inom de mer och mer för vår heliga kult intresserades, ännu utanför Kyrkan ståendes kretsar. Skulle man angående F. F. Maurers bok kunna uttala en önskan så vore det, att några goda illustrationer helt visst skulle förhöja dess värde i undervisande syfte.