Från Credos torn

I det gamla på katolska minnen så rika Strängnäs har under dagarna 13–15 Sept. en del statskyrkopräster samlats till retraite efter den hel. Ignatius Loyolas berömda mönster. I den vackra domkyrkan lyste de rikliga vaxljusen ned på de tjuguåtta deltagarna. Ja, t. o. m. Mariabilden var smyckad med levande blommor. – Tvenne föredrag höllos varje dag, tystnad på vissa tider var föreskrivet för deltagarna. Stilla andaktstunder höllos och nattvardsgudstjänst var anordnad. Det hela var koncentrerat kring altaret mer än kring predikstolen och var ämnat att giva trötta ordets tjänare ny andakt och iver. –

Av Sankt Olavs sista nummer framgår, att detta de norska katolikernas organ nu har fått en ny redaktör i pastor K. Kjelstrup, förut sognepræst i Arendal, nyligen anställd vid Sankt Olavs biskopskyrka i Kristiania. Man behöver inte vara alltför väl initierad i de kyrkliga förhållandena i Norge för att med glädje konstatera denna pastor Kjelstrups utnämning som ett ”det lykkelige valg”, ur alla synpunkter glädjande för hela den stridande Kyrkan i Norden, där pastor Kjelstrup länge intagit en bemärkt plats. Hans mångsidiga bildning, klara blick, friska energi och praktiska duglighet skall alltså nu komma den katolska pressen till godo, som icke minst häruppe i Nordens länder så väl behöver kvalificerat folk. För ett framtida systematiskt samarbete borgar också den nyutnämnde norske redaktörens utpräglat skandinaviska uppfattning. Att Credos lyckönskan i betraktande av dessa omständigheter blir särskilt varm och understruken torde sålunda icke kunna förvåna.

Fribourg i Schweiz ha under denna sommar ett flertal stora möten och kongresser hållits. Först öppnades den 19 juli en internationell församling av representanter för de katolska studentföreningarna världen runt. Därunder har bildats ett internationellt sekretariat för nämnda föreningar med ändamål att vara ett ständigt föreningsband mellan dem. Dess säte small vara i Fribourg i Schweiz. Det internationella studentmötet sände till påven följande telegram: ”Representanter för världens katolska studentföreningar förenade till möte i Fribourg, vilka grundat ett internationellt sekretariat för de katolska studenterna betyga Hans Helighet Påven Benedictus XV sin djupa vördnad och barnsliga undergivenhet och bedja om den apostoliska välsignelsen över alla dess arbeten.” Från Rom kom följande svarstelegram: ”Den Helige Fadern, som mottagit hyllningen från de i Fribourg förenade katolska studenterna, önskar det nya internationella sekretariatet lycka och framgång och giver med faderligt hjärta den apostoliska välsignelsen.”

–––––––––––––––

Ett tack från Finland
Hel. Lekamens Gille och dess präses har från Föreståndaren för den katolska missionen i Finland fått mottaga följande brev:

H. Herr Kyrkoherde.
Härmed ber jag få tacka kyrkoherden och medlemmarna av Hel. Lekamens Gille för bönen för den katolska missionen i Finland (meningen för augusti månad). Må Guds välsignelse som härigenom nedkallades över Finland i ännu rikare mått falla den svenska missionen och Sveriges katoliker till del! Med vänliga hälsningar.
Högaktningsfullt
Mgr. Dr J. M. Buckx.
Katolska kyrkan, Helsingfors.
H-fors. 30-8-21.