Från Credos torn

Påven och bibeln
Nyligen blevo de 40 deltagarna i den av det påvliga bibelinstitutet anordnade bibelveckan mottagna i påvlig audiens. Vid detta tillfälle höll påven ett tal om bibelstudiets betydelse. Han framhöll, att åtskilliga tecken tyda på att den bibliska modernismen håller på att leva upp på nytt; denna modernism som behandlar och diskuterar de heliga böckerna som om det gällde vilka vanliga litteraturalster som helst. Gentemot denna modernistiska ringaktning av bibeln måste betonas, att till den riktiga värdesättningen av de heliga skrifterna hör erkännandet av deras inspirerade karaktär och deras egenartade syfte, liksom också övertygelsen om att det är anförtrott den ofelbara kyrkliga auktoriteten att utlägga dem. Varje avvikelse från dessa grundsatser är ovetenskaplig. Då många präster under sin verksamhet som själasörjare icke hava tid och tillfälle till ingående bibelstudium, är det nödvändigt att i prästseminarierna ägna den största uppmärksamhet åt det systematiska bibelstudiet, ja, det måste där bliva ett huvudämne.

Den tyska protestantismens nuvarande kris och dess framtid
Vid den protestantiska kyrkodagen i Saarbrücken i september månad, som samlat ett mycket stort antal deltagare, höllos ett flertal föredrag, som vittna om en förändring i den tyska protestantismens allmänna inställning, i synnerhet vad beträffar förhållandet till staten och kyrklig organisation. Professor Schmitt-Bonns föredrag om protestantismens framtid utmynnade i ett tydligt avståndstagande från statskyrkosystemet. »Den nya protestantismen skall vara folkkyrklig, om den vill existera», förklarade han. Han förfäktade även, att den kyrkliga auktoriteten inom protestantismen måste stärkas: protestantismen måste vara en kyrka. Kyrkoherde Wehr-Saarbrücken talade om protestantismens kris, som kännetecknas av allmän förvirring i trosfrågor och en stark misstro till hennes sändning och arbete, icke minst inom hennes egna led. »Kyrkan och hennes fordringar beröra icke de människors livscentrum, som äro anslutna till henne. Det är därför en svag tröst, när man lugnar sig med religionsstatistikens siffror: här och där förekomma »ännu» så och så många barndop, konfirmationer och kyrkbröllop. I det försiktigt inskjutna ordet »ännu» ligger protestantismens hela problem för närvarande. Det finnes en protestantism, som blott formellt sammanhänger med reformationens tro, en protestantism, för vilken kyrkan är en blodlös idé, en helt allmän »världsåskådning», som ingenting har att göra med personlighetslivets innersta frågor. Häremot fordras uppfostran till kyrklighet».

Frankrikes katolska arbetarungdom
Frankrikes katolska arbetarungdoms 3:dje nationella studievecka, som besöktes av omkring 1,500 delegerade, har nyligen ägt rum i Paris, varvid kardinal Verdier talade över ämnet: »Välsignelsen av arbetarungdomens apostolat». Han förklarade, att den franska katolska arbetarungdomens apostoliska hänförelse innebar för honom en helig tröst och berättigade honom att hysa den förhoppningen, att Frankrikes vilsekomna arbetarskaror åter skola finna vägen till sina fäders tro. Av årsberättelsen framgick, att under de två senaste åren 20 nya lokalavdelningar bildats och att medlemsantalet stigit från 5,300 till 13,000. Förbundets verksamhet har koncentrerats på apostolisk verksamhet i fabriker och på medlemmarnas religiösa och moraliska fostran. En stor sparaktion har igångsatts, som inbringat den förvånansvärt stora summan av 468,000 francs.

Kardinal Bourne och den brittiska rikskonferensen 
Kardinal Bourne har med följande ord, som hava betydelse även för andra stater långt utanför Englands gränser, uppfordrat Storbritanniens katoliker att bedja för den brittiska rikskonferensens lyckliga utgång: »De problem, med vilka konferensen har att taga befattning, äro så omfattande, så komplicerade och så allvarstunga, att det förvisso överstiger mänsklig begåvning och kraft att lösa dem. Blott Guds hjälp förmår att här skapa de resultat, varav riket är i så trängande behov. Icke blott nu, utan så länge konferensen varar, kommen med Edra varma böner till Guds tron, på det att Hans vishet må bliva ledande och göra de gemensamma ansträngningarna fruktbärande! Bedjen, att Han måtte verka, att utgången blir sådan, att den befordrar Hans gudomliga ära, våra vitt kringströdda folks välfärd och hela världens endräkt och samförstånd!»

Katolska Kyrkan i Förenta Staterna
räknade vid 1929 års slut 116 ärkebiskopar, däribland 4 kardinaler, 102 biskopar, 18,873 världs- och 8,052 ordenspräster samt 20,078,202 troende. Antalet kyrkor och kapell var 118,166. 624 katolska sjukhus funnos, 7,225 katolska folkskolor, 219 katolska colleges för gossar och 743 för flickor. Under 1929 uppgick antalet konversioner till 38,232. Varje år utexamineras i genomsnitt 1,100 nya präster.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)