Från Credos torn

Kardinal Merry del Val’s död
Kardinal Merry del Val’s plötsliga bortgång samma dag som sorgegudstjänsten för kardinal Perosi ägde rum i San Carlo al Corso har försänkt hela det påvliga Rom i djup sorg. Söndagen den 23 febr. hade kardinal Merry del Val på uppdrag av påven i S:t Peterskyrkan döpt en liten nyfödd släkting till denne. På tisdagen kände han sig illamående och det tillkallade vatikanska läkarkollegiet konstaterade blindtarmsinflammation. Man ansåg sig emellertid böra uppskjuta operationen, eftersom febern var tämligen hög. Under natten till onsdagen försämrades den sjuke alltmera, varför den bekante kirurgen Bastianelli, som tillkallats, beslöt företaga en operation, men förklarade samtidigt för kardinalens närmaste, att det vore ringa utsikt, att operationen skulle lyckas. Kardinalen, som blev underrättad om sitt tillstånd, motsåg operationen med fullkomligt lugn och mottog under djup andakt dödssakramentet ur sin biktfaders hand. Operationen tog sin början kl. 3 e. m., men redan efter en kort stund upphörde hjärtat att slå. Orsaken till den tragiska utgången tillskriva läkarna det förhållandet, att kardinalen sedan lång tid tillbaka lidit av sockersjuka.

Merry del Val föddes den 10 oktober 1865 i London. Prästvigd efter omfattande studier verkade han i Rom, där den nye påven Pius X utnämnde honom till statssekreterare. Huru gärna denne än skulle ha velat behålla den dittillsvarande statssekreteraren Rampola, gav han dock vika för den dittillsvarande traditionen, enligt vilken med en ny påve följde en ny statssekreterare. Visserligen framkallade det förvåning, att valet föll på den unge prelaten Merry del Val, men Pius X tog icke intryck härav. Merry del Val levde sig helt in i Pius X:s reformprogram, och dennes och hans statssekreterares historia blev på det intimaste sätt sammanknuten. Det gällde närmast att i själva Italien reorganisera den katolska rörelsen och göra den duglig för nya uppgifter. Det delvisa upphävandet av det berömda »Non expedit» och tillåtelsen att deltaga i italienska val blevo milstolpar i denna aktion. Merry del Val förstod att skaffa goda förbindelser i Tyskland, och även med Österrike upprätthölls ett gott förhållande. Den största sorgen och det svåraste problemet utgjorde Frankrike. Spanien, där de antikyrkliga kretsarna ville genomföra en kyrkofientlig lagstiftning, gjorde Merry del Val en del bekymmer. Portugals regering satte 1910 i gång en kyrkoförföljelse, Mexico upprepade sina revolutioner – överallt blev det påvliga statssekretariatets hjälp tagen i anspråk. I Balkanstaterna lyckades Merry del Val skapa något så när drägliga förhållanden för katolikerna. Ryssland utfärdade 1905 ett toleransedikt. Bekant är att Merry del Val också stod i ett synnerligen gott förhållande till Abessiniens mäktige härskare Menelik, och han kunde därför befordra kyrkans bästa i detta land. I huru hög grad Merry del Val tog del i det inre reformarbetet kan först fullt klargöras genom en ingående behandling av de tre kardinalerna under Pius X Merry del Val, Vives y Tuto och De Lai. Här erinras blott om den av Pius X påbörjade omorganisationen av kurian och tillkomsten av den nya kyrkliga lagboken. Med all kraft verkade Merry del Val för genomförandet av det nya kommuniondekretet och var påvens högra hand i kampen mot interkonfessionalismen. Efter att hava avgått som statssekreterare övertog han den ansvarsfulla posten som sekreterare för det hel. Officiet, som är det översta, direkt under påven stående tribunalet för Kyrkan och förvaltningen.

Ny påvlig statssekreterare
Kardinal Pacelli tillträdde den 7 februari statssekreterareämbetet.

Kardinal Gasparri avgick från sin statssekreteraresyssla under stora hedersbetygelser och med varmt erkännande från alla håll. Samtidigt som den italienske konungen till honom överlämnade högsta graden av Annuziaterorden förklarade han, att han tillskrev Kardinal Gasparri »den väsentliga andelen i den åvägabragta försoningen».

Vatikanen och religionsförföljelsen i Ryssland
Sovjets kyrkopolitik följes med alldeles särskild uppmärksamhet i Vatikanen. Den påvliga diplomatien undviker emellertid med största försiktighet allt, som kan tolkas som fientliga åtgärder mot sovjetherrarna, eftersom den heliga stolen ju endast har kyrkliga intressen att bevaka. För att nedsätta påvedömets moraliska anseende i de troendes ögon har bolsjevikpressen icke aktat för rov att beskylla den hel. Fadern för att stå i förbund med världskapitalismen och oljemagnaterna. De bolsjevikiska förlöpningarna gingo till slut så långt, att man icke.drog sig för att påstå, att det nya Collegium Russicum i Rom (för utbildning av ett ryskt klerus) grundats och ledes av vitgardistofficerare. Vad den heliga Stolen eftersträvar är allenast, att förföljelsen mot de kristna må upphöra och att den kristna moralens grundsatser icke trampas under fötterna. Emellertid står Collegium Russicum snart färdigt och kommer att invigas längre fram på våren. Enligt förljudande kommer påven att själv förrätta invigningsakten för att därigenom manifestera, att endast rent prästerliga motiv diktera hans ställning till nutida ryska problem. Från Kyrkans sida äro alla förarbeten undangjorda för ett storstilat missioneringsarbete i Ryssland, så snart de bolsjevikiska förföljarna insett, att de i längden ingenting förmå mot de löften, Kristus givit sin Kyrka. Den 19 mars – den hel. Josefs festdag – var en stor bönedag för Ryssland anordnad och den hel. Fadern själv ledde de religiösa ceremonierna i S:t Peterskyrkan.

Den påvliga fredsmissionen på den internationella freds-och folkförbundsutställningen i Haag
I Haag har den internationella freds-och folkförbundsutställningen blivit öppnad av holländska regeringen. I dess olika avdelningar visas krigets verkningar i allmänhet och speciellt det stora världskrigets. I en särskild avdelning får man en uppfattning om påven Benedikt XV:s fredsarbete i hela dess utsträckning. Här finnas nästan samtliga böcker, broschyrer och tidningar, som avhandla det påvliga fredsmanifestet av den 1 augusti 1917. Statistiska tabeller visa den påvliga kärleksverksamhetens omfång bland krigsfångar av olika nationaliteter. För första gången finner man en fullständig samling av alla medaljer, som präglats till minne av den påvliga fång- och invalidomvårdnaden. Det rika utställningsmaterialet ger en kraftig bild av hur det nutida påvedömet uppträtt som den kristna, fredsrörelsens förkämpe.

Katolikerna och nutidsproblemen
På »Catholic Associations» årsmöte i London, som sammanförde det katolska Englands ledande personligheter, framhöll ordföranden, Lord Denbigh, nödvändigheten för våra dagars katoliker att fast organisera sig, i synnerhet som våra farligaste motståndare mer och mer sammansluta sig i för oss farliga organisationer. Om vi icke ena oss för att bekämpa de nedbrytande krafterna, kunna lätt händelser inträffa, som vi senare bittert få ångra. Lagförslaget om avskaffande av hädelseparagraferna, som i andra läsningen antagits av engelska underhuset, är ett farligt försök att giva dem fria tyglat, som ha till sitt enda mål att fördärva ungdomen och underminera religionen. För närvarande kan staten lägga en hämsko på dem just genom dessa lagar mot hädelse. Han tvivlade icke på att detta lagförslag vore en frukt av den från Ryssland härstammande propagandan. För hela världens katoliker är det en glädje att se påvens kraftiga ställningstagande. Det ryska angreppet på alla former av religiös övertygelse har i England och andra länder uppväckt så mycken medkänsla, att det ondas krafter omöjligt skola kunna segra. Kyrkan har trots förföljelsen återkommit till Mexico, och förr eller senare skall religionen också komma tillbaka till Ryssland.

De katolska skolorna i Förenta Staterna
År 1928 funnos i Förenta Staterna 7,664 katolska skolor med sammanlagt 2,201,942 lärjungar. I jämförelse med 1926 uppvisade 1928 en ökning av 90,382 lärjungar. Under denna tvåårsperiod ökades antalet katolska elementarskolor med 215. Mellan 1926 och 1928 steg antalet lärarekrafter från 55,155 till 59,013.

Den katolska sjukvårdsverksamheten i hednaländerna
I Institut catholique har nyligen en serie föredrag hållits över detta ämne. I det sista föredraget lämnade professor Bertini en statistisk överblick över den katolska verksamheten på detta område. Statistiken omfattar emellertid blott 66 av de mest betydande kongregationerna (som bekant uppgå de katolska missionskongregationerna till c:a 400). Det erhållna materialet visar för 1929 följande bild: 2,229 apotek, 952 lasarett, 1,810 barnhem och 63 hem för spetälska. Å lasaretten vårdades under året 685,643 sjuka, å barnhemmen 202,281 barn, å spetälskehemmen 26,551 spetälska, alltså tillsammans 914,475 olyckliga. Dessa siffror lämna ett nytt bevis på den katolska kärleksverksamhetens omfång. Denna verksamhet bidrager högst väsentligt till den katolska hednamissionens framgång och utbredning.

Den katolska ungdomen i Holland
»Dux», organet för ledarna av den katolska aktionen bland den holländska ungdomen, berättar om denna ungdoms hänförda, manifestationer med anledning av dess invigning åt Kristus, Konungen. I många städer samlades ungdom av alla samhällsklasser och höll sammankomster och processioner. I Utrecht deltogo 6,000 ungdomar i ett tåg, som defilerade förbi Hollands primas. I Haag räknade processionen 12,000 ungdomliga deltagare, i Eindhoven 15,000, i Breda 8,000 o. s. v. I Maastricht höll premiärministern ett tal till de där församlade 8,000 katolska ungdomarna. Sammanlagt invigde sig åt Kristus denna dag 60,000 unga män från alla delar i landet, vilket är så mycket mera glädjande som Holland ju är ett till hälften protestantiskt land och ungdomens organiserande är ett jämförelsevis nytt företag.

Den förste apostoliske nuntien i fristaten Irland Mgr Pascal Robinson, ärkebiskop av Tyana har på det mest högtidliga sätt mottagits av presidenten Cosgrave och utrikesministern. De båda statsmännen kysste knäböjande biskopsringen, sedan fördes nuntien, eskorterad av en avdelning kavalleri, till domkyrkan i Dublin, där Te Deum sjöngs. Befolkningen beredde sin landsman, vilken som en obetydlig journalist hade lämnat Irland för att i Rom börja sina teologiska studier, ett det mest hänförda mottagande. Då nuntien överräckte sina kreditivbrev i generalguvernörens palats, dånade en kanonsalva av 19 skott. Detta var första gången efter det stora avfallet på 1500-talet, som en representant för den engelske konungen officiellt mottog en apostolisk nuntie.

Vid det katolska Institutet i Paris har en speciell lärostol över påvedömet inrättats, och P. Emereau har utnämnts till dess förste professor. Till ämne för detta års föreläsningar valde han: Påvedömet och kyrkounionen.

Biskopen av Dijon, Mgr Petit de Julieville har grundat en fond för att inköpa automobiler för de präster, som måste genomfara långa avstånd för att kunna utföra sina själasörjarplikter.