Från Credos torn

Vatikanstaden
Den kommission, som på uppdrag av påven sysslar med utgivandet av en ny, kritisk upplaga av Thomas ab Aquinos verk, har utvidgats. Arbetet kommer nu att utföras i snabbare tempo (15-16 folianter återstå att utgiva).

En byst av påven har avtäckts i Vatikanbiblioteket. Påven var själv närvarande vid högtidligheten och tog därvid del av en framställning beträffande den pågående nykatalogiseringen av biblioteket, vilken nu omfattar 50 proc. av bokbeståndet. Samma dag uppsattes i Vatikanarkivet en minnestavla till erinring om arkivets nyrestaurering under Pius XI.

I kardinal Merry del Val’s testamente, vilket nu öppnats av Vatikanstatens notarie, har Propaganda fidei insatts som universalarvinge, som av kardinalens kvarlåtenskap skall understödja fattiga, missionsstationer.

Den vid den heliga Stolen ackrediterade diplomatiska kåren bestod 1929 av 12 ambassadörer och 21 sändebud. Ambassadörer vid den heliga Stolen hava Argentina, Belgien, Bolivia, Brasilien, Chile, Columbia, Frankrike, Italien, Peru, Polen, Spanien och Tyskland. Följande stater representeras genom sändebud: Bayern, Costa-Rica, Haiti, Honduras, Jugoslavien, Lettland, Liberia, Litauen, Monaco, Nicaragua, Panama, Portugal, Preussen, Rumänien, San Salvador, San Marino, Storbrittanien, Tjeckoslovakiet, Ungern, Venezuela och Österrike.

Efter uppläsandet av det dekret, varigenom de båda underverk, som föreslagits till den saliga Katharina Thomas’ heligförklaring, blevo erkända, höll påven ett tal, i vilket han utvecklade de kristnas ställning till underverken. Varje kristen är förpliktad att efterlikna de förebilder i trohet mot Gud, som möta oss hos de med underverk benådade Gudstjänarna och -tjänarinnorna. Var och en bland oss, också den svagaste, kan åstadkomma underbara verk, om han är trägen mot Gud.

För kort tid sedan blev i Prætextatus’ katakomber, som ligger vid Via Appia mellan San Sebastiano och San Callistos katakomber, ett arkeologiskt museum öppnat. En mängd gammalkristliga konstsaker hava funnits vid utgrävningarna, som påbörjades 1920: skulpturer, alabaster- och porfyrpelare, väggmålningar o. s. v.

Passionsspelen i Oberammergau  
Den 11 maj börja oberammergauborna åter sitt världsberömda passionsspel. Den nya scenen har försetts med de modernaste anordningar. Angående valet av dem, som skola innehava huvudrollerna, har Kyrkoherde D:r Bogenrieder förklarat: Icke skådespelaranlag allena berättiga till deltagande i passionsspelet, utan bekännelse till religionen. De, som spela inför hundratusendens ögon och tala om Guds eviga kärleks hemligheter, skola icke blott tala därom utan ock leva i dem. Spelet, som når sin höjdpunkt i försoningsoffret på Golgata, skall vara ett fridens och försonlighetens drama.

Det katolska livet i Förenta Staterna
Nordamerikas 20 millioner katoliker bo till största delen i de stora städerna. Den europeiska erfarenheten att kvinnorna äro kyrksammare än männen bekräftas icke här; antalet manliga och kvinnliga kyrkobesökare är ungefär detsamma. De katolska folkskolornas antal uppgår till över 7,000 och de högre skolornas till nära 1,000. Inemot 100,000 ynglingar och unga flickor uppväxa i Amerika i våra dagar i katolsk högskoleluft. Vid Fordhamuniversitetet och dess filialer hava Newyorkjesuiterna icke mindre än 11,000 studenter, vilka icke äro katoliker alla. överraskande är den iver, varmed man ägnar sig åt studiet av katolsk filosofi och apologetik. Ett starkt uppsving i konversionsrörelsen väntas.

Eukaristiska kongressen i Kartago
tager sin början den 7 maj med mottagande av den påvlige kardinallegaten. Åtta kardinaler och 100 biskopar och ärkebiskopar komma att deltaga. Den franska regeringen lämnar ett högst betydande bidrag till finansierandet av kongressen.

Katolska Kyrkan i Kina
Trots alla oroligheter, varav Kina hemsökes, kan katolska Kyrkan inregistrera ständigt större framgångar. Under tiden 1 juli 1928–30 juni 1929 var konversionernas antal 47,637 mot 41,418 föregående år. Antalet utländska katolska missionärer är i Kina 2,011, de inhemska prästerna äro tillsammans 1,371. Hela antalet katoliker är 2,473,619.

Katolska skolfrågor i Frankrike 
Merseillesektionen av det nationella franska katolikförbundet har nyligen haft sitt årsmöte, vari 16,000 personer deltogo. Tal höllos av Biskop Dubourg, Pater Doncoeur och General Castelnau. Pater Doncoeur talade om innebörden i den påvliga encyklikan angående ungdomens kristliga uppfostran i Frankrike, där undervisningsfriheten för närvarande är starkt hotad. Trots alla löften, varmed man söker locka katolikerna, måste dessa bestämt hålla fast vid att det katolska skolväsendet förblir oantastat och även erhåller det statsunderstöd, som tillkommer detsamma. I en resolution betonades alla lekmäns plikt att med alla krafter arbeta på upprättandet av en på kärlek och rättfärdighet uppbyggd samhällsordning. – En imponerande protestskrivelse mot försöken att fullständigt monopolisera skolväsendet genom staten erhöll för kort tid sedan president Domergue från 800 katolska mödrar i Bourges. Det heter däri: Barnen tillhöra, i första rummet dem, som skänkt dem livet. Vi skänka dem åt staten för fosterlandets försvar. Men att orientera deras hjärta och själ – det är av naturen vår rätt och dessutom vår heligaste plikt. Staten kan av oss fordra penningar och livet, men att begära barnens själar, det är ett våldförande på friheten, som alla mödrar skola motsätta sig.

En katolska pressens världskonferens 
planeras äga rum i Bryssel den 31 aug.-4 sept. i år. Denna plan understödes kraftigt icke blott av kardinalärkebiskopen av Mecheln utan även av den helige fadern. Bl. a. kommer att avhandlas: Praktiska medel för ökande av den katolska pressens inflytande, upprättande av en central för utbredandet av nyheter, som intressera den katolska världen, samt koordination av den katolska pressens strävanden och den katolska aktionens riktlinjer.

Internationella katolska kvinnoförbundet 
avhåller sin 8:e kongress i Rom den 20–25 maj. Från den 17 till den 25 maj sammanträder också i Rom kvinnoförbundets ungdomssektion.

Hela världens Mariakongregationer 
hava bragt den helige Fadern sin hyllning med anledning av dennes 50-års prästjubileum vid en audiens under ledning av Prima Primaria i Rom och representanter för 14 Mariakongregationer i Rom. Prima Primaria överlämnade till den helige Fadern ett jättelikt, konsnärligt utfört album, fyllt med 118,000 mariakongregationisters underskrifter (från världens 1,222 Mariakongregationer), vari lyckönskningar framfördes. Bland undertecknarna återfinner man alla samhällsklasser: spanska infanter och grander, furstar och furstinnor, parlamentsledamöter, läkare, professorer, arkitekter, författare o. s. v. Sedan hyllningsadressen upplästs, höll den helige Fadern ett utomordentligt välvilligt och långt tal. I de varmaste ordalag uttryckte han sin glädje över denna hyllning och sitt tack. Han önskade, att Mariakongregationerna måtte bliva, en värdefull hjälp för den katolska aktionen och betonade i huru hög grad prästerskapet behöver de troendes rent yttre medverkan. Han påvisade till slut de mångfaldiga sätt, varpå lekmannavärlden kan deltaga i den kyrkliga aktionen.

Ärkebiskopsstolen i Utrecht
Med all sannolikhet kommer det ännu att dröja lång tid, innan ny ärkebiskop i Utrecht (Mgr van de Weterings efterträdare) blir utnämnd, då hos konsistorialkongregationen i Rom, som behandlar biskopsutnämningar, till följd av dess sekreterares, Kardinal Perosi, död, en stor massa ärenden hopats. Minst 50 biskopsutnämningar har denna kongregation att för närvarande behandla.

Den katolska ungdomen i Österrike
Tysk katolsk ungdoms riksförbund i Österrike har nyligen firat jubileum med anledning av sin 15-åriga tillvaro. Festen erhöll en alldeles särskild lyftning genom de berömmande och manande ord, som förbundspresidenten och kardinalen av Wien riktade till ungdomen. Båda lovordade förbundets utomordentliga aktivitet, som i så hög grad bidragit till landets återuppbyggande. Till förbundet äro anslutna 401 ungdomsföreningar, 19 studentgrupper, 18 soldatgrupper och 91 scoutgrupper med tillsammans 20,214 medlemmar, som tillhöra alla samhällsklasser.

Spansk katolsk aktivitet 
Den katolska aktionen i Spanien, nyorganiserad av prästerskapet och understödd av katolska personligheter av alla stånd, har fått stort inflytande icke minst inom bondeorganisationerna. Särskilt har man lagt sig vinn om jordbrukets höjande och förbättrande. Under år 1929 hava 243 millioner pesetas använts för att göra jorden fruktbar genom bevattningsanläggningar, inköpa gödningsämnen och upphjälpa boskapsskötseln. Den katolska-sociala arbetaraktionen omfattar 2/3 av Spaniens organiserade arbetarklass. Dess föreningar äro officiellt erkända och äga samma juridiska rättigheter som andra arbetareförbund. Den mest energiska gruppen inom katolska aktionen torde vara katolska kvinnoförbundet med dess talrika sektioner (för kulturfrågor, yrkesutbildning, sjukvård, barnavård etc.).

Emeriksjubileet i Ungern
Det katolska Ungern förbereder sig nu som bäst för de imposanta högtidligheter som under sommaren 1930 skola äga rum i Budapest för att fira den helige Emeriks åminnelse. Denne var son till den helige konung Stefan som införde kristendomen i Ungern. Festligheterna börja redan i maj månad för att nå sin höjdpunkt under augusti. Den 19 augusti är eukaristisk kongress i Budapest med högtidlig procession med det allraheligaste sakramentet, som bäres av den påvlige legaten som befinner sig på ett praktfullt utstyrt skepp på Donaufloden, omgiven av kyrkliga dignitärer. Efter detta följa flera andra fartyg med representanter för olika nationer. Under denna högtidsstund är hela staden Budapest illuminerad. Det är de ungerska festarrangörernas förhoppning, att också från Skandinavien många deltagare skola komma.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)