Från Credos torn

Protestantismens tillbakagång i Frankrike
Enligt i mars månad offentliggjord statistik uppgick antalet protestanter i Frankrike år 1892, då Elsass-Lothringen icke tillhörde Frankrike, till 689,797 och år 1929 till 633,000. Minskningen är så mycket mera anmärkningsvärd som denna senare siffra inbegriper 260,000 protestanter i Elsass-Lothringen.

Englands största katolska kyrka 
kommer den planerade Kristi konungadömesdomen i Liverpool att bliva. Den beräknas rymma 12,000 människor och 27 altare. Högaltaret kommer att byggas 3 1/2 meter högre än kyrkgolvet och blir synligt från alla sidor. Framför de fem skeppen bygges en hall, som hålles öppen dag och natt och är avsedd till viloplats för Liverpools fattiga. En nattetid belyst bild av Kristuskonungen skall kröna fasaden till minne av Pius XI, som stiftat Kristi konungadömes fest.

Den irländska nationalfesten, den helige Patriks dag 
har firats med stora festligheter, vari Englands katolska värld deltagit. Ärkebiskop Downey av Liverpool förklarade i ett offentligt tal, att Irland århundraden igenom varit en mänsklighetens religiösa läromästare. Att den irländska rasen spritt sig till olika delar av världen tjänade tydligen ett högre ändamål: att låta världen genomträngas av en religiös surdeg av högsta värde. Det irländska folket har alltid hållit den katolska trons och den katolska åskådningens fana högt. Vart irländare än kommit, hava de fört med sig katolska principer och katolskt tänkesätt.

78 ungerska riksdagsmän samlade till exercitier 
I exercitiehuset i Budapest hava 78 ungerska riksdagsmän deltagit i andliga övningar, däribland Ungerns justitieminister och ministerpresident.

Till ärkebiskop av Utrecht  
har den helige Fadern kallat Mgr Johannes Heinrich Gerhard Jansen, domherre vid katedralkapitlet i Utrecht. Valet har i hela landet hälsats med sällsynt enstämmig tillfredsställelse.

Katolsk biskopsvigning och radioutsändning
Mgr. Jansen, den nye ärkebiskopen i Utrecht, blev den 5 juni vigd till biskop av apostoliske internuntien Mgr. Shippa i närvaro av övriga holländska biskopar. De kyrkomusikaliska delarna vid högtidligheten blevo radierade, och tusentals människor kunde därigenom följa de heliga handlingarna.

Belgiens katolska arbetarungdom 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, som den 27–28 april var samlad till kongress i Brüssel, har ånyo ådagalagt vilken stor betydelse denna rörelse har genom sina positiva insatser i kampen mot socialismen. Av årsberättelsen, som för fem år sedan skulle ha tett sig som en fantasibild, framgår, att de 4 nationalorganisationerna räkna över 75,000 unga arbetare. Berättelsen slutar med att fastslå, att det finnes blott ett verksamt vapen mot socialismen och kommunismen, nämligen en kraftig arbetarrörelse, som kan tillmötesgå arbetarvärldens berättigade krav och som ledes av män, vilkas måttfullhet och oegennytta icke av någon kan förnekas.