Från Credos torn

Ny påvlig årsbok
Enligt den nya påvliga årsboken omfattar vår Kyrka nu 1.252 biskopsdömen (1.247 år 1929), 231 apostoliska vikariat (225 år 1929) och 96 apostoliska prefekturer. Påvestolen underhåller diplomatiska förbindelser med 35 stater och har 21 apostoliska delegaturer utan diplomatisk karaktär.

Kardinal Gasparris memoarer
Förre statssekreteraren kardinal Gasparri har för avsikt att skriva sina memoarer, vilka emellertid först 50 år efter hans död få offentliggöras.

Tyskland
Den studerande ungdomens missionskorståg med sina 60.000 medlemmar har den 2–6 augusti haft sin 3:e allmänna förbundsdag i Regensburg. Denna organisation vill samla all katolsk studentungdom till arbete på upprättandet av Kristi konungadöme på hela jorden, uppmana dem att stödja detta verk genom bön och personliga offer och uppelda dem till ett förinnerligande av det egna troslivet och till verksamt deltagande i det kyrkliga gemensamhetslivet. Representanter för motsvarande organisationer i Amerika, Belgien, England, Italien och Spanien voro närvarande.

På grundval av hittillsvarande besökaresiffror beräknas passionsspelen i Oberrammergau att bliva besökta av c:a 300.000 personer från hela jorden.

Katedralen i Haarlem
Ett monument över de holländska katolikernas dådkraft kan katedralen i Haarlem kallas. Efter en 35-årig byggtid är den storslagna byggnaden nu färdig och har invigts under stora högtidligheter.

Ungern 
Från det av ungerska jesuiter ledda Jesu Hjärta-förbundet har en organisation framsprungit, som redan fått stor betydelse för det katolska livet i Ungern, nämligen Jesu Hjärta-gardet, en organisation för läroverksungdom, som nu räknar 40,000 medlemmar och vars ledare årligen samlas till tre dagars exercitier och därefter till tre dagars kongress. I den senaste kongressen deltogo 100 präster och 250 lärare.

Med anledning av S:t Emmerichjubileet ha massvallfärder ägt rum: bland annat en vallfärd av kvinnor med 20,000 deltagare från Budapest till den helige Emmerichs födelseort och en vallfärd av män med 30,000 deltagare till Stuhlweissenburg, där den helige Emmerich länge vistades.

Ärkebiskop Julius Zichy i Kalocsa har påbörjat ett systematiskt genomförande av Pius X:s dekret om barnens tidliga kommunion. Ordenssystrar, om äro sysselsatta med kindergartenverksamhet, hava blivit uppmanade att sorgfälligt förbereda sina skyddslingar till mottagande av den heliga kommunionen; de små hava utan bikt, efter uppväckande av ånger fått mottaga densamma. Resultaten hava varit mycket tillfredsställande: de yttrade sig bland annat i starkt ökad religiös livaktighet hos barnens familjer.

Missionsveckan i Barcelona
En missionsvecka i Barcelona i början av juli månad avslutade den berömda världsmissionsutställningen. Särskilt utförligt behandlades de spanska dominikaner- och jesuitermissionerna. Stor uppmärksamhet ägnades även åt de katolska spanska missionärernas vetenskapliga arbeten. Jämte de mångfaldiga missionsseminarierna i Spanien finnes det nu lärostolar i missionsvetenskap i Belgien, England, Frankrike, Italien, Polen, Tjeckoslovakiet, Tyskland och Ungern. Missionsutställningen har varit besökt av mer än 2 millioner personer.

Över »den romerska kyrkans framträngande» 
klagar den frireligiöse anglikanske pastorn Nefyn Williams i den engelska tidskriften Welsh Outlook: »Det är nu högt på tiden, att de frireligiösa fråga sig: Varför vinner den romersk-katolska kyrkan folkets kärlek och förtroende? Vari ligger hemligheten till dess framgång?» Han svarar: De frireligiösa kyrkorna hava icke velat befatta sig med själavårdens vetenskap. Den katolska Kyrkan däremot bemödar sig att ingående lära känna den nöd, för vilken vi hittills blundat. Alla uppriktiga katolska präster äro psykologiska hjälpare och befriare. Med förståelsefullhet, deltagande och råd beskydda de mån och kvinnor för de mångfaldiga formerna av själslig osundhet och från känslan av övergivenhet och av ett onyttigt liv. Liksom uttröttade, jäktade fåglar, följande en instinkt, driva mot de skyddande klipporna, så fly män och kvinnor till den katolska Kyrkan. De veta, att stora riken hava uppstått och åter fallit sönder, att oräkneliga sekter framträtt och åter försvunnit, au idéer och ideal haft sina uppgångs- och nedgångstider, men de se också, att den katolska Kyrkan överlevat dem alla … Hon står vid en färglös civilisations stråkvägar som företrädare för en helig skönhet och håller sig upprätt, då andra svikta.

Missionskorståg i Frankrike
Under ett missionskorståg, som under de senaste åtta veckorna ägt rum i Normandie, hava 58 föredrag hållits i biograflokaler och 74 predikningar i kyrkor. Samtidigt ha missionsutställningar varit anordnade i Rouen och Havre, vilka besökts av 30,000 personer. Liknande missionskorståg komma att äga rum i alla Frankrikes provinser.

Filippinerna – en katolsk stormakt
På grund av sin naturskönhet äro ju Filippinerna allmänt bekanta som »orientens pärla». Men de förtjäna detta namn även i ett annat hänseende. Under det att Kina med sina 450 millioner människor blott räknar 2 ½ millioner katoliker och Japan med en befolkning å 60 millioner blott 89,000, ha Filippinerna på en befolkning av 11 millioner sammanlagt 10 millioner katoliker.

Märkliga konversioner
På senaste tiden hava åter några konversioner i England och Amerika låtit mycket tala om sig. I Edinburgh blev nyligen professor E. M. Whittaker, professor i matematik och dekanus för filosofiska fakulteten vid Edinburghs universitet, upptagen i katolska Kyrkan. I Indiapolis har en ledande frimurare i staten Indiana, millionären Edwin Showers övergått till vår Kyrka. Likaledes har kyrkoherden vid S:t Mary episkopala kyrka i Newyork Selden Delaney nyligen övergått.

S:t Mary kyrka är den största och mest inflytelserika bland de »anglokatolska» kyrkorna i Förenta Staterna. Delaney är mycket känd i egenskap av redaktör för American Church Monthly. Under 1929 hava i Förenta Staterna icke mindre än 38,232 personer övergått till katolska Kyrkan (under 1928 36,376).

Den första internationella liturgiska kongressen
ägde den 20–27 juli rum i Antwerpen. Åt benediktinerna i Kaisersburg hade nästan allt organisationsarbete anförtrotts. Överhuvudtaget voro den helige Benedikts söner talrikt företrädda och intogo en framträdande plats vid alla arrangemang. Representanter från Amerika, Belgien, England, Frankrike, Holland, Italien, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Tjeckoslovakiet, Tyskland och Österrike voro närvarande.

Utbildningen av katolska missionsläkare
I de flesta av Europas stater liksom i Amerika finnes det nu för tiden utbildningsanstalter för katolska missionsläkare. I Frankrike anordnas varje år medicinska utbildningskurser för missionärer både vid Institut Catholique i Paris och vid det katolska universitetet i Lille. Likaledes anordnas ofta dylika kurser vid det belgiska katolska universitetet i Löwen, vilket även upprättat en medicinsk utbildningsanstalt i Kongo, vid Rotterdams, Würzburgs, Innsbrucks, Pannas och Freiburgs universitet. I England har en konvertit D:r Lamont ställt sig i spetsen för en förening av kvinnliga missionsläkare, som verka i Kina, Mesopotamien och Afrika. Även i Turin, Washington och Immensee (Schweiz) utbildas katolska missionsläkare. Dessutom underhålla salesianerna 6 medicinska utbildningsanstalter.

Den första katolikdagen i Kina 
Mgr. Constantini, den apostoliske delegaten i Kina, har utsett en kommission, som skall vidtaga förberedande åtgärder för anordnande av en kinesisk katolikdag, som blir den första i sitt slag. Sannolikt blir kongressen förlagd till Shanghai. Den får officiell karaktär och skall särskilt befatta sig med frågor angående ungdomsfostran och den katolska pressen.

Eukaristiska kongressen i Kartago
20,000 utländingar hava anlänt till Kartago (Tunis) med anledning av kongressen, vari deltaga bl. a. 125 ärkebiskopar, biskopar och abboter samt 5,000 präster av alla nationaliteter. Den påvlige kardinallegaten bereddes ett glänsande mottagande vid sin ankomst till Tunis’ hamn. Bland deltagarna märkas kardinalerna Faulhaber och Hlond.

Det rumänska konkordatets ikraftträdande 
Den 7 juni undertecknades i Bukarest det rumänska konkordatet av apostoliske nuntien och rumänske kulturministern och trädde omedelbart i kraft. Med denna ratificering har en lång period av osäkerhet nu nått sitt slut.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)