Från Credos torn

Katolsk informationsbyrå i Sverige
Även Sverige har nu fått en katolsk informationsbyrå, en sammanslutning av katolska lekmän, som har till ändamål att bemöta angrepp mot katolska Kyrkan, framkomna i pressen, att rätta felaktiga uppfattningar om katolsk lära och praxis samt att stå pressen till tjänst med upplysningar om katolska förhållanden i Sverige och utlandet. Därjämte vill Byrån stå till allmänhetens disposition för önskade upplysningar angående katolicismen.

Byråns angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och ombudsman. Styrelseledamöter äro f. n. herrar F. Höijer, Edvin Sandqvist och Hj. Ekberg, Stockholm. Ombudsmannen träffas varje dag kl. 1–2 e. m. per telefon (Stockholm 85). Byråns postadress är Stockholm 7. Till sakkunniga i teologiska och liturgiska frågor har Biskop Möller utsett Pastor A. Meyer och Pastor O. Lewin.

Dödsfall
Den 20 april avled i sitt hem i Bryssel, styrkt med Kyrkans hel. Sakrament, f. d. kejserliga ryska legationsrådet och kabinettskammarherren hr Alexandre de Koudriaffsky, i en ålder av nära 80 år. Han var en fint bildad man, god katolik, och väl känd av den äldre generationen församlingsbor i. Stockholm, från den tid då han tillsammans med sin mor brukade besöka sina släktingar i Sverige. Som bekant, var det hans mor, M:me Louise de Koudriaffsky, född de Labensky, som lät uppföra det vackra S:t Josefskapellet jämte gravkor, på katolska kyrkogården.

Förenta Staterna
Katolicismens framgång i Amerika är fem gånger så stor som befolkningens tillväxt. För 150 år sedan blev John Caroll vigd till Förenta Staternas förste biskop. Då fanns det blott 6 kyrkor och 20,000 troende. Nu räknar man 18,000 kyrkor och 20 millioner troende. För 90 år sedan hade Chicago 50,000 invånare och ingen katolsk präst, nu finnas där tusentals katolska präster, 253 katolska kyrkor och 1,500,000 katoliker (på en befolkning av 3,500,000). 1929 övergingo 38,000 personer till katolicismen. Ingenstädes i Förenta Staterna erhåller katolska Kyrkan statligt understöd vare sig för präster, kyrkor eller skolor. Alla utgifter bestridas av de troende, Att de amerikanska katolikerna äro det de äro; därför hava de att tacka sina skolor. De äga 8,000 folkskolor, i vilka 60,000 lärare undervisa 2,300,000 barn, vidare 2,400 högre skolor med 14,000 lärare och 240,000 lärjungar. De 160 högskolekollegierna och universiteten besökas av 100,000 studenter och äga en stab av 7,000 lärare. Därtill komma 80 lärareutbildningsanstalter och 190 seminarier. Allt detta finansieras uteslutande med katolska medel.

De amerikanska katolska biskoparnas uppmaning att under den nuvarande ekonomiska krisen bispringa de milliontals arbetslösa har haft till följd, att talrika karitativa företag grundats. I alla större städer samarbeta de religiösa ordnarna och de tongivande föreningarna för att förse så många behövande som möjligt med kläder och mat. Många församlingar hava låtit igångsätta restaureringsarbeten i sina kyrkor för att giva sysselsättning åt arbetslösa. I biskopsdömet Los Angelos skänka de nygrundade hjälpbyråerna de nödlidande varje månad 65,000 dollars, de frivilliga arbetsförmedlingsinrättningarna 30,000 dollars och Vincentföreningarna 2,000 dollars. I Detroit hava kapucinerna av den helige Franciscus’ tredje orden insatt alla sina krafter på det sociala hjälparbetet. Mångenstädes hava enskilda lämnat avsevärd hjälp, så i Detroit där en katolsk fabriksägare ställt stora lokaler i sin fabrik till 2,500 hemlösas förfogande.

Omkring 130 amerikanska radiostationer utsände påvens radiotal. På grund av de försök som flera veckor i förväg måste göras, upp gingo totalkostnaderna for denna utsändning till 380,000 dollars.

Ansgarfest i Hamburg
Den 3 maj komma Hamburgs katolska församlingar att anordna en större festlighet för att fira 1100-årsminnet av S:t Ansgars övertagande av Hamburgs biskopsstift. Alla tyska biskopar och alla tyska benediktinerabboter hava mottagit inbjudan till festen. Dessutom komma bl. a. Danmarks, Hollands och Sveriges biskopar att närvara. Även Hamburgs parlament blir representerat. I Stadion skall påvlige nuntien Orsenigo från Berlin läsa pontifikalmässa, och för mötena på aftonen hava Hamburgs största lokaler förhyrts. Man förväntar stor tillströmning.

Exercitierörelsen i Polen
gör glädjande framsteg. Centrum för den polska exercitierörelsen är det för tre år sedan grundade exercitiehuset i Trzebinia i biskopsdömet Krakau. Av de 5,000 personer, som i vår deltagit i slutna exercitier, besökte inemot 2,000 exericitiekurserna i Trzebinia. Härifrån utgår all exercitiepropaganda i Polen, särskilt genom månadsskriften »Drwonek Rekolekcyjny». En exercitiekommitté, i vars spets stå påvlige nuntien i Polen samt kardinalerna av Posen och Warschau, har bildats med syfte att låta uppföra nya exercitiehus.

Frankrike
Antalet Lourdespilgrimer uppgick till 664,000. De flesta pilgrimerna kommo helt naturligt från Frankrike, från Belgien kommo 28,000, från Spanien 11,700, från Italien 11,600, från England och Irland 8,029, från Schweiz 4,800, från Tyskland 4,200 och från Holland 3,600. Själavårdsarbetet och dess framgångar i Paris yttersta arbetarkvarter vinner allt mera erkännande även från motståndares sida. Statistiken för de fyra senare åren visar, att 50, kyrkor och kapellsalar inrättats, ävensom 100 lärlings- och ungdomshem, apotek, skolor, o. s. v. En kommunistisk ledare yttrade sig för kort tid sedan på följande sätt om den kyrkliga verksamheten i dessa kvarter: ·»Man må säga vad man vill; om den stora kraschen i Paris ännu icke kommit, så är detta icke tack vare polisen eller kulsprutorna; utan tack vare prästerna, som hava splittrat oss. Sedan de kommit hit, är de röda familjernas enhetsfront sprängd. I en familj har man pojkar, som firat sin första kommunion, i en annan en dotter, som är Mariabarn. Genom sin sjukvård hava prästerna vunnit mödrarna. Stundom lyckas det dem till och med att vinna männen. Det värsta är, att man icke kan komma åt prästerna, ty de hava icke kommit hit för pengars skull och icke av politiska skäl. Ett är säkert: de äro icke rädda för oss, de älska oss.»

Å Jesuitkyrkan i Edinburg
finnes följande anslag: »Till icke katolska besökare! Denna kyrka tillhör det största kristna religionssamfundet i världen, som omfattar 360 millioner själar. Den tro, som här förkunnas, är densamma, som före »reformationen» förkunnades i alla landets kyrkor. I denna kyrka äro Ni och de andra besökarna icke ensamma, ty i tabernaklet, i högaltarets mittpunkt är Jesus Kristus, liksom en gång i Betlehems stall och på Golgatas kors. Därför knäböja katolikerna inför altaret. Eder bedja vi att värdigt uppträda i denna kyrka. De statyer, Ni ser, äro inga avgudabilder; de äro att likna vid de bilder, som erinra Eder om hädangångna vänner. Om Ni ser en katolik knäböja framför en sådan bild, tro icke, att han tillbeder den. Han beder blott den helige, som här är avbildad, att inlägga en förbön för honom hos Gud, ungefär så som Ni hos en vän anhåller om en förbön. Tro icke på de »historier» som berättas om oss katoliker! Sådana »historier» kunna icke passa in på 360 millioner människor, till vilka vår tids mest betydande personligheter höra. Döm lojalt, se allvarligt på tingen och bilda Eder sedan ett eget omdöme … Om Ni har något att fråga om, står vårt ordenssällskap till Edert förfogande.  Edert namn och Eder fråga behandlas med diskretion, och en katolsk lekman kommer att lämna Eder svar.»

Tyska bibelöversättningar före Luther
En specialist, professor Friedr. Maurer vid universitetet i Giessen fastslår i en uppsats i »Forschungen und Fortschritte» (n:r 10), att W. Walther i sitt stora verk om den tyska bibelöversättningen redan 1890 har påvisat förekomsten av 50 bibeltryck på tyska språket och över 200 handskrifter med samma innehåll, härstammande från tiden före Luther. Sedan dess hava emellertid talrika nya handskrifter framdragits, utan att biblioteken dock blivit grundligt genomletade. Den förlutherska tyska bibelöversättningen uppvisar alltså en utbredning och en rikhaltighet, som definitivt avlivar historien om att »Luther skänkt oss den tyska bibeln» och att katolska Kyrkan undertryckt bibeln på tyska språket. 50 tryckta bibelöversättningar före Luther trots att så kort tid förflutit efter boktryckarkonstens uppfinnande!