Från våra församlingar och föreningar

Sankt Ansgars Sal
Onsdagen den 26 oktober höll pastor S. Nordmark föredrag om Kyrkornas konsekration, tillhörande serien Liturgiska vinkar. Livligt och åskådligt skildrade han det vackra och vidlyftiga ceremoniell som Kyrkan följer vid den högtidliga invigningen av varje ny kyrka. Bland annat framhöll talaren, att de gamla konsekrationskors, som under den katolska tiden målades på kyrkornas väggar ännu finnas kvar i flera av våra nu protestantiska kyrkor.

Den 9 november uppträdde P. Ansgar Meyer i Sankt Ansgars kateder och höll inför en talrik församling – varibland märktes åtskilliga bemärkta representanter för den lutherska kyrkan i Stockholm – ett föredrag över det högaktuella ämnet: ”Heilers katolicism – Romersk katoIicism?” Särskilt påpekade föredragshållaren, att Heiler är en fullblodsmodernist med katolska reminiscenser och att hans bekanta kritik av den romersk-katolska Kyrkan som en hoplödning av icke mindre än fem olika delvis varandra uteslutande religionshistoriska element grundar sig på en innerst inne antikristlig uppfattning av Kristi verk och Kyrkans utveckling, varur den söker utmönstra allt övernaturligt. Naturligtvis kan Kyrkan under olika perioder ha tillgodogjort sig värdefulla element ur de kulturer, med vilka hon kommit i kontakt, men dessa har hon då alltid assimilerat med sitt eget innersta väsen, som är den Helige Ande, övernaturligt liv och övernaturlig kraft. Det lika lysande som värmande föredraget, ett ord, sagt i rättan tid, gjorde synbart intryck på auditoriet.

Den 16 november föreläste kyrkoherden doktor E. Wessel över Den skolastiska filosofin och teologin. Dess utveckling och representanter. Den med detta vidlyftiga och intressanta ämne väl förtrogne föredragshållaren gav först ett uttömmande svar på frågan: Vad är den katolska skolastiken? och försvarade densamma mot de sedvanliga anklagelserna från motståndarnas sida. Därefter följde en kortfattad översikt av skolastikens utveckling från fornkyrkans tid ända fram till våra dagar med framhållande av dess mest Iysande representanter ur olika nationer och ordenssamfund.

Den 23 november talade pastor S. Nordmark över Sakramentalierna, särskilt om de kyrkliga välsignelserna och vigningarna, som så starkt prägla hela folklivet i katolska länder. Föredraget illustrerades av åtskilliga anekdoter och personliga upplevelser och intresserade i hög grad de närvarande, som här fingo ingående och sammanhängande förklaring på mycket, som gång på gång återkommer i det kyrkliga livet.

Revisorer
Hans Högvördighet Biskopen har utsett pastor A. Meyer, bankkamrer V. Salmson och fröken Gerda Håkansson till revisorer att granska Credo, Katolsk Tidskrifts räkenskaper under år 1921 samt pastor S. Nordmark och kammarskrivare E. Wimmerström att som revisorer granska Sankt Ansgars Sals föreläsningsnämnds räkenskaper under samma tid.

Concordia Catholica 
avhöll ordinarie sammanträde å föreningslokalen torsdagen den 17 november. Ett femtiotal medlemmar hade kommit tillstädes och sammanträdet fick en alltigenom glad och festlig prägel. Några yngre medlemmar hade arrangerat en tablå med recitation av Anna Maria Lenngrens Porträtten, som gjorde stor lycka. Programmet utfylldes i övrigt av deklamation och sång.

Vid supén – en gåssupé, som lände värdinnorna till heder – erinrade ordföranden om att det var på dagen 26 år sedan föreningens stiftelse och han manade medlemmarna, särskilt med anledning av de attacker i pressen, för vilka vi katoliker i den sista tiden blivit utsatta, att enigt hålla ihop och troget arbeta för föreningens mål och uppgifter.

En hälsning från medlemmar i landsorten bragtes föreningen av Pastor Fr. Borka från Gävle, som i några varmhjärtade ord lyckönskade föreningen till allt större framgång och förkovran.

Föreningens sedvanliga julgransfest för barnen kommer att firas nästkommande 4 januari å hotell Continental med början kl. 5 e. m. Därvid uppföres ett sagospel ”Féens guddotter” av Anna Wahlenberg samt förekommer musik, dans kring julgranen, julklappsutdelning m. m. Biljetter fås å Stockholms Fotografiska magasin, Drottninggatan 32. Inga biljetter säljas vid ingången.

Elisabethsföreningen
ber att genom Credo få göra en vördsam framställning till de bättre lottade av församlingens medlemmar att bisträcka föreningen med gåvor in natura eller i penningar, så att den i sin tur måtte kunna komma sina behövande skyddslingar till hjälp till julen. Bidrag mottages tacksamt av fru Maria Carlberg, Regeringsgatan 42. allm. tel. 241 42 och av fru Maria Blom, Biblioteksgatan 29, Rikstel. 159 80, allm. tel. 264 42.