Från våra församlingar och föreningar

Tisdagen den 8 februari hölls den årliga gudstjänsten i St. Eriks kyrka till sonande av all vanvördnad, som visas Frälsaren i hans kärleks sakrament. Kl. 9 f. m. var högtidlig levitmässa varvid Altarets hl. Sakrament utställdes och förblev exponerat hela dagen. Under dagens Iopp avlöste de troende varandra ständigt vid besöken i kyrkan. Kl. 6 på kvällen hölls högtidlig aftonsång.

Askonsdagen ingick botens stilla tid och såg talrika skaror i våra kyrkor mottaga askans tecken under påminnelse ”Betänk, o människa, att du är stoft och skall återvända till stoft”. –

Passionsandakter hållas under Fastan fredagar i St. Eriks och onsdagar i S:t Eugenia kyrka kl. ½8 e. m.

St. Josefsföreningen firade den 6 febr. fastlagsfest med de traditionella ”munkarne”. Pastor S. Nordmark berättade om gamla fastlagsnamn och seder. –

Flickföreningen Laetitia i St. Eriks församling firade på Fastlagssöndagen sitt 10 års jubileum i all stillhet. Som gäster vid dagens festsammanträde såg föreningen H. H. Biskopen samt prästerna vid St. Erikskyrkan.

St. Josefsföreningens Sjuk och begravningskassa (grundad 1885) höll söndagen den 13 februari årsmöte varvid revisionsberättelsen föredrogs och styrelseval företogs. Styrelsen består av pastor S. Nordmark, hr A. Brandt, T. Kellner, H. Straube, och G. Furuström.

Franciskus