Från våra församlingar och föreningar

Stockholm
Generalföreståndarinnan för Elisabethsystrarnas kongregation, ärevördiga Mater Mercedes, har nyligen på visitationsresa besökt Stockholm. I samband härmed ha några personförändringar ägt rum vid våra av systrarna ledda institutioner. Sålunda har föreståndarinnan på Josefinahemmet, Mater Evermoda, fått övertaga ledningen av Oskar I:s Minne, och Syster Materna har i stället satts att förestå Josefinahemmet. Mater Lambertina, som nu under 17 år varit Oskarsminnes ledande och livgivande själ, har dragit sig tillbaka till systrarnas hem på Högbergsgatan, där man får hoppas, att hon nu efter sitt långa, mödosamma arbetsliv i Kyrkans tjänst ännu skall få njuta många års välbehövlig, välsignad vila.

Forsa
Söndagen den 3 juli detta år firades i Katolska kapellet i Forsa i Hälsingland en enkel, men mycket anslående fest: fem flickor och två gossar fördes för första gången till Herrens bord. Kl. 9 f. m. tog den h Mässan sin början, under vilken några damer under fröken M. Endes skickliga ledning sjöngo den s. k. ”Kind-Jesu-Messe” av J. Schweitzer. Efter evangeliet hölls en kort predikan om Frälsarens verkliga närvaro i Altarets h. Sakrament, varvid anfördes några skäl, varför just barnen så tidigt som möjligt, tillåtas anamma Jesu heliga lekamen. Därefter förnyade barnen på vanligt sätt, med enhällig, klar röst döpelseförbundet. Sedan förberedelsebönerna för den h. Kommunionen voro förrättade, fortsattes högmässan. Efter prästens Kommunion framträdde barnen med djupaste vördnad till kommunionbänken, under det att sången ”Jesus, dig lever jag” avsjöngs. Därefter mottogo även ett större antal fullvuxna det allraheligaste Sakramentet. Med barnen lästes efter mässan högt tacksägelsebönerna och avslöts förmiddagsgudstjänsten med sången: ”Fast stånda skall mitt dopförbund.” Kl. 3 var predikan om Jesu h. Hjärta, varpå följde andakt med välsignelse; under denna andakt uppläste kommunionbarnen samstämmigt åt Jesu h. Hjärta den gripande ”Avbön och invigning” som läses i Oremus sid. 470. – Dagens högtidlighet avslöts med sången: ”Store Gud, vi lova dig.” Det vackra kapellet var väl fyllt av andäktiga och icke så litet bidrog till högtidsstämningen hos de deltagande altarets smakfulla blomsterprydnad och damkörens förtjänstfullt utförda sång.

F B.