Från våra församlingar och föreningar

Syster Mundana Harttrampf 
Tisdagen den 21 december avled efter ett långvarigt, tåligt buret lidande Syster Mundana Harttrampf. Född i Schurgast i Schlesien den 10 febr. 1862 beslöt hon i sin ungdomstid att ägna sitt liv åt barmhärtighetens tjänst och inträdde därför i Elisabethssystrarnas kongregation, där hon trogen sitt kall tillbragte 28 år och dessa så gott som i sin helhet inom Sveriges gränser. Hon kom nämligen år 1894 till Oskar I:s Minne härstädes, där hon under 11 år verkade. Den 1 april 1905 blev hennes verksamhet förlagd till Elisabethhemmet i n:r 37 C Högbergsgatan, där hon de sista 16 åren ägnade sig åt barnavård. Här bereddes ju som bekant ett hem för flickor i skolåldern, som ej ha sitt föräldrahem här i huvudstaden eller alldeles sakna sådant, för att bereda dem tillfälle att åtnjuta undervisning i en katolsk skola. Beundransvärt var Syster Mundanas nit att bibringa barnen kärlek till ordning och punktlighet. Det är endast ett fåtal andra elever vid S:t Eriks skola, som likt ”37:ans” flickor aldrig kommo för sent, ja som ytterst sällan, och då endast vid sjukdomsfall, saknades i skolmässan och vid undervisningstimmarna. Barnen förlorade också med henne en moderlig vän, vilken de säkert sent komma att glömma. De gåvo också sin tacksamhetskänsla uttryck genom att fulltaligt samlas vid den bortgångnas bår, för att uppstämma requiemsmässans vemodiga toner för hennes själaro. Alla ville då vara med, ej blott de som närmast stodo under hennes vård, utan även alla deras skolkamrater, för vilka Syster Mundana icke var obekant. I varma ord tecknade Hans Högvördighet Biskopen, som celebrerade själamässan, hennes livsgärning och tackade henne för det bidrag hon lämnat i den svenska missionens tjänst.

Enkel och flärdfri var hela sorgeakten i S:t Eriks kyrka, dit hon under hälsans dagar så ofta följt sin lilla skara, enkel och flärdfri blev också hennes sista färd till kyrkogården, motsvarande hennes karaktäristiska anspråkslöshet i livstiden. R. I. P.
L.

St. Josefsföreningen 
firade under stor tillslutning från medlemmarnas sida sin julfest torsdagen den 29 december i de med julgran, vackra girlanger, transparanger och ljus festligt prydda föreningslokalerna. Präses pastor Nordmark berättade kåserande och livfullt om sina färder och upplevelser på det på katolska minnen så rika Gottland förliden sommar samt visade därifrån en hel del vackra och intressanta skioptikonbilder, delvis efter egna fotografier. Så utdelades julklappar och bjöds på förfriskningar och aftonen förflöt angenämt under sång, musik och glatt samkväm.

Hans Högvärdighet Biskopen, ävensom präster från S:ta Eugenia och St. Erik, hedrade, med sitt besök den i allo lyckade festen.

Sankt Ansgars Sal
Onsdagen den 30 november föreläste kandidat Edvin Sandqvist över Kardinal Newman, varvid han särskilt uppehöll sig vid den store engelske konvertitens senare öden från och med den bekanta striden med Charles Kingsley, som resulterade i hans klassiskt vordna självbiografi Apologia pro vita sua. Med korta koncentrerade uttryck klargjorde föredragshållaren på det mest träffande sätt kardinal Newmans ställning till åtskilliga frågor, som blivit särskilt brännande för nutidens katoliker. Auditoriet hade en livlig känsla av denna historiska framställnings stora aktualitetsintresse.

Den 7 december skildrade kammarskrivare E. Wimmerström Dante Alighieris liv och diktning och illustrerade sin framställning genom uppläsning av valda stycken ur Divina Commedia och
andra den store skaldens arbeten, med framhållande av Dantes betydelse dels som Italiens störste diktare dels som katolicismens skald, som med oförlikneligt skapande kraft förmått ge de torraste abstraktioner och spekulationer levande liv och gestaltning.

Den 14 december avslutades terminens arbete med en föreläsning av pastor Berndt David Assarsson, som talade över den Katolska skandinavismen och sökte påvisa, hur väl den skandinaviska historieuppfattningen av Nordens historia passar för en värdesättning av dess händelser ur katolsk synpunkt. Därefter upplästes den heliga Lucias legend ur det fornsvenska legendariet.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)