Fritz Jürgensen West. In memoriam

Av Niels Hansen

Med Arkivar West er en af vore bedste gået bort. Men også en af dem, man plejer å betegne som en af »de stille i landet», lidet kendt som han var udenfor videnskabsmænds og kollegers kredse. Selv blandt katholiker hörte han langtfra til de kendte og endnu mindre til de framtrædende, hvilket sidste lå hans karakter og evner så overordentlig fjernt.

Fritz Jürgensen West var födt i 1866 i Flensborg, hvor hans far, senere overlærer i Store-Hedinge, virkede som skolemand, også længe efter at byen var kommen under preussisk herredömme. Hans mor var en datter af den udmærkede kunstner Fritz Jürgensen, hvis ypperlige tegninger, så udpræget danske i opfattelsen og i kunstnerens dertil knyttede tekster, allerede har glædet adskillige generationer Danske. Som en arv fra morfaren hade West sit morsomme, elskværdige lune, som hans venner så tit har haft lejlighed til å glæde sig over; de husker også hans stilfærdige, törre latter, der ikke så sjælden kom en lille smule bag efter de andres.

West gik den sædvanlige akademiske vej. Han blev student fra Herlufsholm i 1885 og syv år efter statsvidenskabelig kandidat. Allerede i 1893 blev han ansat i rigsarkivet, hvor han kom til å virke hele sit liv, i alt fald til det sidste år tid, da den smertefulde nyressygdom, han længe hade lidt af, umuliggjorde arbejde for ham. Han erhvervede i årenes löb et sjældent kendskab til rigsarkivets store, brogede indhold, og mange, både danske og udenlandske, historikere er ham taknemmelige for råd og vejledning, som han elskværdig og uselvisk altid var rede til å give. På de store gamle herregårde tilbragte han tit sin sommerferie, ivrigt optaget af å ordne arkivalier, hvortil han besad ypperlige evner og kundskaber.

Af videnskabelige arbejder må rævnes adskillige artikler i historiske og lign. tidskrifter, flere bidrag til Slesvigs historie, f. eks. om den tönderske kniplingsindustrisoprindelse og udvikling, hvilken han er den förste, der har skildret. I 1917 nyudgav og kommenterede West Poul Helgesens værk fra 1530: De danske biskoppers gensvar til de lutherske artikler af 1530. Også andre böger og mindre arbejder af interesse for danske katholikker foreligger fra hans hånd.

Som menneske var West en sjælden nobel og ædel karakter, som det kun kunde være en ære å ha til ven. Han var overmåde hyggelig i samtale og – trods sin beskedenhed og tilbageholdenhed – meget belæeende; det var med fölelsen af å ha fået mere å vide end för, nyt lys over vigtige ting, man i regelen forlod ham. I den katholske forening Academicum Catholicum, blandt hvis stiftere han var, kom han i mange år regelmæssigt, og han var en af dem, der i »de gode, gamle dage» mest prægede den. Som taler duede han ikke, ligesom han sikkert heller ikke vilde ha duet som lærer; men skete det så, at man efter et foredrag, der ikke hade givet ret meget, fik en samtale om emnet i gang, var det just West, der gav de gode og lödige bidrag. Og ejendommelig venlig og elskværdig, bestandig og tålmodig som få.

Som katholik var han sjælden trofast. Han hörte ikke til de hysteriske religiöse, men snarere til dem, hvis motto er: Elsk mig jævnt, men elsk mig længe. I mange år, indtil i fjor, var han formand i Ansgariusforeningen, aflöser af den så tidlig afdöde Halfdan Kejser. Også den lille institution K. U. B. (Katholsk-UnderretningsBureau), som besvarer breve fra sögende protestanter, hade i ham en diskret og udmærket leder.

Nu er altså, tör jeg måske sige uden å fornærme nogen, den mest ægte gentleman blandt danske katholikker ikke mere blandt os. Han er, så håber vi og stoler på, gået, som Kardinal Newman lod sætte på sin ligsten, ex umbris et imaginibus in veritatem, fra skygger og billeder til sandheden.