Helige Ande…

Av Augustin Kock

Helige Ande! Från höjden Du sände
Det ljus, som kan helga till sanning vårt liv!
Allt i din vishet tillrätta Du vände,
Din ledning till klarhet oss rådvilla giv!

Helige Ande! All tillbedjans källa,
Oss uppfyll med åkallans eviga eld!
Lär oss att hoppas och modet ej fälla,
När samvetet hopar en brännande gäld!

Helige Ande! Att kämpa och tjäna
Oss skänk i vår vanmakt ditt mäktiga stöd,
Nåd till den strävan oss rikligt förläna,
Vars innersta kärna är kärlekens glöd!

Helige Ande! Låt intet förvirra
Vårt sinne, när Du ger om uppbrott oss bud,
Eller vår tanke i ovisshet irra,
Men föras till vila i Allsmäktig Gud!

Helige Ande! Oss varsko och varna
Och lös från det timliga ägandets band,
Låt för vårt spanande utsikten klarna.
Och för oss med frid till de levandes land!

Helige Ande! Oss kröne din vilja
I tro och i gärning var flyende stund!
Och när från stoftet sig själen skall skilja,
Du hålle oss brinnande i ditt förbund.