Hopp om bättre relationer mellan Moskva och Kiev

I samband med installationen av den ukrainska grekisk-katolska stor-ärkebiskopen Sviatoslav Shevchuk i Kiev i söndags, den 26 mars, har företrädare både från ortodoxt och ukrainskt grekisk-katolskt håll uttryckt sina förhoppningar om bättre relationer mellan de båda kyrkorna.

I sitt gratulationstelegram till stor-ärkebiskop Shevchuk, uttryckte metropoliten Hilarion Alfeyev av Volokolamsk, som är chef för den rysk-ortodoxa kyrkans avdelning för externa kyrkliga relationer, förhoppningen att den rysk-ortodoxa kyrkan och den ukrainska grekisk-katolska kyrkan ”successivt kan lösa de akuta och smärtsamma problem som ackumulerats under årens lopp ”. Han fortsatte med att säga att ”Moskva-patriarkatet är berett att utveckla konstruktiva diskussioner med den ukrainska grekisk-katolska kyrkan … som syftar till att övervinna nuvarande svårigheter”.

I sin tur framhävde Shevchuk vid sin första presskonferens i Kiev att han har ett stort intresse att lägga spänningarna mellan ortodoxa och ukrainska grekiska katoliker åt sidan och bygga upp en strategisk allians tillsammans med de ortodoxa kyrkorna i Ukraina, framför allt för att man gemensamt ska kunna främja kristna värderingar.  Shevchuk framhävde också att han önskar att den ukrainska grekisk-katolska kyrkan blir mera delaktig i dialogprocessen mellan Moskva och Rom. Just staden Rom besökte stor-ärkebiskop Shevchuk för övrigt i går, onsdag den 30 mars, då han deltog i påven Benedictus XVI:s generalaudiens på Petersplatsen i Vatikanen. Shevchuk hade rest till Rom tillsammans med några medlemmar av synoden för sin kyrka och omkring 300 ukrainska pilgrimer.

I sitt tal på Petersplatsen i går gratulerade påven Benedictus stor-ärkebiskop Shevchuk och tackade också hans företrädare, Kardinal Lubomyr Husar, för hans stora förtjänster. Efter audiensen mottåg påven Shevchuk till ett första kort personligt samtal. Shevchuk underströk under samtalet med påven Benedictus, att detta besök var ett uttryck för hans kyrkas gemenskap med den helige aposteln Petrus efterföljare.

I Ukraina finns inte en bara en kyrka av bysantinsk rit utan fyra, vilket återspeglar landets under många århundraden oroliga historia. Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan, som är i full gemenskap med Rom, och som existerar sedan unionen av Brest 1595/96, är majoritetskyrka i västra Ukraina. Två ortodoxa kyrkor; den ukrainska ortodoxa kyrkan – Kiev-patriarkatet, som förklarade sig självständigt från Moskva i början av 1990-talet, och den ukrainska ortodoxa autokefala kyrkan; är icke-kanoniska kyrkor och erkänns inte av någon annan ortodox kyrka.  Den ukrainska ortodoxa kyrkan som tillhör Moskva-patriarkatet har mest stöd i östra delen av landet och får dessutom uppbackning av den sittande presidenten Janukovytj. Dock också inom denna ortodoxa kyrka lär det sedan ett tag tillbaka existera olika uppfattningar om kyrkans framtid, med slitningar mellan en gren som strävar efter full autonomi från Moskva och en annan som önskar en full integration i Moskva-patriarkatet.

Relationen mellan Moskva-patriarkatet och den ukrainska grekisk-katolska kyrkan har hittills varit mycket spänd. Medan man från ortodoxt håll ofta anser att denna ”unierade” kyrka är en ”trojansk häst” eller stötesten på vägen till en bättre relation mellan Rom och Moskva, minns den ukrainska grekisk-katolska kyrkan fram för allt tvångsanslutningen till Moskva-patriarkatet år1946. Biskopar, präster och ordensfolk som motsatte sig tvångsanslutningen då avrättades eller deporterades till Sibirien. Kyrkan fortsatte dock att existera underjordiskt och i exil i Västeuropa och Amerika tills den blev tillåten igen 1990. Sedan dess har det varit många spänningar med Moskva-patriarkatet, bland annat angående ägartvister om kyrkobyggnader och en etablering av den grekisk-katolska kyrkan i centrala och östra Ukraina.

Christoph Hermann 2011-03-31, källor: RISU, Kathpress, UGCC