Hymnus

Ur Piæ Cantiones, tryckt genom Johan III:s försorg 1582.

In dulci iubilo
(I saligt jubel)
nu siunge wij ïo ïo
Then all thing för oss förmo
ligger in prœsepio
(i krubban)
och som solen skijner
matris in gremio
(i moderns sköte)
Alpha es et o
(du är a och o)
Alpha es et o.

O Jesu paruule
(O späda Jesubarn)
för tigh är migh så we.
Tröst mig i mitt sinne
o puer optime.
(du den bäste bland piltar)
lätt migh tin godheet finna,
o princeps gloriæ
(du ärans konung)
Trahe me post te
(Drag mig till dig)
trahe me post te.

O Patris charitas
(O Faderns godhet)
o Nati lenitas
(O Sonens mildhet)
wij wore plat förderffuadh
per nostra crimina;
(genom våra brott)
nu haffuer han oss förwärffuadh
cœlorum gaudia.
(himlens glädje)
Eya wore wij thär,
eya wore wij thär.

Vbi sunt gaudia
(Där fröjderna finnas)
ther siunger man Eya,
hwar englanar siunga
noua cantica
(nya sånger)
och sielanar springa
in regis curia,
(i konungens gård)
Eya wore wij thär,
eya wore wij thär.