J. A. Hammargren: Kyrkoherde Skog som apologet

Av Edvin Sandqvist

Recension av J. A. Hammargrens Kyrkoherde Skog som apologet. Innehåller även »Sak och argument» enligt Kyrkoherde Skog av Petrus Lindblom. Kr. 1:50. A.-B. Katolsk Bok- & Konsthandel, Stockholm.

Svenska katoliker hava allt som oftast anledning att fundera över varför oförståelsen för katolicismens väsen är så stor hos oss. Alla svenska medborgare tyckes hava bildat sig en uppfattning om katolska Kyrkan – i 99 fall av 100 emellertid en oriktig sådan. Många krafter hava härvidlag varit dem behjälpliga. Ytterst få historiska företeelser hava i detta land varit utsatta för så mycken misstolkning och förvrängning som katolska Kyrkan. Århundrade efter århundrade hava vanföreställningarna ostört fått frodas, lager hava samlats på lager likt massiva stenkolsskikt. Det hela synes så ogenomträngligt, att man är nära att uppge hoppet om att det kan löna sig att råda bot på dessa vantolkningar, som för många sinnen fått den förtrollande ålderns patina över sig. Och dock är det nödvändigt, att så sker, för så vitt man önskar, att vår Kyrka skall göra landvinningar på svensk mark. Men förvisso är det ett arbete, som kräver lång tid, ja, mycket lång tid – sekelgamla föreställningar skola ju revideras.

År 1930 pågick i tidningen Nord-Sverige under flera månader ett meningsutbyte angående katolska frågor. Den ivrigaste förfäktaren av icke-katolska synpunkter var kyrkoherde C. Skog i Brunflo. Till katolicismens försvar skyndade främst kyrkoherde J. A. Hammargren och redaktör Petrus Lindblom. Den nyutkomna skrift, som föranlett dessa rader, innehåller de senares vederläggningar av Skogs angrepp, vilka inlägg ej hunnit inflyta, då Nord-Sverige förklarade diskussionen avslutad.

En och annan, som känner kyrkoherde Skogs psyke, vill kanske hävda, att med honom inlåter man sig icke i allvarlig diskussion. Man får emellertid icke förglömma, att han i norrländska bygder för massor av folk är en auktoritet, när det är fråga om katolicismen. Det är för deras skull boken skrivits, den vill bidraga till att bland våra landsmän i allmänhet skingra fördomarna mot vår Kyrka, den vill giva sanningen den rätt, som tillkommer densamma. Det är en mångfald katolska spörsmål, som upptagits till skärskådande i denna bok, som är till nytta även för katoliker, som vilja förkovra sig i apologetikens konst. Framställningssättet är livfullt, någon gång kanske väl mycket livfull.