John Henry Newman ett helgon för vår tid

Referat av inlägg från Ryan Marr, America Magazine.

I ljuset av firandet av John Henry Newmans helgonförklaring kan vi fråga oss vad han som präst och intellektuell från 1800-talet kan lära oss. Hans vardagliga liv var annorlunda än vårt men Newman är, som alla helgon, ständigt relevant eftersom helighet aldrig är omodernt. 

Det finns fem anledningar till att Newman förblir relevant för dagens värld:

Han prioriterade utbildningen av kyrkans lekfolk

Newman hade ett djupt intresse för utbildning och han menade att det var särskilt viktigt att lekfolket och inte bara prästerna hade en djup förståelse av orsakerna till att kyrkan lär som den gör. Han arbetade med flera olika utbildningssatsningar och det arvet har bevarats inte minst genom att han är skyddspatron för den katolska studentverksamheten på amerikanska universitet.

Han utvecklade gemenskap

Newman såg att i den kristna tron behöver vi varandras stöd inte minst för att klara av de svårigheter som vi oundvikligen möter i våra liv. Newmans liv i celibat utgjorde inget hinder för honom att utveckla flera djupa vänskapsband och i hans enorma brevsamling kan vi se hur viktiga dessa relationer var för hans andliga resa. Den gemenskap som han utvecklade är ett lysande exempel på det gemensamma vittnesbörd som världen så väl behöver idag. 

Han stod upp för sanningen

Newman skrev omfattande om samvetet – både om samvetets roll för att lära känna Gud men också nödvändigheten av lyssna på samvetets röst. Att följa samvetet och hålla fast vid sanningen oavsett vad det kostar är den hållning som präglar Newmans liv. Hans idéer om att rådfråga de troende och hans villighet att ifrågasätta doktrinen om påvens ofelbarhet vid Första Vatikankonciliet gjorde att han då kom i konflikt med framstående kyrkoledare och teologer. För dagens katoliker är han en inspiration att följa sanningen oavsett vad det kostar. 

Han hade samma omsorg om hjärna och hjärta

Newman kombinerade omsorgen om hjärna och hjärta genom att han aldrig reducerade tron till bara en intellektuell övertygelse. Han visste att känslor och personlig påverkan är betydelsefulla delar av mänsklig erfarenhet. 

Han ändrade uppfattningen om doktrinens relation till historien

Newman var den första katolska teolog som presenterade en färdigt formulerad teori om doktrinens utveckling. De flesta katolska teologer hade före denna teori arbetat utifrån att Kristus lämnade över trons sanningar till apostlarna och att kyrkans sedan sänder dessa vidare i exakt samma form genom historien. Newman beskriver istället doktrinens historia mer organiskt och att kyrkan uppnått en djupare förståelse av trons sanningar genom ständigt pågående reflektion. Genom detta har Newman utvecklat samtalet om utveckling och lagt grunden till hur katoliker tänker kring historia och doktrin. 

Helighet är ett uppdrag för alla tider och ett av de mest effektiva sätt att bli helig är att imitera de stora helgonens liv och bland dessa innefatta vårt nyaste helgon, John Henry Newman. 

Red. 2019-10-11

Nyheten från America Magazine/The Jesuit review återfinns i sin helhet här