Kardinal Schönborn stöder exkommunikationen av ledare för Wir sind Kirche

Wiens ärkebiskop Christoph Schönborn har uttalat sitt stöd för att biskopen i Innsbruck, Manfred Scheuer, exkommunicerat Martha och Gerd Heizer. ”Om några väljer att följa en väg långt utanför vår tro vad gäller ett så viktigt område som eukaristin, då har man också tagit stort steg utanför kyrkans gemenskap”, säger kardinalen.

Schönborn är också övertygad om att Manfred Scheuer, som han känner som en mild och eftertänksam biskop, har försökt allt i denna sak. Biskop Scheuer har också till uppgift att klargöra betydelsen av ett sådant steg genom att utfärda ett exkommunikationsdekret, men Schönborn har inget ytterligare att säga i denna sak eftersom han saknar detaljkunskap. Kardinalen betonar emellertid att han skulle glädja sig om paret Heizer skulle besluta sig för att återvända: ”Dörren står alltid öppen.”

Enligt uppgifter skall påven Franciscus inte ha blivit personligt informerad om åtgärden. Vatikanen bekräftar emellertid att en ärkebiskop har befogenhet att beslut om exkommunikation. Biskopen har i enlighet med gällande kyrkorätt informerat Troskongregationen om att det gällde ett brott mot eukaristin. Denna hade i sin tur med stöd av Canon 1379 i kyrkolagen, CIC, meddelat biskopen att straffet var exkommunikation. Exkommunikationen hade sedan fastställts och kungjorts av ärkebiskopen.

Enligt kyrkorätten är det också möjligt för Troskongregationen att i särskilt svåra fall, som till exempel kan gälla åtgärder mot högt uppsatta kyrkoledare, informera påven personligen. Detta är emellertid inte tillämpligt i fallet Heizer.

Kathpress 2014-05-23

Vad innebär exkommunikation?

Exkommunikation innebär att en kyrkomedlem tillfälligt utesluts ur den aktiva kyrkliga gemenskapen. Den som berörs förbjuds att dela ut respektive ta emot sakramenten och får heller inte utöva något kyrkligt ämbete eller tjänst. Dopet, däremot, kan dock inte göras ogjort vid en exkommunikation.

Enligt kyrkans lära kan exkommunikationen ske antingen via ett utslag genom en kyrklig instans  eller genom vissa handlingar, som i sig själva medför exkommunikation. Bekräftas därefter straffen för dessa handlingar uttryckligen av Vatikanen, rör det sig som en för hela det kyrkliga livet särskilt viktig grund för uteslutning. Exkommunikationen är ett så kallat disciplinstraff. Uteslutningen varar så länge orsaken till den består eller den berörda personen genom sitt beteende ännu inte gjort bättring. Hävandet av exkommunikationen görs av den ansvarige stiftsbiskopen, Troskongregationen eller påven själv, beroende på ärendets art.

Kyrkans lagbok, den kanoniska lagen (CIC), anger flera handlingar som i själva (eo ipso) leder till exkommunikation: förutom biskopsvigning utan påvligt uppdrag leder exempelvis irrlära, våldsanvändning mot påven, brott mot bikthemligheten och abort automatiskt till uteslutning ur den kyrkliga gemenskapen.

Straff som meddelas via utslag kan den ansvariga kyrkliga auktoriteten vid svårartade brott utdöma enligt egen bedömning. Enligt kyrkorätten bör disciplinstraff, i synnerhet exkommunikation, endast användas med yttersta återhållsamhet.

Kathpress 2014-05-26