Karin Sparre: Svenska helgon

Av Edvin Sandqvist

Recension av Karin Sparres Svenska helgon. Kr. 1:75. Katolsk Bok- & Konsthandel, Stockholm.

All ny katolsk litteratur, som rör sig på de områden, där det katolska och det svenska mötas, hälsas i särskild grad välkommen. Intresset för sådan litteratur är alltid levande. Den är för oss av stor betydelse, då man på många håll icke synes tröttna på att framhäva katolicismen såsom något främmande för vårt kynne. Då Karin Sparre nu debuterar som katolsk författarinna med »Svenska helgon», har hon slagit in på en väg, på vilken hon av flera skäl har anledning att fortsätta. Svensk katolsk historia väntar på sina katolska bearbetare och bjuder på en mångfald uppgifter.

»Svenska helgon» omfattar levnadsbeskrivningar om S:t Ansgar, den helige Sigfrid, den helige David, S:t Eskil, S:t Botvid, S:t Erik, S:t Henrik, S:ta Elin av Skövde, S:ta Birgitta och S:ta Katarina av Vadstena, delvis hämtade från av svenska vetenskapsmän utgivna »Legender från Sveriges Medeltid» och skrivna i ledig berättarton. Boken innehåller vad varje svensk katolik bör veta om svenska helgon.

»Svenska helgon» är en mycket dekorativ liten bok. Edward Berggrens vignettkonst har här nått sin hittillsvarande höjdpunkt – boken prydes med ett tjugotal vignetter av hans hand. De föra tanken närmast till gamla träsnitt utan att dock vara imiterande. Hans stil är fullt självständig. Han har lyckats få fram kärnan i de motiv, det gällt att gestalta, och har väl tillvaratagit textens dekorativa och ornamentala möjligheter.