Konferens i Vatikanen om nya vägar för en rättvis ekonomi

Hundratals miljoner människor kämpar idag med extrem fattigdom. De saknar mat, husrum, hälsovård, skolor, elektricitet och rent vatten. Bara i år beräknas fem miljoner barn att dö på grund av fattigdom. De ökande inkomstklyftorna i världen har gjort miljoner människor till offer för tvångsarbete, prostitution och organtrafficking.

Med detta som bakgrund har påven Franciskus tagit initiativ till en konferens med ämnet ”Nya former för solidaritet”. Konferensen hölls i Vatikanen i onsdags, den 5 februari, med deltagande av ekonomer, forskare i ekonomi och finansministrar från flera länder.

Konferensens tema var ”Nya former för solidaritet” och påvens budskap var att det går att lösa dessa problem, att fattigdom kan övervinnas, om vi kan skapa ett ekonomiskt system som inkluderar, mättar, botar och klär dem som har lämnats utanför samhället. ”Vi måste bestämma vad och vem som ska prioriteras” sa påven. Vårt val leder antingen till ökad social orättvisa eller ett ”mänskligt socio-ekonomiskt system”.

Klimatförändringarna, påvens budskap och den katolska socialläran utgjorde ryggraden i konferensens debatt.

En av huvudtalarna, nobelpristagaren Joseph Stiglitz, betonade kapitalismens kris och beskrev de många aspekterna på denna kris, som har en spännvidd från ojämlikhet till

klimatförändringar, som en moralisk kris. Stiglitz beskrev en väg framåt för att reformera marknadsekonomin och kapitalismen och skapa en större balans mellan marknader, regeringar och civilsamhället genom att skapa ett bredare system med ”mer betoning på NGO:s, kooperativ och att introducera mer solidaritet, mer jämlikhet”.

”Vi måste göra många saker”, sa han, ”det finns ingen universallösning”. Stiglitz pekade på nya regelverk med minskade möjligheter att undvika skatt, mer progressiv skatt, ge arbetare mer förhandlingsstyrka och stärka fackföreningar. Han betonade också vikten av att säkerställa att företag inte bara ser till aktieägarnas intresse utan också ser till alla sina intressenter, sina kunder, anställda, samhället de verkar i och planeten där vi lever.

Konferensens deltagare, både biskopar, ekonomer och finansministrar, reflekterade också över hur aktörer inom den finansiella och politiska sektorn kan bli redskap för en inkluderande värld.

Påven Franciskus uppmanade de finansiella ledarna i världen att dela ansvaret i strävandet efter broderskap och förtroende och han inbjöd deltagarna att använda sina positioner till att verka för utveckling för de missgynnade, skuldlättnader för länder som kämpar med sin ekonomi och ansträngningar för att minska effekterna av klimatförändringen. ”Vi gläder oss åt detta tillfälle att se och känna igen medarbetare i Herrens arbete, som kan ändra historien till gagn för varje människas värdighet och särskilt för de som är exkluderade.”

Red. 2020-02-07

Nyheterna från Vatican News återfinns i sin helhet här och här