Lästips: Intressant om mirakler av Jackelén

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackélen har under påskhelgen publicerat en intressant artikel i Dagens Nyheter om hur Bibelns berättelser om underverk kan förstås. Hon framhåller att berättelsernas historiska och konkreta  innehåll inte får gå förlorat, och hon avvisar bland annat Rudolf Bultmanns avmytologiseringsprogram som en ensidig överdrift. Det objektiva och historiska är centralt för den kristna teologin, understryker Jackelén.

Samtidigt framhåller Jackelén att den symboliska tolkningen av underverken har funnits i kyrkans hela historia, och att en sådan tolkning är central för trons existentiella sida. Det rör sig alltså inte om två varandra uteslutande tolkningsmönster, utan om två aspekter som båda är lika nödvändiga för den kristna tron. Hon refererar i sin artikel bland annat till dominikanen Mäster Eckharts och jesuitpater Erwin Bischofbergers förståelse av den kristna tron som exempel på detta. Verkligheten har både konkreta och existentiella aspekter, och båda är relevanta för tron. Ur ett katolskt perspektiv kan man tillägga att Jackeléns reflektioner i mångt och mycket dessutom även liknar Första Vatikankonciliets diskussioner om hur man kan finna en medelväg mellan det som man då för tiden kallade ”teologisk rationalism” å ena sidan och ”teologisk traditionalism” å andra sidan. Även Första Vatikankonciliet avvisade en ensidig dikotomi mellan det objektiva och det subjektiva; man betonade betydelsen av det historiska och konkreta hos underverken, men utan att man för den skull ville åsidosätta trons centrala personliga existentiella sida.

Antje Jackeléns mycket tänkvärda artikel kan man läsa i sin helhet via länken här

Ulf Jonsson 2018-04-02