Latinamerikanskt förslag: Biskopssynod om kvinnors situation

Från Vatikanen kommer en idé om att organisera en biskopssynod på temat kvinnor. Förslaget väcktes vid årsmötet av påvens latinamerikanska kommission, vars slutdeklaration publicerades i torsdags Vatikanens tidskrift Osservatore Romano. Vid mötet som hölls i början på mars tog kommissionen upp kvinnors situation i Latinamerika. Utöver de 24 biskopar och kardinaler, som ingår i kommissionen, hade 14 sydamerikanska kvinnor i olika positioner och med olika uppgifter blivit inbjudna.

De epokgörande förändringar, som kyrkan ser framför sig, kräver ny missionär dynamik och nya tänkesätt, såsom det påvisades redan vid familjesynoden och i dess efterföljande skrift Amoris laetitia. Därför stödjer kommissionen, enligt slutdokumentet, tanken på ”en biskopssynod för den världsvida kyrkan under temat: kvinnan i kyrkans liv och mission”, en synod som skulle kunna hållas efter den planerade ungdomssynoden i oktober 2018. Inga konkreta förslag lades fram.

Den ca fyra sidor långa texten börjar med att slå fast: ”Den katolska kyrkan, som följer Jesu exempel, måste vara fri från alla former av fördomar, stereotyper och diskrimineringar mot kvinnor.” I fortsättningen handlar det framförallt om situationen för kvinnorna i Latinamerika. Särskilt utsatta, diskriminerade och hotade är de fattiga, infödda och afroamerikanska kvinnorna. Den regionala Amazonas-synod, som planeras för hösten 2019, kommer å sin sida att ägnas åt ekologiska och sociala teman.

Kathpress 2018-04-12