Lave Kornpriser

Av K. Pauli S. J.

En Tønde Korn for 7 Kroner. – I 30 Aar har vi ikke oplevet saa lave Kornpriser. Og Grunden dertil er den russiske Dumping paa Hvedemarkedet. –

––––––

Bølgerne i Politikken gik højt.

Stormvarslerne var hejst i hele Orienten. Syreren Antiochus og Ægypteren Ptolemæus kæmpede en Kamp paa Liv og Død. Det ægyptiske Rige bukkede under.

Som Tilskuerne i et stort Teater ser ned paa Arenaen, saaledes saa Folk paa denne Kamp. For deres Bevidsthed stod kun en Interesse paa Spil. Kun en Overvejelse satte Sindene i Bevægelse, hvilket af de store Riger der vilde gaa af med Sejren, om deres Handelsforbindelser led Skade, om de Kapitaler, der var sat i disse Lande, gik tabt.

Der var ingen Interesse for de enkelte Staters indrepolitiske Forhold. Om saa i en Provins af den sejrrige Stat Guds udvalgte Folk og dens retfærdige Sag blev traadt under Fødder, det brød »denne Verden» sig ikke om.

Den vedkendte sig ikke Folkenes Selvbestemmelsesret, hvis blot den selv ikke blev forstyrret i sit Vellevned.

Den vilde ikke vide af Frihed for et Folk, der maatte trælle, al Lov og Ret paa Trods.

Den vilde ikke vide af Lighed og ens Ret for alle og enhver.

Den vilde ikke vide af Broderlighed, der anerkender den andens Krav paa at leve.

Ganske vist havde den hørt om Syrerens Grusomheder mod det jødiske Folk.

Han havde jo efter sit sejrrige Togt mod Ægypten, beruset af Krigslykken, forgrebet sig paa den Allerhøjestes Tempel. Ham var det, der berøvede Sionbjerget dets kostbare Kar. Tusinder af lndbyggere lod han dræbe og Titusinder af disse Stakler føre bort i Udlændighed og Slaveri.

Saaledes havde han revet Magten til sig; afstivet den mod enhver Fare for at miste den.

Og nu, ja nu kunde han tænke paa helt at udrydde den forhadte Religion. Verden havde ikke protesteret mod Forfølgelsen indtil nu, saa vilde den heller ikke protestere, naar han løb Linen ud.

Der kom en blodig Tid! Forbud blev udstedt mod enhver Form for Gudsdyrkelse, mod Ofre og Bønner! Guds Bud erklæredes for ophævet. I det gyldne Tempel rejstes der Altre til Afguders Ære.

––––––

Naar vi hører og læser saadan noget, stejler vort Hjerte i Protest. Vi tager Afstand fra saadan en Magthaver, som voldtager sine Undersaatters Samvittighed; fra en Verden, der ikke har nogetsomhelst tilovers for disse Stakler. – Vor Tid har sikkert intet til fælles med hine Grusomheder fra en hedensk Fortid.

Men alligevel, det, der fortelles i Makkabæernes første Bog, gentages endnu den Dag i Dag.

I Rusland, det store Rige, raser blodige Forfølgelser. Der røves, sprænges og ødelægges den ene Kirde efter den anden. Ingen Klokker kimer mere, ingen Sakramenter meddeles. Det stjaalne Guld anvendes til at drive kommunistisk Propagande med i alle Lande. Kornet, man har frataget de fattige Selvejere, Fæstere og Gaardmænd for at »dumpe» Hvedemarkedet, sælges for paa den Maade at stikke Blaar i Øjnene paa Folk. Bønderne skydes i tusindvis, fordi de ikke vil ud med deres Korn. 2,200,000 Mennesker, blandt dem 34,000 Præster er til Aaret 1927 bleven myrdet af Bolshevikerne. Siden den Tid gik man videre frem ad den Vej. Hundredetusinder af politiske Fanger arbejder i de nordlige Bjærgværker, i Sibiriens Skove, og gaar til Grunde, medens Rusland gaar og sælger disse Slavers Arbejde billigt til Europa og Amerika; med Slavernes Arbejde bevirker Sovjetunionen en Dumping paa Verdensmarkedet! –

Hvorfor tier Europa?

Ja, den store Verden har noget andet at tænke paa. Rustninger maa fremmes, Konferencer maa holdes, Handelsinteresser maa der leves for. Denne Verden har ikke Tid til at gaa efter den enkeltes Rettigheder. Den skøtter ikke om at Menneskeblomster søndertrædes og nedtrampes; den betragter sig selv som uindskrænket Herre over Livet; fordi dens fritænkerske Principper staar ved Magt alle Vegne, kun med den Forskel, at de i Rusland er ført ud i den yderste Konsekvens; fordi man vil ryste Hans Aag af Skuldrene, der engang har sagt: »Mit Aag er sødt og min Byrde er let!»

––––––

Kornpriserne har ikke været saa lave i de sidste 30 Aar, som nu.

Og vi tænker ikke paa, at Kornet er bleven saaet i Furer, der er gennemvædet af vore Brødres, vore Medmenneskers Blod, at Brødet er tvættet med uskyldigt Hjerteblod.

Kornpriserne har aldrig været saa lave før.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)