”Med tanke på tron” på Sigtunastiftelsen

av ANDREAS MAZETTI PETERSSON
Lördagen den 15 december stod Sigtunastiftelsen och Agora for Biosystems värdar för en heldag på Sigtunastiftelsen med seminarier på temat ”Vilken Gud kan vi leva med?”.

Utgångspunkten för seminarierna var jesuitpater Ulf Jonssons nyutkomna bok Med tanke på tron (Artos bokförlag), som diskuterar naturlig teologi. Denna bok utgör det första bandet av två kring ämnet fundamentalteologi.

Efter att Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman och föreståndaren för Agora for Biosystems, Hans Liljenström, hade hälsat de medverkande och auditoriet välkomna inleddes det första seminariet med att Ulf Jonsson och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén samtalade kring Guds egenskaper. Under det efterföljande seminariet diskuterade Jonsson och biokemisten Lars Rydén kring Guds möjligheter att verka i världen. Dagens tredje seminarium behandlade Albert Einsteins (1879–1955) uppfattning om Gud, där författaren och journalisten Lisbeth Gustafsson och Bengt Gustafsson, professor emeritus i astrofysik vid Uppsala universitet, tillsammans genomförde en föreläsning under rubriken ”Varför talar Einstein så mycket om Gud?”. Dagens fjärde och avslutade seminarium var ett panelsamtal, vilket leddes av författaren och journalisten Lisbeth Gustafsson där Jonsson, Jackelén, Rydén och Bengt Gustafsson även talade något om sina egna erfarenheter av och tankar om Gud.

Seminarierna var förlagda till den stora salen på Sigtunastiftelsen, som under denna dag var mycket välbesökt. Förutom det stora antalet åhörare, som tagit sig till Sigtuna redan på tidig förmiddag denna dag, var stora salen även utrustad med tevekameror. Samtalen som fördes under dagen spelades nämligen in och kommer att kunna ses på SVT Play. Men redan nu kan vi här på Signums hemsida genom detta reportage tillhandahålla ett litet smakprov på vad som avhandlades under dagen.

Kan vi tala om Gud?

Först ut var alltså ett samtal mellan Jonsson och Jackelén. Jonsson berättade att fundamentalteologi, vars syfte är att reflektera över hur den religiösa tron kan formuleras på ett intellektuellt redligt sätt, uppstod som en akademisk disciplin vid universitetet i Tübingen i Tyskland på mitten av 1800-talet vid en tid då religionskritiken blev allt mer utbredd. På frågan huruvida teologer har lyckats utarbeta ett fullt adekvat begrepp om Gud, svarade Jonsson, att det inte är tänkbart eftersom det skulle innebära att vi faktiskt skulle greppa Gud, något som vi är oförmögna till. Däremot är vi, enligt Jonsson, kapabla till att utarbeta både målande metaforer och analoga begrepp av mer abstrakt slag, vilket pekar på något mycket väsentligt. Som exempel nämnde han under samtalet att ingen har sett abstrakta entiteter som talet ”5”, likväl går det alldeles utmärkt att tänka på detta tal. Apropå denna tematik poängterade Jackelén att Gud är större än våra begrepp, och hon framhöll att livet är en vandring med Gud där olika perspektiv kan expandera och andra perspektiv kan göras enklare. Betoning på enkelhet i förhållande till vetande, sade Jackelén, är ett utmärkande drag hos mystiker såsom Nicolaus Cusanus (1401–1464). Jackelén avrundade vidare dagens första samtal med att likna vandringen med Gud vid ”att känna sig liten på ett storslaget sätt”.

Kan Gud verka i världen?

Vid det andra seminariet för dagen samtalade Jonsson och Rydén kring Guds möjligheter att verka i världen. Ganska snart in i diskussionen förenades de vid att det inte bör råda någon konflikt mellan naturvetenskap och teologi, trots att metoderna är olika för hur disciplinerna bedrivs. Rydén sade i sitt inledningsanförande att det inte finns någon metod som kan verifiera eller falsifiera Gud, såsom universums skapare, varpå Jonsson svarade att när vi grundar kunskap är inte empiriska objekt alltid nödvändiga. Därför, menade Jonsson, förhåller det sig inte så att teologin har sämre belägenhet att nå sanningen. Jonsson tillade även att Gud är svaret på existentiella frågor, däremot är Gud inte svaret på naturvetenskapliga frågor.

Ulf Jonsson, Las Rydén
och Jonna Rose.

Einsteins Gud

Det tredje seminariet innehöll Bengt Gustafssons föreläsning om Albert Einsteins uppfattning om Gud. Under föreläsningen framkom det att Einstein var determinist och föreställde sig Gud såsom underordnad naturlagarna. I debatten med Niels Bohr (1885–1962) yttrade Einstein de berömda orden ”Gud spelar inte tärning”, varpå Bohr replikerade ”Tala inte om för Gud vad han ska göra!”. Gud, menade Einstein vidare, har inga syften, varför religion inte kan ha moraliska implikationer. Einstein förutsatte vidare att Gud inte intervenerar i människors liv och varken straffar eller belönar. Dock blev auditoriet, strax efter föreläsningens slut, belönad med lyssning till W. A. Mozarts (1756–1791) violinsonat nr. 26 i Bess Dur (Kv. 378, 2. Andantino sostenuto e cantabile), framförd av Einstein själv på violin.

Avslutande panelsamtal

Under det avslutande seminariet fick alla fyra medverkande dela med sig av sina personliga erfarenheter av och tankar om Gud Gud. Rydén berättade att han kunde skönja en god kraft i tillvaron, medan Bengt Gustafsson lade tonvikten vid Gud som en samtalspartner. Jackelén framhöll att tron är relationell, och Jonsson betonade Gud som tillvarons yttersta grund. Jonsson svarade vidare på Gustafssons invändning att kyrkan i alltför hög grad präglas av en uppsättning bekännelser och regler med att understryka att dogmer inte ska läsas fundamentalistiskt, utan att de behöver läsas mot bakgrund av sin historiska kontext för att de ska kunna förstås av vår egen samtid. Sedermera avrundade Jonsson dagen med att säga att bibeln inte ska läsas som om den skrevs igår, men att personer för 2000 år sedan inte var dumma i huvudet. Tvivelsutan, menade Jonsson, är det så att folk också fortfarande läser till exempel Platon och Aristoteles med god behållning.

Jag skulle till sist vilja rekommendera att efter nyår hålla utkik efter programmet i sin helhet på SVT Play eftersom diskussionerna, som ni här har fått ett smakprov på, var synnerligen högkvalitativa. Man kan bara gratulera initiativtagarna till ett mycket lyckat arrangemang.

Ulf Jonsson, Antje Jackelén
och Alf Linderman.

Intervju med ärkebiskop Antje Jackelén i denna ljudfil:

Antje Jackelen

Intervju med Ingrid Malm Lindberg, doktorand i religionsfilosofi i denna ljudfil:

Ingrid Malm Lindberg

Andreas Mazetti Petersson, 2018-12-20
doktorand i kyrkohistoria