Moralteologer: ”Benedictus XVI fången i sina fördomar”

Ledarna för den tyska ”Arbeitsgemeinschaft Moraltheologie” har avvisat påven emeritus Benedictus XVI:s text om orsakerna till de sexuella övergreppen. På måndagen offentliggjorde de båda professorerna Christof Breitsameter (München) och Stephan Goertz (Mainz) på den Wienbaserade webbportalen feinschwarz.net ett ställningstagande mot den förre påvens utsaga att ”1960-talets sammanbrott av den katolska moralteologin gjorde kyrkan skyddslös mot utvecklingen i samhället”. Denna anklagelse betraktar de som ”kränkande” och bygger på ”en serie av felaktiga antaganden”.

Försöken av Bendictus XVI att göra omvandlingarna i samhället och reformerna inom moralteologin ansvariga för övergreppen var ingalunda nya, hette det i artikeln, som hade överskriften ”Fången i sina fördomar”. Joseph Ratzingers analys ”vilar på en hel serie felaktiga antaganden och betraktas av oss på det hela taget som ett misslyckat och malplacerat bidrag till bearbetningen av övergreppskrisen”.

För Benedictus XVI spelar human- eller socialvetenskapliga fakta ingen roll. Det leder till förvrängda uppfattningar. Homosexualitet är inte per senågon orsak till missbruk. Det ser man genom hela kyrkohistorien. Påståendet att den inte funnits i den av den sexuella frigörelsen oberörda katolska miljön är vilseledande. ”Denna ohistoriska förklaring till det förgångna måste framstå som cynisk för dem som drabbats av auktoritära och patriarkala strukturer”. I den förre påvens bild av kyrkan har syndiga strukturer, som funnits i alla tiden, ingen plats”.

Normer försvinner inte, de förändras. Benedictus framställning av den nya utvecklingen inom moralteologin visar på ”föga intellektuell ansträngning”. Den som till exempel ”kritiserar den nedärvda strängheten vid bedömningen av kontraception avser därmed inte normlöshet”. Normer försvinner inte bara, utan undergår omvandling. Även den ”nya” etiken erkänner ovillkorliga moraliska förpliktelser. Striden handlar därför om vilka handlingar faller under vilka grunder. Det handlar mindre om ”traditionella värden” än de senare omvälvningarna på regleringen av sexualiteten som fått till följd att ”varje form av sexualiserat våld moraliskt och rättsligt förkastas. Rätten till sexuellt självbestämmandett är ingen uppfinning av katolska kyrkan”. Benedictus analys hotar den av honom själv ständigt betonade sammanhållningen av tro och förnuft.

Kathpress 2019-04-15