Om Salg af katholske Bøger

Av Oluf Elling

Ved at læse Herr Kiærulffs Artikel i »Credo» Nr. 7 at der om Salget af Johannes Jørgensens Bøger i de sidste 10 Aar kan man nemt faa det lndtryk, at der er Tilbagegang at spore paa dette Omraade og mindre Interesse i det hele taget for katholsk Literatur, medens der sikkert i Virkeligheden er en glædelig Fremgang, og jeg tror at kunne paapege, at det tilsyneladende stagnerende Salg af vor største katholske Forfatters Bøger skyldes andre Aarsager end Mangel paa Interesse.

Det oplyses i nævnte Artikel, at der i de sidste 10 Aar kun er solgt gennemsnitlig ca. 1400 af hver af de 14 Bøger, Johannes Jørgensen har udsendt i nævnte Tidsrum, og at der stadig henligger større Mængder af hver Bog, som endnu ikke er solgt.

En af Bøgerne fra dette Tidsrum, »Dantestemninger» kan vel lades ude af Betragtning, idet den kun bestaar af et mindre, genoptrykt Digt som Ramme om Ebba Holms Træsnit, til en Pris af – 12 Kr.

Tilbage bliver 13 Bind, hvoraf »Jorsalafærd» udgør 2 Bind. Af disse er 8 kommen i 2. Oplag, hvilket vel kan siges at være tilfredsstillende, da man saa maa formode, at 1. Oplag er udsolgt.

Oplagene er ogsaa bleven større end Tilfældet var med Forfatterens tidligere Værker – nu 2-3000, medens tidligere som Regel 1500. Det er Successen med Livslegenden, som Forlaget forfølger.

Af de øvrige 5 Bøger er den ene af udsender den først et lille, oversat Digt, medens de 4 hovedsagelig bestaar af Artikler, der har været optaget i »Berlingske Tidende», hvor vel i det væsentlige det samme Publikum har læst dem, som ellers vilde have købt dem i Bogform.

At Forlaget »Jorsalafærd» i et Oplag af 4000 Eksemplarer, efter at den først har været offentliggjort i »Berlingske Tidende» og samtidig med, at der udkommer en stor Beskrivelse af Det helIige Land af en kendt protestantisk Præst – maa vel kaldes temmelig voveligt, især da Bogen oprindelig kostede 17 Kr.

Og mon Prisen i det hele taget ikke spiller en stor Rolle. »Fra det ukendte Frankrig», som ikke er indbefattet i nævnte Oversigt, koster 6 Kr. 75 Øre. Det er nok en statelig Bog, men Stofmængden staar absolut ikke i Forhold til dens vægtige Udseende. Folk lader sig ikke narre til at tro, at fordi en Bog bestaar af meget tykt Papir med sperret Sats, indeholder den mere Stof. Jeg kender flere stadige Købere, som netop overfor denne Bog har meldt Pas paa Grund af Prisen.

Det var Forfatterens nye Bøger – men Oversigten meddeler intet om, at der i samme Tidsrum er udsendt nye Udgaver af 10 ældre Bøger, bl. a. »Den hellige Frans», »Den hellige Katerina» og af de 5 første Bind af Legenden. Det tyder ikke paa manglende Interesse, tværtimod synes jeg, at det er et glædeligt Tegn, at saa rnange af Forfatterens Bøger – ofte med meget katholske Emner – kan genoptrykkes.

Det vilde ogsaa være underligt, at Ynderne af Johannes Jørgensens specielle Kunst skulde være blevet færre, idet der ellers paa det katholske Bogmarked i de sidste 10 Aar kan spores en meget stor Fremgang. Medens det for 10 Aar siden var sjældent, at der udkom en katholsk Bog, er det nu en anseelig Mængde, der udsendes hvert Aar lige fra værdiløse, daarlige Oversættelser til Sigrid Undsets Romaner i Kæmpeoplag, Bensons Bøger, Papini, Pascals Tanker i Mønsterudgave, Chesterton o. m. a.

Det tyder paa, at katholske Bøger bliver læst, og typisk er det, at gennemkatholske Bøger som Bensons udsælges i ret store Oplag – medens for 10 Aar siden vel næppe nogen Forlægger turde binde an med dem. »Verdens Herre» (1 Udgave), som udkom før nævnte Tidsrum, var mange Aar om at blive udsolgt.

– Naar der bydes Læserne noget værdifuldt, vil det blive modtaget – og jeg tror ogsaa, at Johannes Jørgensen stadig staar højt baade hos Katholiker og andre – og naar han nu udsender et saa lødigt Værk som »Die Geschichte eines verborgenen Lebens» for den danske Læsekreds, vil det blive modtaget med Glæde – men Forlaget maa tage i Betragtning, at et lødigt Værk behøver ikke altid Luksusudstyr, beregnet for Bibliofiler, for at blive solgt, og at katholske Bøger her i Landet, selv af vor største Skribent, ikke kan udsendes i Fantasioplag.
_______________________

Jeg kan tiltræde alle Hr. Ellings Betragtninger og ønsker kun atter at understrege, hvorledes Katholikernes Bogkøb er saa ringe, at var Interesse for Bøger ikke spiller nogen Rolle i Forlæggernes Beregninger. Indtil videre tør vi kun vente at se Bøger udgivet, hvis de er i Stand til at interessere ogsaa andre end os. Og vi kan foreløbig ikke vente at se den Dag, da den, der tjener Kirken med sin Pen, kan leve af Pennen. /H. D. T. Kiærulff

I föregående nummer artikel: Salget av den Katholske Bog ha tyvärr flera tryckfel insmugit sig. Även talen i artikelns slut ha blivit missvisande. Författarens mening är, att 2000 (icke 5000) av Danmarks katoliker hade råd att köpa sig katolska böcker och att man skulle söka komma så långt, att åtminstone 500 (ej 200) av dessa verkligen köpa åtminstone den bästa katolska litteraturen på danska språket. /Credos Red.