Påven Franciskus tal i USA:s kongress

I dag, torsdagen den 24 september, har påven Franciskus – som den förste påven i historien – talat till kongressen i Washington D.C. Påven fick ett påtagligt varmt mottagande av kongressens medlemmar. Talet varade cirka 45 minuter och avbröts av många applåder och standing ovations. I talet berörde påven ett stort antal frågeställningar, inte minst frågor om social rättvisa, flyktingfrågan, fredsfrågan, miljöfrågan och frågan om det mänskliga livets okränkbara värde. Påven inledd sitt tal med att uttrycka sin glädje över att få tala till representanterna för ”landet av fria och modiga människor”.

Påven beskrev Amerika som landet där människors drömmar kan förverkligas. Och han nämnde fyra exempel på förebildliga amerikaner:

Abraham Lincoln – frihetens försvarare

Martin Luther King – försvararen av frihet i mångfald

Dorothy Day – försvararen av social rättvisa och arbetarnas rättigheter

Thomas Merton – cisterciensermunken som visade på dialogen mellan religioner och öppenheten för Gud

De centrala ämnena i påvens tal var de följande:

I dag ser vi hur våld och extremism breder ut sig på många håll i världen. Freden är bruten på många håll. Också i religionens namn används våld. Ingen religion är immun mot att missbrukas för våldsanvändning. Vi måste vara på vakt mot den växande fundamentalismen, av religiöst slag  och av annat slag. Vi måste stå emot extremismen och våldet.

Religionsfriheten har en viktig plats i Amerikas historia. Den måste vi fortsätta att slå vakt om. Vi måste likaså stå upp för respekten för individens samvetsfrihet.

Religionen ska vara en röst för solidaritet och kärlek.

Flyktingfrågan: Idag ser vi en flyktingkris i en utsträckning som vi inte har sett sedan andra världskriget. Vi måste se flyktingar som individer och inte bara som en anonym massa. Vi måste handla så nobelt och ansvarsfullt som vi bara kan. ”Jag är själv en son av invandrare. Vi är inte rädda för främlingar, för de flesta av oss har själva varit främlingar.” Den gyllene regeln gäller ännu idag: Gör så mot andra, som du vill att de ska göra mot dig.

Abort och dödsstraff: Vi måste försvara det mänskliga livets värde under varje del av livet, alltifrån livets allra första början ända till dess slut. Och därför måste också dödsstraffet förbjudas över hela världen.

Vi behöver en ekonomisk ordning som är långsiktig, modern och inkluderande. Affärsverksamhet är en nobel verksamhet. Det är viktigt att skapa arbetsplatser för människor.

Miljöfrågorna gäller framtiden i vårt gemensamma hem. De frågorna kan inte längre skjutas upp, vi måste ta tag i dem nu. I min encyklika Laudato si har jag lagt fram reflexioner över vårt ansvar för en hållbar utveckling. Teknikens utveckling måste främja framväxten av lösningar som är miljömässigt hållbara. Jag är övertygad om att Amerikas akademiska institutioner och forskningsinstitutioner kommer att kunna bidra till det.

Thomas Merton, cisterciensmunken från USA, var en tänkare och en bedjande människa som inspirerat människor till fredlig dialog mellan olika livstolkningar.

Att få slut på de många väpnade konflikterna på olika håll i världen är en avgörande prioritet. Varför finns det alls krig? Därför att det finns människor som tjänar pengar på krig. Vi måste få stopp på det.

I Philadelphia kommer jag att delta i världsdagen för familjen. Familjen är essentiell för mänskligt liv. Vi behöver slå vakt om familjen. I dag hotas familjen av ett ifrågasättande av äktenskapet som aldrig tidigare.

Påven slutade med att säga: Jag är glad att Amerika fortsätter att vara ett land för människors drömmar. Den amerikanska kulturen har ett rikt arv. Må det hjälpa  många människor att få leva sina drömmar. God bless America.

Red. 2015-09-24

Ytterligare en sammanfattning av talet på svenska  på denna länk.

Du kan lyssna till talet i efterhand via denna länk här

Talet i sin helhet på engelska i skrift finns på Vatikanens hemsida, länken här