Påven gör förändring i Skärtorsdagens fottvagningsceremoni

Påven Franciskus har ändrat reglerna för katolska kyrkans traditionella fottvagningsceremoni i Skärtorsdagskvällens högmässa genom ett dekret som säger att kvinnor också ska utväljas i ceremonin. Hittills har fottvagningsceremonin enbart varit öppen för män. I ett brev till kardinal Robert Sarah, prefekt för Gudstjänstkongregation i Vatikanen har påven uttryckt sin önskan om att de 12 personer som väljs ut bland församlingens medlemmar för att delta i ritualen ska väljas ut ”bland alla medlemmar av Guds folk”.

”Under en tid har jag reflekterat över fottvagningsceremonin […] med syftet att förbättra sättet på vilket den genomförs så att vi fullt ut kan uttrycka meningen i handlingen som Jesus genomförde i Övre salen, hans gåva av sig själv ända till slutet för världens frälsning, hans gränslösa kärlek”, skrev påven vidare och framhöll även att ”en adekvat förklaring av syftet med själva ritualen” bör ges till dem som väljs ut att delta.

Det officiella dekretet som utfärdar förändringarna, undertecknat av kardinal Sarah den 6 januari i år, fastslår att den hittillsvarande texten i det romerska missalet som talar om ”i förväg vidtalade män” ändras till ”i förväg vidtalade personer, som representerar Guds folk i dess mångfald och enhet, män och kvinnor och helst både unga och gamla, friska och sjuka, klerker, ordensfolk och lekfolk”. Dessa väljs ut av prästen, precis som tidigare.

foot-washing-300x248Många församlingar över hela världen, och även påven personligen, har redan i många år praktiserat att kvinnor också medverkar i ceremonin. Det nya dekretet från Vatikanen gör nu denna praktik normerande. Även om påven vid något tillfälle, passande för den påvliga liturgin på en specifik plats där han befunnit sig, har inkluderat både icke-katoliker och icke-kristna i fottvagningsceremonin är detta inget som enligt ärkebiskop Arthur Roche, sekreterare vid Gudstjänstkongregationen, de nu genomförda förändringarna avser eller medger. [Fotot är från 2005 då Jorge Mario Bergoglio (påven Franciskus) var ärkebiskop av Buenos Aires.]

Förändringarna syftar i stället på ”den lokala gemenskapen” och medlemmar av ”de enskilda församlingarna”, sade ärkebiskopen i en intervju med den engelskspråkiga nyhetstjänsten CNA, men tillade sedan att det kan vara rimligt att en icke-katolsk make eller maka som regelbundet går med sin äkta hälft i den katolska mässan kan väljas ut att delta. Han betonade dock att dekretets betoning på ”Guds folk” ska tolkas utifrån dess användning i Lumen gentium, det vill säga Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan i världen av idag, där begreppet ”uttryckligt refererar till kyrkan”.

Catholic News Agency, 2016-01-21

Kardinal Sarahs dekret (på engelska) från 2016-01-06 finns via denna länk

Meddelande från Katolska liturgiska nämnden (KLN) i Stockholms katolska stift om nya bestämmelser för det svenska missalet gällande Skärtorsdagens fottvagningsceremoni, 2016-01-21, finns via denna länk