Soeur Thérèse de l’Enfant Jesus. En Sjæls Historie skrevet av hende selv

Av P. Steph. Nordmark

Recension: Soeur Thérèse de l’Enfant Jesus. En Sjæls Historie skrevet av hende selv. Katholsk Forlag, Stenosgade 3, København.

Det är en vacker gåva Katholsk Forlag givit ej blott Danmarks utan alla Nordens katoliker i och med denna levnadsbeskrivnings översättande på danska. Det är ett av de älskligaste blomster i Kyrkans stora rika trädgård, varmed vi i denna bok göra bekantskap. ”Guds lilla blomster” som hon själv kallar sig, den av Gud med så rik nåd utrustade lilla karmeliternunnan i Lisieux, död 1894. Trogen sin grundsats: ”Mitt kall här på jorden är att få andra att älska Gud såsom jag älskat honom” skildrar hon i klosterlydnadens namn på sin föreståndarinnas befallning i enkla, okonstlade, barnsligt fromma drag sin levnads och sin själs historia. Vi följa henne från hennes tidigaste barndom, deltaga i hemmets fromma familjeliv, få deI av hennes lycka vid den första hel. bikten och den hel. kommunionen. Kämpa med henne om klosterkallelsen, följa henne till Rom till Leo XIII och innesluta oss sedan med henne bakom karmeliterklostrets murar för att bliva vittnen till hennes, underbart vackra själsliv, hennes vackra död och sista ord: ”Jag älskar dig, min Gud. Jag älskar dig.”

Boken hör till de böcker, av vilka vi behövde många i vårt land, dessa levnadsbeskrivningar av heliga själar, som lyfta vårt sinne från jordens och människornas ondska till Gud och det eviga goda. Sådana skildringar ur det verkliga livet av fromma personer i en tid så nära vår egen giva oss så många rent praktiska vinkar att inrätta vårt liv efter Guds hel. lag och skänka oss en sällsam tröst, nytt mod, ja glädje i livets kamp.

Boken som till utstyrseln är en prydnad, försedd med ett tjugutal illustrationer och en utmärkt framställning av Soeur Thérèse i helsidesplansch, kostar endast 9 (danska) kronor och lämpar sig särskilt som gåva åt våra unga flickor, i synnerhet vid den första heliga Kommunionen – men även för alla dem, som ur verklighetens källor vilja få en inblick i det liv, som föres bakom ett klosters murar. Må boken få en stor spridning även bland svenska läsare och ”Guds tjänarinnas” önskan så gå i uppfyllelse: ”Jag vill tillbringa mitt liv i himlen med att göra gott på jorden.”