Svar til en sogneprest

Av Sigrid Undset

II.
Nu er det saan at vi som begyndte at bli agnostikere med det samme vi begyndte at bli belært – for resultatet av alt vi lærte var tvil paa alt som de voksne og ældre vilde ha os til at tro paa – mange av os ialdfald indsaa, naar vi mente at vi ikke kunde tro paa Kristendommen, saa var der ogsaa en masse hævdvundne sociale traditioner og moralbegreper som maatte bli uten fornuftig mening for os – selv om vi rent følelsesmæssig kjendte, det gjorde vondt i os naar vi maatte tænke, disse traditioners tid skulde altsaa være forbi. Vi saa nok at folk, som i virkeligheten ikke hadde mere end vi selv av definert, religiøs dogmetro, de mente at disse moralbegreper vilde bli ved at leve, traditionen klarte sig nok likevel. For de var frugter paa »utviklingens» hellige træ, og selv om de kom til at utvikle sig til noget endda finere og »høiere», saa var dette enslags organisk utvikling, en analogi til trærs vekst eller et menneskes vekst fra barndom til fuldvoksen modenhet.

En slik tradition, som ene og alene bygger paa et katolsk dogme er det livsvarige, monogame egteskap. Det vil si, det forekom rigtignok mig og mange av mine meningsfæller som det logisk maatte være et fællesdogme for al evangelisk kristendom, at for kristne kunde der bare bli tale om livsvarig, uopløselig engifte som den eneste tilladte form for egteskap. Men det var nu engang en historisk kjendsgerning, at alle stifterne av de protestantiske sekter hadde været enige om at gi dette dogme paa baaten. Alle hadde de gaat med paa at egteskap kan opløses under visse omstændigheter og at fraskilte kan faa gifte sig, endda mens en tidligere egtefælle er i live. Luther hadde flirtet sterkt med ideen om flerkoneri og tilladt at rangspersoner ialfald tok sig en medhustru. Vi kjendte saa nogenlunde den historiske utvikling, hvorved de lovlige skilsmissegrunder var blit forfleret – til det hændte i vor ungdom, at alle de forskjellige skilsmissegrunder blev sammenfattet i en eneste, fundamental: det er skilsmissegrund at den ene av egtefællerne vil skilles.

Forsaavidt var det kanske igrunden urimelig, naar vi gjorde saa syndig nar av fraskilte, som endelig vilde begynde en ny forbindelse med kirkebryllup, og av de stakkars statskirkeprester som tok paa sig at meddele »hors-bevilgning». Men sikkert og visst er det, at selv om det væsentlig var andre grunder som gjorde, at vi ikke trodde det spor paa statskirkens lære, saa var dette en av grundene til at vi ikke engang hadde nogen agtelse for den: Vi syntes det var ynkelig, baade intellektuelt og moralsk, naar dens medlemmer skilte sig paa trass av Kristi ord i evangelierne og saa endda forlangte at faa et nyt forhold indviet i en kristen kirke. Og vi syntes at de prestene, som forrettet slike vielser, eller tok tjeneste i en stat, hvis lovgivning paa mange punkter gik frem efter ukristne principper, var nogen ordentlige laakk.

Vi kunde ikke se noget andet i egteskapet end en kontrakt, som blev indgaat mellem to mennesker og kunde opløses, hvis den ene av kontrahenderne misligholdt den altfor ilde. Men vi indsaa, att hvis Gud paa en eller anden maate skulde være med-interessert i kontrakten, ja saa blev det straks en helt anden sak. Men Gud var for os det store X – vi turde ikke engang paastaa, at vi ikke trodde, Han var til, vi turde ikke ha nogen mening om et liv efter dette, – turde ikke engang erklære, vi trodde ikke paa Gud og liv efter døden, slik som de rettroende fritænkere gjorde. Siden alle racer og stammer omtrent hadde trodde paa noget slikt, saa kunde det gjerne være en instinktiv erkjendelse av noget virkelig i det. Det kunde gjerne gaa saa galt, at ikke før var vi døde og, som vi haabet, færdige med alting, saa skulde vi likevel paa’n igjen. For vi visste godt, det er ikke nogen almenmenneskelig tro at livet efter døden skal væere noget særskilt fornøielig eller noget at glæde sig til – tvertimot. I virkeligheten er det relativt sjelden at naturfolkene forestiller sig livet i det hinsidige som noget glædelig, saalænge de ikke har været i kontakt med kristne missionærer. Og de ikke-kristne kulturfolks tanker om livet efter døden er gjennemgaaende noksaa pessimistiske. (Islam opstod paa selve Kristenhetens dørterskler, og det er karakteristisk). Der er visst ingen fare for at vi forhenværende agnostikere skal glemme, det kristne haab er en dyd – det bygger paa Jesu Kristi løfter og troen paa at Han var Gud og kan holde hvad Han har lovet, ikke paa noget andet. Og hvor daarlige og dumme katoliker vi end kan være, saa vet vi ialdfald hvorfor vi ber: »Velsignet være dit livs frugt Jesus – som styrke os i haabet!»

Der behøvdes i virkeligheten ikke saa skrækkelig meget verdenserfaring – ikke mere end selv saare ungdommelige personer kunde sitte inde med – for at skjønne, naar Kirken har hævdet, at det eneste rette egteskap er engifte paa livstid, uten mulighet for benaadning, selv om forholdet mellem egtefællerne blir ulykkelig, saa maatte det være fordi Kirken mente egteskapets formaal var ikke først og fremst at sikkre egtefællernes velvære og lykke her paa denne jord. Den maatte mene, at ogsaa egteskapet først og fremst paa en eller anden maatte skulde tjæne menneskenes evige liv. Saa igrunden var det ikke saa skrækkelig vanskelig for os at skjønne, hvad den katolske Kirke mente med sin lære om egteskapets sakrament.

– Det kan vel være en femten aar siden nu, jeg fik besøk en aften av en av mine venner. Han hadde skilt sig fra sin kone – aapent og ærlig, som man sier; han elsket nemlig en anden, og alle i saken implicerte vilde være sanddru og lojale mot alle –. Saa hans elskede hadde ogsaa skilt sig fra sin mand, efter det nødvendige sandsigeri, og derefter hadde de tat en forskuds- bryllupsreise og bodde nu hver for sig, men saa netop i denne tid paa leilighet, fordi de nu om etpar maaneder skulde »bringe sit forhold i orden efter borgersamfundets lover». Og nu – netop som de stod paa nippen til at gaa avsted og skrive sig ind i folkeregistret som mand og kone – hadde min arme ven opdaget, at hans elskede hadde været ham saa utro, saa han var som mørbanket over hele sjælen efter opdagelsen. Og denne gang hadde hun opsat sandsigeriet fordi hun ikke endda var blit rigtig klar over, hvilken av sine elskere hun elsket mest og vilde bestemme sig for at flytte ind med. Hun hadde simpelthen narret sine venner op i stry –.

Min ven var fortvivlet, som rimelig er, og han spurte mig ut av sit hjertes dype bitterhet:

»Si mig, Sigrid, tror du i det hele taget at en kvinde kan være en mand tro?»

Dertil svarte jeg bestemt: »Nei jeg gjør ikke. Jeg baade tror og vet, at en kvinde kan være tro, hvis hun har et eller andet ideal, som kræver, hun skal være tro. Men tro mot en mand – nei det tror jeg ikke at nogen kvinde kan være.»

Det er nu da mildest talt ogsaa et urimelig forlangende, tænkte jeg i mit stille sind, at en kvinde skulde være tro mot en mand – naar en tænker paa hvad mænd er. Eller en mand tro mot en kvinde – naar en tænker paa, hvordan kvinder er. Men jeg syntes vel selv, det var ganske kjækt at erkjende dette – og jeg mente det fuldt ut. Mellem mennesker som ikke trodde paa andet end rent menneskelige idealer eller ideale mennesker – kunde det ikke nytte andet end erkjende, menneskene har aldrig været tro, uten de hadde et overmenneskelig maal for sin tro.

For katoliker kan det naturligvis ikke være saa skrækkelig modig at erkjende dette. Enhver katolik som forbereder sig nogenlunde samvittighetsfuldt til sit skriftemaal, og forøvrig praktiserer to – eller ti eller fem – minutters samvittighetsransakelse hver dag, maa naturligvis komme til det resultat: hvis hans (hendes) egteskap ikke hadde anden grundvold at bygge paa end den gjensidige kjærlighet og agtelse, saa vilde det være rimelig om hans (hendes) egtefælle ialfald engang imellem maatte foretrække nærsagt hvilkensomhelst herre (dame) inden deres bekjendtskapskreds. »Av alle syndere er jeg den værste.»

Vi saa nok, den kristne tro hadde bragt med sig alle slags sekundære og sekulære sociale goder i de aarhundreder, Europa hadde bekjendt sig til kristendommen. Men jeg ialfald var opmerksom paa at dette hadde været enslags bi-produkter som opstod, mens Kirken forfulgte sit egentlige maal – at frelse sjælene. Jeg saa det, fordi jeg fra barnsben av var vænnet til at se paa historien uten at la mig afficere av de mere eller mindre libretto-agtige historiske fremstillinger i skolebøkernes resumeer. Jeg visste, det traditionelle europæiske egteskapsbegrep var et slikt bi-produkt av det katolske dogme om egteskapets sakrament. Det er sikkert slik, at saalænge folk forutsretter, egteskapet er monogamt og livsvarig, er der mest sandsynlighet for at lykkelige egteskaper ikke blir altfor sjeldne og de gode hjem ikke altfor faa. Siden folk ialfald har en sterk opfordring til at arbeide for at faa det bedste ut av forholdet, naar de vet at de ikke kan slippe ut av det, og det er sjelden at folk opnaar nogen goder, uten de har arbeidet for dem – og svært mange mennesker ikke gidder arbeide for alvor med noget, uten de vet, de er nødt til det.

Men som sakrament – naademiddel – maatte egteskapet jo først og fremst være indstiftet for at hjelpe menneskene paa veien mot den evige salighet. Under andre forutsættninger har vel menneskene neppe nogensinde for alvor turdet hævde, det er, og maa være, et uopløselig forbund, hvor begge parter først og fremst paatar sig pligter overfor Gud, og overfor hverandre i Gud. Ogsaa mens Kirkens lære om egteskapet over hele Europa praktisk talt overalt blev holdt for objektivt sand og rigtig, var egteskapsbrudd en ganske hverdagslig foreteelse, men Kirken kunde si med fuld ret – egteskapet er et naademiddel, men vil menneskene ikke samarbeide med naaden og bruke den, saa nytter det ikke; menneskene har sin fri vilje til at synde like fuldt. Men for kristne mennesker som tror, der er bare ett fuldkommet gode, Guds besittelse, kan det ikke synes umulig eller ubarmhjertig, om de maa bli ved at holde sig for bundne, selv av et ulykkelig egteskap.

Selv hvor »hjerternes haardhet» gjør det umulig at egtefællerne kan bo sammen – fordi den ene er grusom, utro, forarger børnene og ødelægger hjemmet saa de lider nød og ulykke i det – saa kan der mellem kristne bare bli tale om adskillelse. Den egtefælle som mener om sig selv, jeg er mindst skyldig, eller ialfald, jeg kan bedre vareta børnenes tarv, de skal ikke se sin mors letfærdige liv, de skal ikke sulte og være rædde i sit eget hjem, fordi faren drikker – faar nok at gjøre med at opfylde begge forældres pligter og gjøre godt igjen, hvad den anden part forsømmer. For en katolik maa det være klart, at en egtefælle kan vinde fortjeneste og offre den for den andens frelse. Er den enes forsyndelser av en slik art, saa samliv blir umulig, maa den anden likevel føle sig bundet slik at han, eller hun, arbeider for begges sjælevel, ved bøn og bod og gode gjerninger.

Nu var det imidlertid et hovedstykke i reformatorernes lære, at kjønsomgang er en fornødenhet som mat og drikke. Er cølibat en umulighet for prester og klosterfolk, saa er det klart at man kan ikke forlange cølibat av en kvinde som maa flytte fra sin mand for at redde brødbiterne til sine børn eller frelse dem fra at bli skamslatt. Orker en mand ikke at bo under tak med en løsagtig hustru, som rakker ut hans og deres børns navn, er hustruen rømt fra ham – saa kan man selvfølgelig ikke ut fra protestantismens præmisser negte ham at skaffe sig en anden kone. Det var naturligvis forsaavidt fuldt ut konsekvent, naar protestantismen like fra første stund av indrømmet fraskilte retten til at gifte sig paanyt. Saa meget mere som den forlatte egtefælles »gode gjerninger» jo ikke mere hadde nogen zweck, herken nyttet den enes eller den andens sjæl et gran –.

Inkonsekvensen var fra første færd av den, at reformatorerne hang fast i traditionen og likevel hævdet, at egteskapet var et udmerket middel til egtefællernes opdragelse for himmelen, men bare saa længe som samlivet var, i det mindste utholdelig.

Men hvad som er utholdelig og ikke utholdelig – det er forskjellig for de forskjellige mennesker og de forskjellige tiders mennesker. For kristne er utroskap først og fremst en synd, d. v. s. en utroskap mot Gud – eller, saan burde kristne ialfald se det. Og dette syn er virkelig gaat ind i Europas kristne tradition, som etslags ubevisst moment i bedømmelsen av egteskapet. For en ikke-kristen kvinde vil i virkeligheten ikke altid ta en mands utroskap saa høitidelig. Betyr hans utroskap, at en anden kvinde har indtat hendes plass i en mands liv – at hun virkelig er blit forskutt for en anden kvindes skyld – saa vil de fleste ikke-kristne kvinder overhodet aldrig tilgi det. Men er hun viss paa, at det hun er for sin mand, kan ingen anden kvinde nogensinde bli, saa bryr hun sig i virkeligheten ikke saa svært meget om det, selv om hendes mand av og til tar ut paa en erotisk opdagelsesreise andetsteds – medmindre hun da er patologisk skinsyk. Kommer han tilbake, flau og angergiven, og fortæller hende resultatet av sit eventyr: at nu vet han, hun var allikevel den første for ham, ja i høiere forstand den eneste, og de andre var ingenting – og især, kan hun være viss paa at den anden kvinde ogsaa er blit gjort bekjendt med denne mandens opdagelse, saa er hendes smerte ialfald blandet med andre, mere behagelige følelser.

I virkeligheten kan en mand krænke sin hustru meget dypere paa uendelig mange maater – hvis han ikke til utroskapen føier den krænkelse at vise hende, hun er blit ham likegyldig. De gamle norrøne sagaer f. ex. foregaar i et samfund, hvor almindelige mænd bare har en egtehustru, og hun har en hæderlig stilling som mor til slegtens egtefødte ungdom og som medansvarlig for forvaltningen av familiens økonomi. Begge parter kan let opnaa skilsmisse, hvis de blir misfornøiet i egteskapet. Men jeg husker ikke et eneste sted hvor det fortælles, at en hustru gaar fra sin mand, fordi han har været hende korporlig utro. Hun kan lægge mandens frille og frillebørn for hat. (Men Bergtora, i Njaalssagaen, tar imot Njaals frille, da hun kommer til gaards med liket av sin og Njaals søn, hun svarer ikke paa de ukvemsord, den anden mor i sin fortvilelse vender mot hustruen, og Bergtora kræver av sine sønner, de skal hævne halvbroren, for brødre er de). I sagaerne menes noget andet med mands troskapsbrudd, som gir en hustru ret til at forlate ham – at han viser sig feig, at han gjør niddingsverk, at han svigter sine eller hustruens frænder i en farlig situation. Lovene forutsætter, att en hustrus frænder kan ta hende fra manden og overta farsretten til børnene, hvis han ikke sørger for sin familie. Av samme grund blir en mands egteskap opløst, i og med det at han blir dømt til »den store fredløshet». Hendes frænder faar komme og hente hende, ta ut hendes del av boet. Og enten hun vil eller ikke, er hendes egteskap slut med den borgerlig døde mand. Fem nætter bare tør hans hustru huse og hjelpe ham; møtes de efter det i hemmelighet, er forholdet likesom helt utenfor loven, faar hun barn med ham efter han er blit fredløs, heter det »ulvens unge» og har ingen rettigheter. En anden sak er det at hustruer som kan og tør, sætter sig ut over loven og huser sin fredløse mand, likesom det fortælles at mødre huser og hjelper sine fredløse sønner.

Her, i et ættesamfund, er mandens utroskap at han forbryter sig mot ættens velfærd og ære. Kvindens troskap mot ætten forutsætter at hun er sin mand tro ogsaa i rent fysisk forstand – og at hun bevarer sig selv ren til den dag, da hendes frænder høitidelig overdrager en husbond vergemaalet for hende. Her er slegten det ideal, som alle individer er henvist til at tjene, og alle moralbegreper er mere eller mindre orienteret eftersom slegtens ve og vel avhænger av individernes opførsel.

Naar en kristen kvinde regner – eller skal regne – en mands utroskap mot hende for en saa alvorlig synd, saa er det fordi hun skal se synden mot Gud i det. Og dette syn har virkelig til en viss grad præget traditionel, europæisk opfatning – selv om mangen skinsyk kone neppe har været sig bevisst, det som var mest fornærmelig i mandens utroskap mot hende var, at han fornærmet den religion, som hun ialfald forutsattes at ha.

Mænd har selvfølgelig altid stillet krav av en litt anden – eller meget anderledes – art til kvinders troskap og renhet. Og det bør da i det mindste katolske kvinder være dem taknemlige for. Kan man si, at den eneste naturlige moral er det som vore tanter kaldte »dobbeltmoralen», og at det blev os, som skulde holde os til den strengere moral, saa kan vi bare si tak og ære for det. – Det ligger i selve kjønsforholdets natur at menneskene har næsten altid opfattet det som manden tok, eller erobret, eller kjøpte kvinden – bruden blev hans eiendom paa en anden maate end han blev hendes. En anden ting er, at slegtslinjens renhet avhænger av at ikke kvinder fusker med den. Det er ganske merkelig, at det netop er i vore dager, da videnskapen har kunnet paavise forskjellige blodtyper og deres arvelighet, at folk freidig taler om kommunistisk fællesopdragelse av børn i anstalter under fremmedes styre. Og selv folk som ikke er kommunister er villige til at indrømme staten ytterligere magt over vore børn, end den alt har usurpert, og selv de borgerlige staters lovgivning gaar videre og videre paa de veier som kan svække familiesamholdet og ser glad og muntert frem mot nye tekniske og økonomiske fremskridt, som kan gjøre det endda vanskeligere at bygge samfundet paa grupper, som er bundet sammen ved blodets baand.