Synodalt möte om Medelhavsområdet

Katolska kyrkan i Italien vill, efter avstämning med påven Franciskus, sjösätta ett Medelhavsprojekt på temana migration och fred. Detta meddelade på söndagen, i Aquileia, ordföranden för den italienska biskopskonferensen (CEI), kardinal Gualtiero Bassetti. En höjdpunkt under detta projekt blir ett ”synodalt” möte för biskopar i alla länder med medelhavskust. Mötet äger rum i Bari under tiden 19 till 23 februari 2020, under rubriken ”Fredsgränsen Medelhavet”, och även påven Franciskus kommer att delta i mötet. Ordförandena för dessa länders katolska biskopskonferenser, inklusive de som hör till de med Rom unierade östkyrkorna, skall därvid ”gemensamt och broderligt utröna vad Gud idag kräver av kyrkan i medelhavsområdet”.

Ärkebiskopen av Perugia-Città della Pieve pekade framför allt på att gemenskapen av lokalkyrkor i medelhavsområdet på ett annat sätt än andra institutioner kan utveckla en ”omfattande och organisk överblick” över de krav som situationen ställer. Mångfalden av liturgiska, andliga och kyrkliga traditioner är vidare ”ett värdefullt tecken på synodalitet”, även för kyrkor i andra regioner. Att lyssna till rösterna från lokalkyrkor i Mellanöstern och Nordafrika, där det uppstår ”dramatiska situationer”, ger en realistisk syn på problemen och tillåter att man utarbetar konkreta förslag, utifrån de berörda staternas perspektiv.

Katolska kyrkan kan med sin ”universella vision” tillåta att även ”symboliska konstruktioner”, som ”limes” och kulturell tillhörighet, ses som enhetens tecken och inte bara splittring, underströk Bassetti. Även om historien har präglats av fiendskap och missförstånd, av teologiska dispyter och politiskt gränsöverskridande, har katolicismen alltid innerst inne representerat ”budskap om inkludering och dialog”. Denna dialog har hittills övervunnit geografiska och kulturella gränser och berikat alla sina deltagare. Med det planerade medelhavsprojektet vill kyrkan, enligt kardinalen, även understödja påven Franciskus ”profetiska läroämbete” och hans ”ekumenik i handling”.

Patronatsfesten i Aquileia bedöms vara en särdeles lämplig tid och plats för att informera om medelhavsprojektet. Sedan antiken har staden fungerat som en mötesplats för Europa, och dagens italienska kyrkan kan se Aquileia som en förebild när det gäller att tjäna freden och vittna om evangelium. Till patriarkatet Aquileia har även nu österrikiska och slovenska stift hört, och vid festgudstjänsten deltog även biskopar från dessa områden, och i liturgin användes både latin, italienska, friuliska, slovenska och tyska.

Vid mötet i Bari kommer ”medelhavsfolkens lidanden och hopp” att vara det centrala temat. Men det handlar inte bara om migration, utan om Medelhavet som medelpunkt för en stor del av världens befolkning. Medelhavet förenar flera kontinenter. Och det är viktigt att även norra Europa påminns om att kulturella och andliga rötter finns i medelhavsområdet. Kyrkorna vid Medelhavet kan vittna om evangelium genom att försvara människovärdet, föra ekumenisk och interreligiös dialog samt i samarbete bidrar till att de svagaste samhällena vid Medelhavet kan utvecklas.

Kathpress 2019-07-15

Nyheten i dess helhet på tyska finns här