Utslag till jesuiternas förmån i Kanadas högsta domstol

Kanadas högsta domstol har i ett utslag avgjort att provinsen Quebec inkräktat på religionsfriheten genom att kräva att det katolska gymnasiet i Montreal, som drivs av jesuiterna, i sin undervisning skall använda provinsens studieprogram för etik och religiös kultur (ERC). Domstolen var oenig med tre röster mot fyra om hur man skulle ställa sig till denna konflikt mellan religionsfriheten och kravet på att rätta sig efter provinsens lokala lagstiftning. En högröstad minoritet, ledd av domstolens president Beverly McLachlin, ansåg inte att majoriteten hittat den rätta jämvikten mellan respekten för religionsfriheten och kravet på att följa lagen.

Utslaget tillmötesgår i sträng bemärkelse Loyola High Schools vädjan att få tillstånd att använda sitt eget kursmaterial och undervisa i programmet för etik och religiös kultur från ett katolskt perspektiv. Skolan kan nu åter ansöka hos Quebecs utbildningsministerium om att undantas från kravet på att använda ERC-programmet med hänvisning till domstolens utslag.

Domstolsutslaget har kommit mot bakgrund av en bitter politisk, kulturell och religiös strid, som blossat upp i parlamentet i Ottawa, på grund av premiärminister Stephen Harpers uppfattning att en kvinna som svär medborgarskapseden inte skall tillåtas bära en niqab som täcker ansiktet.

Högsta domstolen fattade ett beslut 2012 i ett liknande fall i Drummond, Quebec, rörande en statlig skola. I det fallet konstaterade domstolen att undervisning om världsreligionerna inte inkräktar på rättigheterna för katolska föräldrar, som ville uppfostra sina barn i sin tro. Quebecs lagstiftning kräver att skolans religionsundervisning skall ske från ett kulturellt sekularistiskt och neutralt perspektiv i privata skolor. Utbildningsministeriet avvisade ursprungligen Loyola High Schools ansökan om ett undantag från lagstiftningen, men vid en rättslig prövning röstade en av domarna i Quebecs appellationsdomstol till skolans förmån. Detta domslut ändrades dock med motiveringen att det inte spelade någon roll, då kursen i etik bara var en bland många.

Högsta domstolen gick emot appellationsdomstolens beslut. Skolan kan nu ansöka om att få undervisa enligt sitt program så länge utbildningsministern godkänner det. Skolor får endast undervisa enligt alternativa program så länge lärarna avhåller sig från att lägga in sina personliga värderingar i undervisningen.

”Att kräva av lärare i en konfessionell skola att diskutera andra religioners tro och etiska uppfattning så objektivt som möjligt inkräktar inte på religionsfriheten”, skrev en av domarna, Rosalie Abella. ”Men att hindra en skola som Loyola High School att lära ut och diskutera katolicism i någon del av programmet utifrån egna ståndpunkter, bidrar inte till att befrämja dessa åsikter eller att på samma gång menligt påverka de värden som omfattas av religionsfriheten.”

Enligt domstolens mening kan undantaget för Loyola inte förvägras skolan med motiveringen att undervisningen om katolsk tro och etik sker på ett neutralt sätt. Minoritetens uppfattning, som anfördes av McLachlin, ifrågasatte hur detta i praktiken skulle komma att förverkligas i klassrummet.

”Att kräva av Loyolas lärare att de skall inta en neutral ståndpunkt i etiska frågor innebär allvarliga praktiska svårigheter och utgör en markant inskränkning av hur Loyola lär ut förståelse av katolsk tro”, enligt McLachlin, ”och torde oundvikligen komma att medföra diskussioner på klassrumsnivå. När Loyolas lärare ställs inför en uppfattning som står i motsats till katolsk lära, måste de tvingas att inta en falsk position av neutralitet. Detta skulle i praktiken göra dem oförmögna att yttra sig i den etiska diskussion som ERC-programmet anser vara avgörande för utvecklandet av ett civiliserat och tolerant samhälle.”

CTV Montreal News 2015-03-19

Se tv-inslag via denna länk här