V. de Navacelle: Franske Menns Livshistorie

Av Gustaf Armfelt

Recension av V. de Navacelles Franske Menns Livshistorie (Hammerstad & C:o, Oslo 1929).

De som läst M:me de Navacelles »Franske Kvinders Livshistorie» med dess ädla, betagande gestalter ur Frankrikes hävder, ända från S:ta Genoveva i folkvandringarnas tid upp till våra dagar – alla de, som läst dem, de känna och beundra författarinnans gåva att göra sina historiska skildringar till levande bilder, och de önskade helt visst, att hon måtte ånyo bliva deras ledarinna genom ännu ett historiskt galleri. Denna önskan har blivit verklighet och boken heter Franske Menns Livshistorie.

Där möta, vi bl. a. Fredric Ozanam, redan som ung en glödande försvarare av katolsk tro, och ännu mer en ungdomens ledare i vida kretsar såsom professor vid La Sorbonne i Paris, världsbekant såsom grundläggare av S:t Vincentsföreningen, vilken han stiftade tillsammans med 7 andra fattiga studenter, och som nu räknar vid pass 150,000 medlemmar i alla världsdelar. »Denna förening» skrev greve Albert de Mun, en av de sociala reformernas yppersta förkämpar, »är en skola i offervillighet och källan till alla sociala företag i 19:de århundradet. Detta arbete, som vällde fram ur ett 20-årigt hjärta, föll i god jord. Det går ut på två saker, utan vilka arbetet icke skulle vara fruktbärande, nämligen att bringa hjälp genom personlig uppoffring och att utbreda kunskap om Gud. Arbetet skall alltså läggas både praktiskt och ideelt, men alls icke politiskt».

En annan främjare av praktisk kristendom är abbé Roussel, vilken såsom ung präst börjar med att upplåta sin egen fattiga, trånga bostad åt fattiga gossar, och som sedan lade grunden till hemmet i Auteuil, vilket under loppet av 60 år fostrat 13,000 unga. Dess kapell är helgat åt S:te Thérèse de l’Enfant Jésus. »Var skall jag skaffa pengar till detta kapell» frågade kardinalärkebiskopen av Paris. »Eders Eminens», svarade hemmets föreståndare 1923, »det finnes endast ett medel, och det är att inviga kyrkan åt lilla Thérèse. Många av våra stackars små ha aldrig vetat av en mors omsorger, men lilla Thérèse skall nog bli en liten mor för våra föräldralösa». Fransk offervillighet har också i fråga om denna stiftelse visat sig storartad, såsom man kan se i hemmets organ »La France illustrée».

Ypperligt har M:me de Navacelle förstått att teckna bilder av Charles Tellier, frysningsmaskinens geniale uppfinnare, och av Hubert Rohault de Fleury, vilken med okuvlig energi förstod att väcka intresse och insamla medel till det katolska Frankrikes nationalmonument på Montmartres över hela Paris synliga höjd: Sacré-Coeurkyrkan, med den gudomliga kärlekens livsomskapande symbol, Jesu heliga hjärta.

Den varma, starka katolska tro, som genomtränger alla dessa män, utmärker icke mindre den fyrväppling av franska krigare och hjältar, vilka M:me de Navacelle visar oss, och som bär namnet: Gaston de Sonis; Jean du Plessis de Grénedon; Georges Humbert och Ferdinand Foch.

Kulla pr Odensviholm i januari 1930.