Vi kallar det Projekt Goliat i Skåne

av SYSTER THÉRÈSE ARKBRANT
I mitten av november fick vi ett brev till Rögle Kloster. Det var en inbjudan till samråd om NCC:s planer att utvidga bergstäkten (fyndighet för utvinning) i Skrylle i Skåne. Företaget bryter där kvartsit i ett område mellan Dalby och Södra Sandby, granne med friluftsgården och Rögleskogen.

Rögle klosters äppelodling nära Rögleskogen.

Nu vill NCC utvidga stenbrytningen i befintlig täkt. Dessutom vill bolaget ta i anspråk tidigare jungfrulig mark i Rögleskogen för ett upplag för försäljning och lagring. Vid samrådsmötet i Södra Sandby några dagar senare framkom det att konsekvenserna, för det fall att NCC får sin ansökan beviljad, kommer att bli omfattande. Förlängda arbetstider ökar bullret. Högre årlig brytningsmängd genererar fler tunga transporter på alltför underdimensionerade vägar.

Karta Rögleskogen.

Många synpunkter vädrades. Kringboende oroade sig för grundvattnet, som redan påverkats av befintlig aktivitet. Naturvänner påpekade att växtligheten i det intilliggande Mårydsreservatet har tagit skada. Rödlistade arter hotas då det återpumpade vattnet har för hög kvävehalt. Hundägare, ryttare och friluftsintresserade som regelbundet rör sig i Rögleskogen undrade om det var nödvändigt att göra upplag av tidigare orörd mark. Joggare och flanörer såg en grön förbindelselänk mellan Byn och naturreservatet kapas.

S:t Dominikus klosters kapell.

För oss i Rögle Kloster är det stillheten, en grundval för vår verksamhet, som står på spel. Sankt Dominikus Kloster grundades vid Röglebäcken år 1956. I dag är vi fem systrar som lever här. Vi håller gudstjänst, arrangerar kurser och reträtter, välkomnar pilgrimer, besökare och gäster från när och fjärran. Människor söker sig hit för att möta Gud inte bara i liturgin utan även i tystnaden och naturen. Runt fyra tusen personer finner hos oss en fristad för reflektion, bön och förundran. Skulle NCC:s planer förverkligas, blir klostret granne med ett stenbrott; friden äventyrad.

Det är nu inte första gången som NCC har försökt expandera verksamheten vid Skrylle. År 2003 fanns liknande planer. Då var man emellertid öppen med sin avsikt att ta upp en helt ny bergstäkt i Rögleskogen. Lunds kommun gick samfällt emot detta. Översiktsplanen har alltsedan 1998 uttryckt att stenbrottet ska avvecklas eftersom det inkräktar på de stora naturvärden som Skrylleområdet representerar. Av utvidgningsplanerna blev intet. I stället fick NCC tillåtelse att öka brytningen på djupet i befintligt stenbrott.

Kort efter samrådsmötet i Södra Sandby lade en lokal bybo upp en protestlista. På kort tid samlade den 600 namn. När den avslutats lade vi på Rögle Kloster upp en ny. Därefter har det rått febril aktivitet med många goda kontakter med bybor, Naturskyddsföreningen och friluftsvänner. Vi har haft besök av kommunpolitiker och journalister. Vi har fört dialog med NCC och med länsstyrelsen. Och snart kommer landshövdingen till Rögle Kloster.

NCC planerar att lämna in sin miljö- och konsekvensbeskrivning under våren. Mark och miljödomstolen kan därefter fatta beslut under 2020. Vår ambition är att förmå NCC att avstå och i stället låta Rögleskogen förbli intakt, till gagn och glädje för de många som i dag nyttjar den för kontemplation och rekreation.

Systrarna på studiebesök hos NCC.

Vi dominikansystrar vet att våra resurser är små, vårt inflytande begränsat. Men vi är styrkta av den kärleksfulla uppbackning vi har fått av kända och okända. Och vi måste slå vakt om vårt kloster. Därför har jag fått priorinnans uppdrag att agera.

David hade sin slunga i striden med Goliat (1 Sam 17). Det har inte jag. Men jag har min rosenkrans. Och vi har Ordet.

Syster Thérèse Arkbrant, 2019-01-31
Dominikansyster i Rögle Kloster

Namninsamlingen finns via länken här