Engelsk biskop vill ha extraordinarie biskopssynod

Biskop Philip Egan av stiftet Portsmouth i södra England har skrivit ett brev till påven med förslag att inkalla ett extraordinarie möte med den katolska kyrkans biskopssynod, i kölvattnet till de senaste rapporterna om skandaler med sexuella övergrepp och mörkläggning av dessa. Brevet sändes i onsdags och publicerades då också på stiftets webbplats. Biskop Egan säger att hans förslag blivit aktuellt efter nya avslöjanden om sexuella övergrepp av präster och försöken att dölja dem i USA (Pennsylvania), Irland, Chile och Australien.

”Övergrepp begångna av präster tycks vara ett världsvitt fenomen”, skriver biskop Egan till påven Franciscus. ”Som katolik och biskop fyller mig dessa avslöjanden med sorg och skam.” Han fortsätter att han utöver att uttrycka sorg och bedrövelse känner sig manad att komma med mer ”konstruktiva förslag” och ber därför påven överväga om han inte ska kalla in en extraordinarie biskopssynod om prästernas liv och tjänst.

Biskop Egan menar att en sådan synod skulle kunna föregås av en ”kongress” organiserad av lekfolk med särskild expertis inom området skydd för barn och andra sårbara grupper, och med deltagande av de biskopar som ska medverka i synoden. Resultatet av detta möte kan sedan föras vidare till själva synodens session i Rom.

I brevet till påven skisserar Egan på möjliga konkreta ämnen att behandlas, bland annat då identiteten i att vara präst och biskop, riktlinjer för stöd till i en livsstil i celibat och passande former för ansvarsutkrävande och övervakning. Biskopen säger vidare att resultaten från en sådan synod ska kunna användas för att genomföra eventuella förändringar i kyrkolagen och hjälpa stift att arbeta med egna riktlinjer för prästerna. Han påpekar också att en stiftsbiskop som han har ”få verktyg” till sin hjälp i ”det dagliga ledarskapet av prästerna”, till skillnad från de stödsystem som finns vid exempelvis seminarier för att hjälpa med formering och utveckling av kallelser. När någon väl är prästvigd eller installerad som biskop finns få formella system för bedömning och handledning, påpekar biskop Egan vidare i sitt brev: ”Det borde vara möjligt att utveckla mekanismer som hjälper biskoparna i deras ansvar visavi prästerna och som hjälper prästerna att inse att de inte är ’ensamvargar’ utan tjänare med ansvar för riktningen och ledarskapet för hela stiftet.”

Catholic News Agency, 2018-08-22