Påven och patriarken vill ge ett hållbart svar på klimatförändringen

Påven Franciskus och den ekumeniske patriarken Bartholomaios fördömer i ett gemensamt miljöbudskap profithunger och ohämmat utnyttjande av naturresurserna, och de uppmanar till en ny livsstil. Till de ansvariga i samhället, näringslivet, politiken och kulturen riktar de uppmaningen att lyssna till ”jordens skri och bekymra sig om nöden hos dem som riskerar att dränkas”. I synnerhet håller de beslutsfattarna ansvariga, utan vars gemensamma svar det inte kan bli någon ”äkta och hållbar lösning av den ekologiska krisen och klimatförändringen”.

Det är första gången som de katolska och det ortodoxa kyrkliga ledarna offentliggör ett gemensamt budskap inför Världsböndagen för bevarandet av skapelsen och den anslutande ”skapelseperioden” (1 september–4 oktober).

I dokumentet som offentliggjordes på fredagen kritiserar påven Franciskus och patriarken Bartholomaios den ”omättliga lusten att manipulera och att kontrollera planetens begränsade resurser” liksom även ”begäret efter gränslösa vinster på marknaderna”. En sådan syn på naturen som privat egendom får tragiska och bestående konsekvenser. Klimatförändringarnas påverkan drabbar framför allt de fattiga.

Mot detta riktar de kyrkliga ledarna ett ”brådskande upprop” till alla människor, att verka för en hållbar och helhetsinriktad utveckling. Ett ansvarsmedvetet sätt att handskas med jordens rikedomar omfattar ”respekten för alla människor och för alla levande organismer”. Påven och patriarken förankrar sin appell i en kristen skapelsesyn. ”Vårt mänskliga värde och vårt välbefinnande är hänger djupt ihop med vår omsorg om hela skapelsen”, heter det i texten med bibelhänvisningar. På liknande sätt ställer de bönen i centrum för sitt initiativ. Målet är ”att förändra vår världsuppfattning, för att förnya vårt förhållande till världen”. Till detta kommer från de bedjandes sida att också visa ”mer enkelhet och solidaritet” i vardagen.

Budskapet har publicerats på engelska och sex ytterligare språk av patriarkatet i Konstantinopel Vatikanen. Patriarken Bartholomaios företrädare, Dimitrios, instiftade Världsböndagen för skapelsen 1989. Franciskus anslöt sig till initiativet efter utgivandet av sin miljöencyklika Laudato si’. Böndagen utgör enligt påvens ord ett ”bidrag till att lösa den ekologiska kristen, som mänsklighet för närvarande upplever”.

Kathpress 2017-09-01