USA-biskopar i ny guide inför valåret 2016: ”Troget medborgarskap”

Den amerikanska katolska biskopskonferensen har godkänt en ny upplaga av Troget medborgarskap som är en guide för katolska väljare inför de många val (presidentval, kongressval och delstatsval) som äger rum i USA nästa år. Dokumentet på 84 sidor utgavs i en första version 2007 och har sedan blivit utsatt för kritik, både inom och utom kyrkan, i samband med varje valår, som i USA är vartannat år.

Inför beslutet att redigera dokumentet uppges biskopskonferensen denna gång ha diskuterat på vilket sätt frågor om global fattigdom och miljöförstöring, som är centrala i påven Franciskus undervisning, bättre kan speglas än i tidigare versioner.

Den tidigare versionen av riktlinjerna kritiserades faktiskt för att vara vag i medicinsk-etiska frågor såsom aborter, och anklagades till och med för att rättfärdiga en röst på kandidater som är positiva till abort. I den nya versionen, i vilken påven citeras upprepade gånger, har frågan om hur politiska kandidater ställer sig till samkönade äktenskap lyfts fram betydligt jämfört med tidigare, på grund av Högsta domstolens beslut i somras att tvinga alla delstater att acceptera samkönade äktenskap. De amerikanska biskoparna framhåller att lagens definition av ett civilt äktenskap säger något om hur ett samhälle ser på och värderar familjen. Valda företrädares inställning till frågan, även om den inte avgörs av presidenten eller kongressen, skulle därmed vara av intresse.

Biskoparna knyter samman uppskattningen av och värnet om familjen med värnet om de fattiga som prioritet för den ekonomiska politiken, värnet om det ofödda barnets och de gamla och sjukas rätt till liv, behovet av en reform som kan ge legal status åt de många illegala immigranter som vistas i landet, i många fall under ovärdiga arbetsförhållanden, med kritiken mot ”en överdriven materiell konsumtion” på bekostnad av miljön, till den helhet som påven Franciskus i encyklikan Laudato si benämner ”fullödig ekologi” (integral ecology). Ett avsnitt ägnas också åt vad man kallar den ”inskränkta omdefinitionen av religionsfrihet”, i kölvattnet av den omdiskuterade delen av avgående president Obamas sjukvårdsreform vilken tvingar kyrkliga institutioner att finansiera sjukförsäkringar som omfattar till exempel preventivmedel till sina anställda, och vilken nu prövas rättsligt.

I dokumentet heter det vidare att biskoparna inte vill uttala vare sig stöd eller motstånd mot enskilda politiska kandidater. I stället vill riktlinjerna vara ett stöd för den enskilde katoliken när han eller hon utforskar sitt samvete för att själv som väljare ta ställning till olika kandidater. Den tidigare tilläggsformuleringen ”eller att tala om för människor hur de borde rösta” har dock strukits i den nya versionen, vilket har fått en del kritiker att i ljuset av äktenskaps- och familjefrågans framskjutna plats se en tydligare partiskhet åt det republikanska hållet.

Catholic Culture, 2015-11-18

United States Conference of Catholic Bishops, med själva dokumentet finns via denna länk här

Kritik som har framförts i National Catholic Register finns via denna länk här