Amazonassynodens slutdokument är färdigt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I morgon, söndag den 27 oktober, firar påven Franciskus i Peterskyrkan avslutningsmässan för Amazonassynoden, alltså den biskopssynod som nu sedan tre veckor har pågått i Vatikanen, och där runt 150 biskopar och ett antal särskilt inbjudna experter har diskuterat de pastorala utmaningar som kyrkan står inför i Amazonasregionen, inklusive en rad sociala och ekologiska frågor. Även en del inomkyrkliga frågor av bitvis kontroversiell natur har diskuterats under synodens gång, däribland frågan om gifta präster och kvinnliga diakoner. Diskussionerna har ägt rum i tolv arbetsgrupper, så kallade circoli minores, indelade efter olika språk. Nu på lördagskvällen har man enats om ett slutdokument, och påven Franciskus har redan nu ikväll kommenterat delar av slutdokumentet.

En av medlemmarna i synodens ledningsgrupp, den österrikiske kardinalen Christoph Schönborn från Wien, förklarade i en intervju redan på förmiddagen idag att Amazonassynoden i första hand är ett upprop om ett ökat globalt ekologiskt ansvarstagande. Synoden är ett nödrop från de människor som lever i Amazonas, om att rovdriften på naturen måste få ett slut. Dör Amazonas, så dör också resten av världen. ”Det handlar om en omvändelse, ett nytt sätt att tänka kring dessa frågor. Vi måste exempelvis ha ett ekonomiskt system som är hållbart i längden. Det krävs att vi är bereda att avstå och minska vår konsumtion. Evangeliet kan ge oss kraft och motivation att börja tänka på detta nya sätt”, framhöll kardinal Schönborn. Han påpekade också behovet av att främja kallelser till prästämbetet och ordenslivet bland ursprungsbefolkningen i Amazonasregionen, och att motivera dem att stanna kvar och fortsätta att verka i området. I dag finns det exempelvis mer än tusen präster från Colombia som arbetar i USA. Om de skulle återvända till sitt hemland skulle de kunna göra stor skillnad.

På eftermiddagen och under tidig kväll i dag, lördag, har de 185 röstberättigade deltagarna i synoden alltså röstat fram ett gemensamt slutdokument. Samtliga paragrafer i det förslag till slutdokument som synodens ledningsgrupp utarbetat på grundval av texterna från circoli minores vann två tredjedels majoritet vid omröstningen. Synodens slutdokument är av rådgivande karaktär och ska fungera som underlag för vidare reflektioner kring kyrkans liv och verksamhet i Amazonasregionen. Det har allmänt förväntats att synodens slutdokument så småningom kommer att följas upp av ett nytt dokument som utformas under påvens egen ledning och som påven uttryckligen ställer sig bakom, och som därmed får status av officiellt kyrkligt ställningstagande. Och faktum är att påven Franciskus redan nu på lördagskvällen i ett tal förklarade att han kommer att ge ut ett sådant post-synodalt dokument och att han hoppas att få det färdigt innan årets slut.

I sitt tal nu på lördagskvällen framhöll påven Franciskus att det krävs en omfattande ekologisk omvändelse för att rädda miljön för de framtida generationerna. Och han avvisade dem som gett upp hoppet om jordens framtid, och han hänvisade till Greta Thunbergs insats för miljön: ”Vid ungdomarnas demonstrationer, som startats av Greta, kan man se plakat med texten ’Framtiden tillhör oss!’ Så säg inte att det inte finns en framtid – den tillhör oss!”

I sitt slutdokument förespråkar synoden upprättandet av en egen rit för Amazonasregionen, och man förespråkar i försiktiga termer möjligheten att gifta män i undantagsfall kan vigas till präster. Man förespråkar också tanken på kvinnliga församlingsledare – alltså att kvinnor ska kunna få uppdraget att leda en församling utan att bli vigda till diakon eller präst. Man säger dock samtidigt att man önskar att frågan om kvinnliga diakoner prövas på nytt.

I sitt tal ikväll sade påven Franciskus att det är viktigt att underlätta för unga män ur ursprungsbefolkningen att bli präster, och att han var positiv till synodens förslag att skapa särskilda prästseminarier med uppgiften att utbilda sådana präster. Dessutom menade påven att man bör se över fördelningen av katolska präster i Sydamerika, för att uppnå en jämnare fördelning av präster mellan länderna.

Tanken att upprätta en egen kyrklig rit för Amazonasregionen – i analogi till de östkyrkliga katolska riterna – kommenterade påven i uppmuntrande ordalag: ”Känn ingen oro inför tanken på en egen rit för Amazonasregionen. Jag vill gärna ge Liturgikongregationen i uppdrag att utarbeta ett sådant förslag. Det finns redan 23 sådana särskilda riter i den katolska kyrkan och de utgör inget hot mot kyrkans enhet.”

En fråga som diskuterats under synoden är möjligheten att prästviga äldre gifta män (s k viri probati), som då alltså skulle dispenseras från celibatsförpliktelsen. Gifta präster finns redan på olika håll inom den katolska kyrkan, exempelvis inom de orientaliska riterna och även i form av präster som konverterat från exempelvis anglikanska och lutherska kyrkor och som sedan prästvigts i den katolska kyrkan. Det rör sig här med andra ord inte om en teologisk lärofråga utan om en pastoral avvägningsfråga. Synodens slutdokument talar dock inte uttryckligen om viri probati, utan dokumentet framhåller värdet med celibatära präster, men man nämner också att prästvigning av gifta män kanske skulle kunna ske i undantagsfall. Det skulle i så fall gälla att prästviga ständiga diakoner med ordnade familjeförhållanden. I sitt tal på lördagskvällen kommenterade påven inte alls frågan om gifta präster.

Frågan om kvinnliga diakoner har också diskuterats på synoden, och i slutdokumentet finns ett förslag om att tillsätta en teologisk kommission, under ledning av Troskongregationen i Rom, för att utreda frågan. Det verkar vara klart att det i fornkyrkan har funnits kvinnliga diakoner, men det är däremot oklart vilka uppdrag och befogenheter de har haft, bland annat vad gäller själavård och liturgiska uppgifter. En kommission som påven Franciskus insatte år 2016 har arbetat med frågan, men den kommissionen kom inte fram till några ytterligare klargöranden. I sitt tal ikväll förklarade påven att han ämnar tillsätta en ny kommission för att se om den kan komma fram till några mer entydiga svar på dessa frågor.

Red. 2019-10-26, klockan 21:10, rev. klockan 21:55

Via denna länk finner man en sammanfattning av synodens slutdokument på tyska via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I morgon, söndag den 27 oktober, firar påven Franciskus i Peterskyrkan avslutningsmässan för Amazonassynoden, alltså den biskopssynod som nu sedan tre veckor har pågått i Vatikanen, och där runt 150 biskopar och ett antal särskilt inbjudna experter har diskuterat de pastorala utmaningar som kyrkan står inför i Amazonasregionen, inklusive en rad sociala och ekologiska frågor. Även en del inomkyrkliga frågor av bitvis kontroversiell natur har diskuterats under synodens gång, däribland frågan om gifta präster och kvinnliga diakoner. Diskussionerna har ägt rum i tolv arbetsgrupper, så kallade circoli minores, indelade efter olika språk. Nu på lördagskvällen har man enats om ett slutdokument, och påven Franciskus har redan nu ikväll kommenterat delar av slutdokumentet.

En av medlemmarna i synodens ledningsgrupp, den österrikiske kardinalen Christoph Schönborn från Wien, förklarade i en intervju redan på förmiddagen idag att Amazonassynoden i första hand är ett upprop om ett ökat globalt ekologiskt ansvarstagande. Synoden är ett nödrop från de människor som lever i Amazonas, om att rovdriften på naturen måste få ett slut. Dör Amazonas, så dör också resten av världen. ”Det handlar om en omvändelse, ett nytt sätt att tänka kring dessa frågor. Vi måste exempelvis ha ett ekonomiskt system som är hållbart i längden. Det krävs att vi är bereda att avstå och minska vår konsumtion. Evangeliet kan ge oss kraft och motivation att börja tänka på detta nya sätt”, framhöll kardinal Schönborn. Han påpekade också behovet av att främja kallelser till prästämbetet och ordenslivet bland ursprungsbefolkningen i Amazonasregionen, och att motivera dem att stanna kvar och fortsätta att verka i området. I dag finns det exempelvis mer än tusen präster från Colombia som arbetar i USA. Om de skulle återvända till sitt hemland skulle de kunna göra stor skillnad.

På eftermiddagen och under tidig kväll i dag, lördag, har de 185 röstberättigade deltagarna i synoden alltså röstat fram ett gemensamt slutdokument. Samtliga paragrafer i det förslag till slutdokument som synodens ledningsgrupp utarbetat på grundval av texterna från circoli minores vann två tredjedels majoritet vid omröstningen. Synodens slutdokument är av rådgivande karaktär och ska fungera som underlag för vidare reflektioner kring kyrkans liv och verksamhet i Amazonasregionen. Det har allmänt förväntats att synodens slutdokument så småningom kommer att följas upp av ett nytt dokument som utformas under påvens egen ledning och som påven uttryckligen ställer sig bakom, och som därmed får status av officiellt kyrkligt ställningstagande. Och faktum är att påven Franciskus redan nu på lördagskvällen i ett tal förklarade att han kommer att ge ut ett sådant post-synodalt dokument och att han hoppas att få det färdigt innan årets slut.

I sitt tal nu på lördagskvällen framhöll påven Franciskus att det krävs en omfattande ekologisk omvändelse för att rädda miljön för de framtida generationerna. Och han avvisade dem som gett upp hoppet om jordens framtid, och han hänvisade till Greta Thunbergs insats för miljön: ”Vid ungdomarnas demonstrationer, som startats av Greta, kan man se plakat med texten ’Framtiden tillhör oss!’ Så säg inte att det inte finns en framtid – den tillhör oss!”

I sitt slutdokument förespråkar synoden upprättandet av en egen rit för Amazonasregionen, och man förespråkar i försiktiga termer möjligheten att gifta män i undantagsfall kan vigas till präster. Man förespråkar också tanken på kvinnliga församlingsledare – alltså att kvinnor ska kunna få uppdraget att leda en församling utan att bli vigda till diakon eller präst. Man säger dock samtidigt att man önskar att frågan om kvinnliga diakoner prövas på nytt.

I sitt tal ikväll sade påven Franciskus att det är viktigt att underlätta för unga män ur ursprungsbefolkningen att bli präster, och att han var positiv till synodens förslag att skapa särskilda prästseminarier med uppgiften att utbilda sådana präster. Dessutom menade påven att man bör se över fördelningen av katolska präster i Sydamerika, för att uppnå en jämnare fördelning av präster mellan länderna.

Tanken att upprätta en egen kyrklig rit för Amazonasregionen – i analogi till de östkyrkliga katolska riterna – kommenterade påven i uppmuntrande ordalag: ”Känn ingen oro inför tanken på en egen rit för Amazonasregionen. Jag vill gärna ge Liturgikongregationen i uppdrag att utarbeta ett sådant förslag. Det finns redan 23 sådana särskilda riter i den katolska kyrkan och de utgör inget hot mot kyrkans enhet.”

En fråga som diskuterats under synoden är möjligheten att prästviga äldre gifta män (s k viri probati), som då alltså skulle dispenseras från celibatsförpliktelsen. Gifta präster finns redan på olika håll inom den katolska kyrkan, exempelvis inom de orientaliska riterna och även i form av präster som konverterat från exempelvis anglikanska och lutherska kyrkor och som sedan prästvigts i den katolska kyrkan. Det rör sig här med andra ord inte om en teologisk lärofråga utan om en pastoral avvägningsfråga. Synodens slutdokument talar dock inte uttryckligen om viri probati, utan dokumentet framhåller värdet med celibatära präster, men man nämner också att prästvigning av gifta män kanske skulle kunna ske i undantagsfall. Det skulle i så fall gälla att prästviga ständiga diakoner med ordnade familjeförhållanden. I sitt tal på lördagskvällen kommenterade påven inte alls frågan om gifta präster.

Frågan om kvinnliga diakoner har också diskuterats på synoden, och i slutdokumentet finns ett förslag om att tillsätta en teologisk kommission, under ledning av Troskongregationen i Rom, för att utreda frågan. Det verkar vara klart att det i fornkyrkan har funnits kvinnliga diakoner, men det är däremot oklart vilka uppdrag och befogenheter de har haft, bland annat vad gäller själavård och liturgiska uppgifter. En kommission som påven Franciskus insatte år 2016 har arbetat med frågan, men den kommissionen kom inte fram till några ytterligare klargöranden. I sitt tal ikväll förklarade påven att han ämnar tillsätta en ny kommission för att se om den kan komma fram till några mer entydiga svar på dessa frågor.

Red. 2019-10-26, klockan 21:10, rev. klockan 21:55

Via denna länk finner man en sammanfattning av synodens slutdokument på tyska via länken här