Amerikansk präst i fängelse för bikthemligheten?

USA:s högsta domstol har nekat att höra ett överklagande från ett katolskt stift i delstaten Louisiana vilket fruktar att ett civilrättsligt mål skulle kunna tvinga en präst att bryta mot bikthemligheten eller hamna i fängelse. Stiftet i Baton Rouge och stiftsprästen fader Jeff Bayhi [bilden] var besvikna över utslaget som stiftet påstår har ”betydande konsekvenser för religionsfriheten i och utanför Louisiana”.

”Stiftet och fader Bayhi kommer att fortsätta försöka beskydda de garantier som religionsfriheten ger enligt både delstatens konstitution och den federala konstitutionen, och har goda grunder att hoppas på att dessa försök i sinom tid kommer att nå framgång”, säger stiftet vidare i sitt uttalande. Tillsammans med den berörde prästen överväger man nu ”flera olika konstitutionella möjligheter” i fallet.

Med sitt utslag godkände USA:s högsta domstol beslutet i delstaten Louisianas högsta domstol från maj 2014 om att en domstolsförhandling är nödvändig för att avgöra huruvida delstatens lagstiftning skyddar en prästs biktsamtal med en minderårig om en påstådd sexuell förbrytare i församlingen, eller inte. Katolska präster är, enligt den katolska kyrkans egen rätt, bundna att helt och hållet bevara bikthemligheten, och kan alltså inte för någon avslöja innehållet i en bikt eller huruvida en bikt överhuvudtaget har ägt rum. Präster som bryter mot bikthemligheten blir automatiskt exkommunicerade [och kan således inte fullgöra sina prästerliga uppgifter – översättarens tillägg].

Det nämnda fallet rör en civilrättslig stämning från en kvinna som påstår att hon 2008, när hon fortfarande var minderårig, berättade för fader Bayhi att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp av en annan församlingsmedlem. Det påstådda samtalet med prästen ägde rum under en bikt. Kvinnan är i dag i tidiga 20-årsåldern. Den unga kvinnans familj stämmer nu prästen och stiftet för skador som de påstår har uppstått genom försummelsen att ha tillåtit övergreppen att fortsätta, enligt lokaltidningen Times-Picayune. Dödsboet från mannen som påståtts ha ofredat kvinnan nämns också i stämningen. Den anklagade mannen dog 2009.

I en preliminär rättegång nekades stiftet till att förhindra vittnesmål om någon bikt med den då minderåriga kvinnan och den berörde prästen. Emellertid slog sedan en delstatlig appellationsdomstol fast att den påstådda bikten var lagligt konfidentiell och att prästen inte kunde tvingas att vittna. Därefter upphävde Louisianas högsta domstol i sin tur utslaget i appellationsdomstolen genom att säga att ett undersökande domstolsförhör ska kunna genomföras för att avgöra huruvida prästen hade skyldighet att rapportera påstådda övergrepp i enlighet med delstatens tvingande lag. Domstolen erinrade om att Louisianas lagstiftning innebär en rapporteringsskyldighet ”oaktat några som helst anspråk på sekretess”.

Högsta domstolen i Louisiana fastställde också att rätten att förfoga över informationen i en bikt enligt delstatens lagar tillhör den biktande, inte prästen, och att om den biktande avstår från tystnadsplikten kan prästen inte åberopa den för att skydda sig själv.

I september 2014 karaktäriserade stiftet den juridiska tvisten som något som ”angriper bikthemligheten” och som ”de kärandens försök att framtvinga ett vittnesmål från prästen”. Thomas McKenna som är ordförande i den San Diego-baserade gruppen Catholic Action for Faith and Family uttryckte också sin besvikelse över att USA:s högsta domstol vägrat att ens ta upp frågan till en egen hearing. ”Vi hade hoppats att högsta domstolen skulle klargöra frågan en gång för alla”, sade McKenna, vars organisation har gjort flera andra grupper sällskap med juridiska inlagor till stöd för stiftet i Baton Rouge och den enskilde prästen. Han menar att målsägandens advokater borde revidera sina positioner som konsekvens av inlagorna och ifrågasätter om de kan tvinga prästen att vittna om något han påstås ha hört under bikt. ”En framgång är att de har ändrat sin ton på grund av alla dessa inlagor och det är förmodligen därför som högsta domstolen inte har tagit upp fallet till prövning nu”, sade McKenna.

Om kärandesidan kallar prästen att vittna ”kommer vi att ta upp fallet igen”. Emellertid varnade McKenna för att det kan medföra en avsevärd förändring i en amerikansk kultur där respekten för religionsfriheten redan är på tillbakagång. ”Detta saknar motstycke i vårt lands historia”, sade han och tillade att en delstatlig högsta domstol aldrig någonsin tidigare har beslutat att en präst måste röja bikthemligheter.

”Här har vi ett civilmål i vilket en präst kallas och som utan hänsyn till hans religiösa perspektiv säger att detta är en rättslig fråga och att vi inte bryr oss om vad din religion säger: du måste berätta för oss! Men delstaten har ingen rätt att kräva av prästen att han bryter sitt löfte. Risken för det är vad som är bekymrande och skrämmande med detta”, fortsatte McKenna. ”Kvar står staten som påstår att religionen måste omstrukturera och göra om sig.” McKenna uppmanade katoliker att be för fader Bayhi.

Catholic News Agency (CNA) 2015-01-21