Påven: ”Många äktenskap ogiltiga på grund av brister i troskunskap”

Vid den årliga audiensen för domarna i den påvliga äktenskapsdomstolen, ”Rota Romanum”, betonade påven Franciskus i fredags, den 23 januari, att ”i handläggningen måste frälsningen av själar komma i första hand och inte urarta till hårklyverier”. Enligt påven skulle processen för ogiltigförklaringen av äktenskap kunna påskyndas om paret ifråga vid tidpunkten för äktenskapets ingående saknade full kännedom om sakramentets innebörd. En kyrklig domare måste alltid ”ta hänsyn till sammanhangen, förekomsten eller frånvaron av värderingar och tro, när vederbörande utreder ett äktenskap”, sade påven vidare vid det traditionella mötet.

När man kan fastställa att det föreligger bristande kunskap om vad ett katolskt äktenskap innebär, finns det enligt kyrkorätten grund för en upplösning av det, förklarade påven vidare. Denna möjlighet skulle idag, i motsats till vad praxis varit tidigare, inte längre anses utgöra ett undantag. Nuförtiden ses äktenskapet ”enbart som ett slags form av känslotillfredsställelse, som godtyckligt ingåtts och i enlighet med vars och ens känslor kan förändras över tid”. Ogiltigförklaring, grundad på bristande kännedom om tron, skulle i debatten om hur kyrkan skall behandla omgifta frånskilda skulle, av motståndarna till en ändring av äktenskapssynen kunna ses som en möjlig förändring av hittills rådande praxis. Påven uppmanade vidare domarna att alltid för ögonen ha räddningen av människorna som vänder sig till kyrkan, vilket ”inte får stupa på juridiska hinder”. Rättsprocessen måste orientera sig efter själarnas frälsning ”och inte urarta till hårklyverier”.

Franciskus ville också att man i framtiden skulle kunna erbjuda kostnadsfria processer i domstolen: ”Även sakramenten är gratis. De ges till oss av nåd. Äktenskapsprocesserna hör samman med äktenskapets sakrament. Jag skulle verkligen önska att alla processer skulle vara gratis”. Han gladde sig över att domstolen i de fall då personerna hade ekonomiska svårigheter erbjöd kostnadsfri juridisk rådgivning.

(Kathweb, Österrike, 2015-01-23) https://www.kathweb.at/site/nachrichten/database/67484.html