Amerikanska ordenssystrar genomför reformer

I en sammanfattande rapport har den amerikanska organisationen LCWR (Leadership Conference of Women Religious), som organiserar ledarna för kvinnliga religiösa ordnar och kongregationer i USA, gått med på de förändringar som Vatikanen tidigare har krävt och parterna kommer nu att fortsätta framåt i dialog.

”Vi är glada över att ha fullgjort uppgiften genom omfattande och utmanande utbyten av perspektiv på kritiska frågor i ordenslivet”, sade syster Sharon Holland IHM, ordförande i LCWR, i ett uttalande på torsdagen. Företrädare för Vatikanens Troskongregation, ärkebiskopen av Seattle Peter Sartain som representant för den amerikanska biskopskonferensen och företrädare för LCWR möttes i Vatikanen i Rom på torsdagen den 16 april. Även om hon inte hade möjlighet att delta i mötet sade syster Holland att ”vi har sett att det vi har gemensamt är mycket större det som skiljer.”

Kardinal Gerhard Müller, prefekt för Troskongregationen, sade i ett uttalande att ”Kongregationen är trygg med att LCWR har klargjort sin uppgift att stödja medlemsinstitutionerna genom en vision för ordenslivet, koncentrerad på Jesus Kristus och förankrad i kyrkans tradition.” Denna vision, framhöll han, ”gör ordenskvinnor och ordensmän till radikala vittnen för evangeliet och är därför avgörande för att ordenslivet i kyrkan ska kunna blomstra.”

Ärkebiskop Sartain, som år 2012 fick uppdraget att överse det reformarbete av LCWR som Vatikanen efter en utredning fann nödvändigt, har också medverkat i nämnda slutrapport som beskriver hur Troskongregationens uppdrag att värdera läromässiga frågor, från april 2012, har implementerats. Rapporten ger en översikt av processen och i och med Troskongregationens mottagande och acceptans av rapporten avslutas nu Vatikanens utredning av de doktrinära förhållandena i LCWR.

Medlemmar av LCWR:s ledning mötte påven Franciskus efter offentliggörandet av rapporten på torsdagen. Med sina ca 1 500 medlemmar består LCWR av ungefär tre procent av alla 57 000 ordenssystrar i USA. Men organisationen menar att den representerar 80 procent av alla amerikanska systrar eftersom dess medlemmar är ledare för respektive ordensgemenskap.

I april 2012 offentliggjorde Vatikanen resultatet av en fyra år lång utredning av vissa lärofrågor i LCWR, vilken pekade på oroande förhållanden i form av ståndpunkter som avvek från kyrkans lära inom ämnen som Kristi gudomlighet, det sakramentala prästämbetet och homosexualitet. Bland de viktigaste resultaten återfanns allvarliga teologiska och läromässiga fel i presentationerna vid de senaste årsmötena med organisationen. Vissa av dessa hade utvecklat tankar om ordenslivet som är oförenliga med katolsk tro eller försökt rättfärdiggöra avvikelser från kyrkans lära och visade ”föga hänsyn för rollen för kyrkans läroämbete”, fann utredningen bland annat.

Samtidigt gav Troskongregationen ärkebiskop Sartain i uppdrag att utöva uppsikt över LCWR:s reformarbete med mandatet att under en femårsperiod hjälpa organisationen att se över sina stadgar, sitt undervisningsmaterial, sina presentationer, arrangemang och förbindelser med anslutna ordensgemenskaper. En nyckelfråga i arbetet har varit uppmaningen att noggrant se över publikationer och program för att försäkra en överensstämmelse med kyrkans lära.

LCWR har sagt att innebörden i publikationerna har varit att besvara andliga frågor snarare än att involvera sig i formella teologiska undersökningar, eftersom målgruppen sträcker sig långt utanför medlemmar av katolska kyrkan. Men på grund av den ”viktiga länken mellan spiritualitet och teologi” liksom målet att både inspirera och att utveckla ordenskvinnor, konstaterar den nu publicerade rapporten att alla organisationens publikationer ”behöver en sund läromässig grund.” I detta syfte, säger rapporten, vidtas nu steg ”för att främja en vetenskaplig stringens som säkrar teologisk korrekthet och hjälper till att undvika uttalanden som är tveksamma utifrån katolsk lära eller kan läsas som att de står i motsättning till den.”

Vidare sägs att en rådgivande kommitté för publikationer har upprättats och att alla manuskript före publicering ska läsas av ”kompetenta teologer som ett sätt att säkra den teologiska integriteten i organisationen.” Valet av ämnen och talare vid konferenser – vilket har varit en av de mest omdiskuterade frågorna i sammanhanget – har också behandlats i rapporten. I syfte att förbli trogna uppdraget och tjänsten i kyrkan, ska valet av diskussionsfrågor och talare göras med ett ”eftertänksamt och urskiljande sätt i bön”, heter det.

Rapporten välkomnar också de förändringar av LCWR:s stadgar som har vidtagits för att tydliggöra organisationens roll som ”en offentlig juridisk person centrerad på Jesus Kristus och trogen kyrkans lära.” Andra ämnen som tas upp är vikten av att fira eukaristin och behovet av att be de traditionella tidebönerna i ordensgemenskaperna. Rapporten avslutas med att uttrycka tacksamhet för den ”klargörande och fruktbara konversation” som har präglat processen.

”Bara själva att en sådan substantiell dialog mellan biskopar och ordenskvinnor har genomförts, har varit en välsignelse att i sig uppskatta och främja i fortsättningen”, heter det i rapporten som markerar åtagandet från LCWR:s ledarskap i den ”avgörande rollen” att tjäna organisationen, liksom att bära vittnesbörd om kallelsen till ordensliv i kyrkan.

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-16