Afrika och Asien på frammarsch – Katolska kyrkan i siffror

Minst statistiska förändringar under de tjugo år som gått sedan Andra vatikankonciliet kan man märka i Europa. Befolkningstillväxten är ganska ringa och antalet katoliker har i stort sett ökat i jämn takt därmed. Men Europa dras ändå med i en global förändring. 1970 fanns 40 % av alla katoliker i hela världen i Europa och tio år senare 34 %. Vilka följder detta kommer att få är ännu oklart.

I Afrika ökar katolikerna något mer än befolkningen i övrigt till cirka 13 % av befolkningen. Det bekräftas också av att vuxendopen blivit vanligare. På trettio år har 23 miljoner inlemmats i kyrkan. Det är en tillväxt på 59 %. Tillväxten sker ingalunda i alla länder i Afrika. I Algeriet, Mauritanien, Marocko, Tchad och Somalia har kyrkan inte hållit takten med den allmänna folkökningen. Detta beror sannolikt på islamsk missionsverksamhet.

I Asien där 60 % av jordens befolkning bor, utgör katolska kyrkan en liten minoritet på 0,6 %. Ändå rör det sig om 67 miljoner människor. Dessa är fler än Afrikas samlade katoliker på 63 miljoner. Kyrkan i Asien utgör 8 % av den katolska världskyrkan. År 1973 ökade kyrkan i Asien med 9 miljoner, 1982 med 12. Det betyder en ökning på nära 40 %. En stagnation kan konstateras i Japan och Taiwan. I Indien sker en ringa tillväxt. Antalet katoliker i Folkrepubliken Kina är svårt att uppskatta. Där finns minst en miljon men det kan vara betydligt fler.

I Amerika har antalet katoliker ökat med 25 % under åren mellan 1973 och 1982. De flesta, 227 miljoner, finns i Sydamerika. I Centralamerika bor 91 miljoner katoliker och på Karibiska öarna 18 miljoner (1982). Under senare delen av 1980-talet kommer 50 % av katolska kyrkans medlemmar att finnas i Latinamerika. Nordamerika har ungefär samma långsamt svaga tillväxt som Europa.

Sammanfattar vi är den globala tendensen att katolikerna minskat något från 18,9 % till 17,75 % (1982). Antalet katoliker torde i dag vara omkring 850 miljoner.

En närmare granskning visar en stagnering i Europa och en växande, vital och missionerande kyrka i Afrika. Även siffrorna för Asien tyder på tillväxt. I Latinamerika ökar kyrkan inte lika mycket som man tidigare antagit men det gör inte heller befolkningen i stort. Nordamerika liknar Europa.

I tredje världen finns nästan 59 % av katolska kyrkans medlemmar. Resterande något över 40 % tillhör den nordliga hemisfären. Ökningen i tredje världen kommer att fortsätta, men hur snabbt är svårt att sia om. Mycket beror på vilken sprängverkan missionen i Asien kommer att ha.

Antalet präster föreligger i följande jämförande statistik:

19731983

Sekulär-OrdensSekulär-Ordens

prästerprästertotaltprästerprästertotalt

Afrika 4 99313 39218 3856 81310 58917 402

Nordamerika 43 3422940772 74942 26727 27269 539

Centralamerika 7 5564 39111 9478 1244 37712 501

Karibiska öarna 8221 8642 6869591 5062465

Sydamerika 14 47220 62435 09615 2291894634 175

Amerika totalt 66 19256 286122 47866 57952 101118 680

Orienten 1 2071 3332 5401 0591 2602 319

Sydöstasien 10 58912 85223 44113 50012 32825 828

Asien totalt 11 79614 18525 98114 55913 58828 147

Europa 181 24579 178260 423162 99473 535236 529

Oceanien 3 0152 8075 8222 8942 7245 618

Totalt 267 241165 848433 089253 839152 537406 376

Den totala minskningen av antalet präster svarar huvudsakligen Europa för. Förhållandevis stor är minskningen också i Nordamerika. För Afrikas del kan man konstatera att antalet ordenspräster (troligen missionärer) har minskat avsevärt med 21 %, vilket är den jämförelsevis största minskningen. Men däremot har antalet sekulärpräster stigit med 36 %. Utländsk mission börjar minska i Afrika.

Om man studerar samma sak i Latinamerika finner man att sekulärprästerna ökat något och att ordensprästerna minskat. I Asien har det under perioden blivit fler präster, en ökning med 8 %.

Fördelningen av präster på olika kontinenter är mycket ojämlik om man jämför med antalet katoliker. I Europa bor 33 % av katolikerna och där finns 58 % av prästerna. I Nordamerika finns 8 % av katolikerna och 17 % av prästerna. Afrika svarar för 8 % av katolikerna men har bara 4 % av prästerskapet. I Asien finns något fler än 8 % av kyrkans medlemmar men bara 7 % av prästerna. I Sydamerika bor 28 % av katolikerna och där är endast 8 % av prästerna verksamma. Centralamerika har 11 % av samtliga katoliker men bara 3 % av prästerna.

Antalet präster verksamma i tredje världen ökade under perioden från 23 till 24 %. Denna ökning kan tyckas försumbar men om man skärskådar kyrkans tillväxt i Afrika och Asien är trenden där stark, ty det är utvecklingsländerna som står för all tillväxt av prästerskapet, vilket i ett längre perspektiv kommer att kunna förändra dessa länders pastorala verksamhet. Men ännu råder ju en mycket ojämn fördelning mellan i- och u-världen.

Man kan vidare konstatera att läget blir alltmer stabilt så att nya präster ersätter avlidna och summan stannar på cirka 400 000. Prognosen med ökningen av inhemska präster i tredje världen ger anledning att förmoda dels en omfördelning och dels en ökning av prästerskapet i stort.

Att så blir fallet talar också statistiken över teologistuderande och seminarister för. Här har en markant förändring skett. 1975 var lågvattenmärket med 60 140 kandidater. 1983 fanns 77 044. Det kan vara intressant att se hur prästkandidaterna fördelar sig över hela kyrkan.

19731983

stiftordnartotaltstiftordnartotalt

Afrika37884494 2376 8801 3938 273

Nordamerika71915 07312 26454062 9888 394

Centralamerika26231 1693 7923 4031 7705 173

Karibiska öarna25083333480271751

Sydamerika29472 6405 5878 1725 11113 283

Amerika totalt130118 96521 9761746110 14027 601

Orienten239203442234153387

Sydöstasien58673 9119 7788 6424 81913 461

Asien totalt61064 11410 2208 8764 97213 848

Europa180058 24026 24518 2728 18626 458

Oceanien6354821 117530334864

Totalt4154522 25063 79552 01925 02577 044

Mest markant är tillbakagången i Nordamerika, en minskning på 32 %. I Europa verkar läget stabilt. Totalt sett fanns 1973 40 % av prästkandidaterna i tredje världen. 1983 har procenttalet ökat till 55 %.

Detta bestyrker kyrkans frammarsch i Asien, Afrika och Sydamerika. Hur framtiden kommer att te sig för de etablerade och stabila kyrkorna i Europa beror säkert till stor del på hur man lyckas föra dialog med Afrika, Asien och Latinamerika och därifrån låta sig inspireras av nya impulser och den missionsiver som där är för handen och överföra den till den sekulariserade västvärlden.

Kyrkan i Asien bedriver mission, men så vitt man kan förutse kommer hon att bli en liten minoritet bland hälften av världens befolkning. Kyrkan i Afrika är aktivt missionerande, omkring 600 000 vuxendop vittnar därom. (664 000 år 1973 och 678 000 år 1982) För detta framgångsrika missionsarbete svarar många inhemska kateketer. I både Afrika och Latinamerika

håller många utländska sekulärpräster och ännu flera ordenspräster på att ersättas av inhemska krafter. Statistiken från seminarierna i dessa kontinenter visar att denna process kommer att både fortsätta och öka i framtiden. Vuxendopen ökar även i Latinamerika (med 50%). Omstruktureringen av det pastorala arbetet till basförsamlingar engagerar fler vuxna i församlingsarbetet. Den höga siffran för katoliker i Latinamerika motsvaras endast till en viss del av praktiserande katoliker och därför kan man tala om ett verkligt missionsarbete även här.

Tjugo år efter konciliet profilerar sig kyrkan som en missionerande kyrka i tredje världen och blir allt mer förankrad där.