Amerikanskt förslag får bakläxa

Vatikanen vill revidera den amerikanska bis-kopskonferensens riktlinjer för hur pedofili inom kyrkan skall hanteras.

Efter alla avslöjanden om att amerikanska präster skulle ha gjort sig skyldiga till pedofili samlades den amerikanska biskopskonferensen till ett möte i Dallas i juni i år och utfärdade då riktlinjer för hur detta allvarliga problem skall hanteras.

En grundläggande princip är givetvis att kyrkan över huvud taget inte kan tolerera att sexuella övergrepp sker, nolltolerans med andra ord. Man inriktar sig vidare på offrens situation. Stift och församlingar måste se till att offren för sexuella övergrepp får upprättelse och allt stöd i form av själavård, gruppsamtal etc.

Riktlinjerna ålägger biskoparna att ha planering för att snabbt kunna reagera på varje anklagelse och ha kompetenta rådgivare.

Stiften skall inte tillämpa konfidentiella överenskommelser, såvida det inte finns allvarliga skäl till detta från offrets sida.

Biskoparna åläggs att rapportera varje anklagelse om sexuella övergrepp på minder-åriga till de civila myndigheterna. I de fall där personen inte längre är minderårig skall biskopen samarbeta med de civila myndigheterna.

I korthet sammanfattas här nedan hur biskoparna skall handlägga fall av sexuella övergrepp:

”– En person som anklagas för brott skall omedelbart avlägsnas från alla prästerliga plikter och skickas till medicinsk och psykologisk bedömning – dock utan att någon åtgärd vidtas som involverar undersökningar från det civila samhället.

– När en anklagelse har erkänts eller bevisats skall biskopens policy vara att brottslingen för alltid skall entledigas från prästämbetet. Om han inte blir entledigad av ett eller annat skäl (exempelvis på grund av hög ålder eller skröplighet) skall han inte tillåtas att celebrera mässan, bära prästkläder och offentligt presentera sig själv som präst.

– När en anklagelse bevisligen är ogrundad skall varje möjlig åtgärd vidtas för att återställa prästens goda namn och rykte.”

I riktlinjerna betonas vidare bl.a. att biskoparna skall undersöka bakgrunden för alla personer som inom kyrkan har regelbunden kontakt med barn. Vidare åläggs biskoparna att utfärda en sanningsenlig och fullständig förteckning av antecedentia för en präst som byter anställning eller flyttar till ett annat stift. Det är vidare viktigt att samarbeta med andra kyrkor, kyrkliga kommuniteter och läroanstalter för att kunna skydda barn och ungdomar från att bli sexuellt utnyttjade.

Vatikanens svar

I mitten av oktober tog Vatikanen officiellt ställning till de amerikanska biskoparnas riktlinjer. Det skedde i ett ganska kortfattat brev från prefekten för biskopskongregationen, kardinal Giovanni Battista, till ordföranden i den amerikanska biskopskonferensen, biskop Wilton Gregory. Biskop Gregory offentliggjorde kardinal Battistas skrivelse den 19 oktober. Man ger i den uttryckligen stöd åt de amerikanska biskoparnas beslutsamhet att med skärpa reagera mot alla former av sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar från prästers sida.

Vatikanen framför dock vissa betänkligheter. Man anser att en del termer i texten är vaga och därför kan bli svåra att tolka, vilket kan skapa förvirring och oklarhet. Möjligen kan exempelvis definitionen av sexuellt missbruk vara för vid. I vissa hänseenden överensstämmer inte heller alla föreskrifter med den allmänna kyrkorätten, varför man måste åstadkomma en harmonisering med denna. Rättigheterna för de präster som blivit oskyldigt anklagade måste stärkas. Barn och ungdomar skall givetvis skyddas från sexuella övergrepp, men också präster måste åtnjuta skydd mot falska anklagelser. Det är av vikt att den i civila sammanhang gängse regeln att en person skall anses vara oskyldig tills motsatsen har bevisats också skall gälla för dessa anklagade präster. Rätten till överklagande måste beaktas. Likaså kan man överväga hur man skall döma i de fall, där övergreppen ligger kanske 20–30 år tillbaka i tiden.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att Vatikanen i kardinal Battistas brev i stort ställer sig bakom de amerikanska biskoparnas riktlinjer men önskar en revidering på vissa punkter. En blandad kommission, bestående av åtta personer (fyra från Vatikanen och fyra från den amerikanska biskopskonferensen) skall bildas. Kommissionen skall börja arbeta omedelbart och bör vara klar med ett revisionsförslag till den 11 november, då de amerikanska biskoparna möts i Washington. Biskop Gregory har accepterat kommissionen och tidsplanen. De riktlinjer som beslutades i Dallas skall dock tillämpas under tiden. Föräldrar skall inte behöva befara att överbevisade präster kommer tillbaka till sina församlingar som om ingenting hade hänt.